Rodinná katechéza / Radujte sa

Biblická katechéza na Slávnosť Narodenia Pána (25.12.2021)
■ Metodika ■ Prezentácia ODP PPTX PDF ■ Plagát ■
■ Cyklus: Adventné nedele I. II. III. IV.; Narodenie Pána ■
 • Popis: Spoločným motívom tohtoročných adventných nedieľ a slávnosti Narodenia Pána je vianočný stromček, každú nedeľu pracujeme s jednou časťou. Vianočný príbeh (Lk 2,1-14) vyrozprávame ako spomienku na prvé Vianoce v dejinách. Pri prednese evanjelia využijeme symboliku svetla a sviece. Katechézka je pozvaním k radostnému ohlasovaniu Ježišovho narodenia, pretože Kristus je Svetlo Vianoc.
 • Pomôcky: Pri katechéze môžete využiť prezentáciu (VIA-00C-Narodenie Pána-Prezentácia, na stránke je vo viacerých formátoch). Plagát stromčeka nájdete v prílohe 1. adventnej nedele (ADV-C-2021-Plagáty_Strom.pdf). Všetko potrebné nájdete na https://www.tvoj-strom.info/2021/12/rodinna-katecheza-co-mame-robit.html. Budete tiež potrebovať jednu väčšiu sviecu a čajovú sviečku pre každého prítomného. 

Modlitba a uvedenie do evanjelia

 • Kolekta vigílie Narodenia Pána.
Najláskavejší Otče, z tvojej dobroty každý rok radostne očakávame sviatky našej spásy; daj nám s čistým srdcom privítať tvojho Syna, keď nás prichádza vykúpiť, aby sme bez obáv hľadeli na neho, keď nás raz príde súdiť. Lebo on je Boh a žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
 • V modlitbe sa spomína, že sviatky narodenia našej spásy slávime každoročne. Koľkokrát ste už slávili Vianoce? Porozprávajte sa s deťmi o tom, koľko Vianoc ste už zažili, nechajte ich spočítať, koľko zažili oni. Oživte spomienky na prvé Vianoce, ktoré si pamätáte, na ktoré si pamätajú deti a podobne.
 • Potom uveďte čítanie z evanjelia ako rozprávanie o úplne prvých Vianociach.
Úplne prvé Vianoce boli pred 2021 rokmi. V Rímskej ríši vtedy vládol cisár Augustus a práve si zmyslel že spočíta, koľko má jeho ríša obyvateľov. Počúvajme správu, ktorú o prvých Vianociach zapísal evanjelista Lukáš.

Evanjelium

 • Predneste evanjeliovú stať Lk 2,1-14.
 • Čítanie môžete umocniť symbolmi svetla a sviece, hodí sa to najmä večer. V tom prípade nechajte v miestnosti svietiť len toľko, aby ste videli čítať a aby sa deti nevyľakali. Jeden dospelý pomaly, postojačky číta evanjeliové rozprávanie. Ostatní stoja. 
 • Druhý počas čítania prináša zapálenú sviecu a pri slovách „I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ“ ju dôstojne položí na pripravené miesto. Svieca symbolizuje novonarodeného Krista. 
 • Potom od sviece zapáli malé sviečky alebo kahance pre každého prítomného a pri slovách „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ každému odovzdá svetielko. Toto odovzdanie symbolizuje zvestovanie radostnej zvesti (evanjelium) anjelmi a potom pastiermi.
 • Po prečítaní všetci ako odpoveď pozdvihnú svoje sviečky a zopakujú poslednú vetu: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
 • Ak máte doma Betlehemské svetlo, sviecu zapáľte od neho a vysvetlite deťom jeho pôvod (info na www.betlehemskesvetlo.sk).
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach."
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."
 • Po prečítaní rozsvieťte a prerozprávajte evanjelium s deťmi s využitím prezentácie (sn. 2-6).

Katechéza

Pri tých prvých Vianociach všeličo chýbalo, napríklad vianočný stromček, ryba so šalátom a dokonca aj darčeky. Nič z toho Jozef s Máriou nemali. Nemali dokonca ani poriadne kde bývať. No mali Ježiša, Svetlo Vianoc.
 • V prezentácii je obrázok betlehemskej maštaľky v podobe chatrče z vlnitého plechu (sn. 7-8). Pripomína mám biedu chudobných v slumoch či osadách. Práve k nim sa v chudobe pripodobnil Mesiáš.
 • Posledná časť nášho adventného stromu nesie Ježiša – Svetlo sveta (sn. 9). Ak ste obrázok používali cez advent, môžete nechať deti spočítať srdiečka, je ich 27, každé predstavuje jeden deň adventu (musíte zarátať aj Ježišovo a Máriino srdce a tiež srdiečko na krhličke :-). Srdiečka sú ako svetielka na stromčeku. Deti môžu vysledovať, kde kábel začína a kde končí. 
 • Bežné vianočné žiarovky svietia preto, že sú napájané elektrinou z elektrárne. No tu je to naopak: zdrojom svetla Vianoc je Ježišovo srdce. Cez srdce Márie, zbožnosť Alžbety, spravodlivosť (váhy), odpustenie (voda), pokánie a dobročinnosť (rýľ, buldozér, značka) a pozorné sledovanie znamení (slnko, mesiac…) je ním napájaný svet (zemeguľa vpravo dole na obrázku :-).

Pochváľte sa s darčekom

 • Pripomeňte deťom ich vianočné darčeky a nechajte ich, aby sa nimi trochu pochválili. Pýtajte sa ich, čo budú s nimi robiť. Potom pripomeňte deťom otázku, s ktorou na Tretiu adventnú nedeľu prichádzali ľudia za Jánom Krstiteľom. Pýtali sa: „Čo máme robiť?“ 
Čo máme robiť? Pochváľte sa každému s najväčším vianočným darčekom, aký sme dostali. 
 • Vaše deti určite pochopia, že tým najväčším darom je Ježiš. Pre umocnenie opäť obrázok v prezentácii (sn. 10).
 • A teraz tá ťažšia vec (a možno nie): Zoberte deti a choďte s nimi zavinšovať susedom pred dvere domu alebo bytu. Alebo urobte krátke video a pošlite ho blízkym aj vzdialeným. Jednoducho podeľte sa s ostatnými o Svetlo Vianoc. Radujte sa.

Modlitba

 • Spoločné modlitby veriacich, Narodenie Pána, omša v noci.
Bratia a sestry, dnes sa v našom novonarodenom Pánovi Boh skláňa k človeku. Preto mu prednesme svoje prosby s ešte väčšou dôverou. (Volajme: Ježišu, buď naším svetlom a životom.)

1. Modlime sa za ľudí dobrej vôle, aby sa zo všetkých síl usilovali o pokoj a spravodlivosť vo svete.
2. Modlime sa za všetkých kresťanov, aby osvietení svetlom z neba, vydávali svedectvo živej viery.
3. Modlime sa za matky, aby si vážili každý počatý život.
4. Modlime sa za otcov, aby cítili zodpovednosť za svoje rodiny.
5. Modlime sa za chudobných vo svete, aby našli v ľuďoch pomoc a útechu.
6. Modlime sa za nás, aby sme si vedeli chrániť svetlo viery a priateľstvo s Bohom.
7. Modlime sa za našich zosnulých príbuzných, priateľov a dobrodincov, aby sa mohli radovať v nebi.

Ježišu Kriste, tvoj Otec a náš Boh nás tak miluje, že nám teba poslal za Spasiteľa sveta; prijmi naše vďaky a vyslyš naše prosby; obdaruj nás všetkých dobrodeniami svojich milostí, ktoré plynú z tvojho narodenia, smrti a zmŕtvychvstania. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Obrázky

    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7591
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5223
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8016
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10264
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10267
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8944
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8016
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10263

Publikácie a pomôcky