Spolu rásť, spolu dozrievať

Námety pre katechézu žiakov základných a stredných škôl

Záhrada je miestom života, rastu a dozrievania. Podobne ako farnosť či škola sú spoločenstvom tých, ktorí spolu žijú, rastú a dozrievajú. Navzájom sa podopierame, spolu kráčame, vzájomne si nesieme bremená (por.: Gal 6, 2).

V tomto duchu treba chápať aj túto elektronickú publikáciu. Vznikala postupne ako podklad pre triedne duchovné obnovy žiakov cirkevných škôl. Výber tém odráža aktuálne problémy a otázky, ktorými ten ktorý ročník žil. Povedané obrazne: v jednom ročníku bolo treba posilňovať plot pravidiel, v inom trhať burinu pretvárky, a v ďalšom povzbudzovať k prinášaniu ovocia.

Celkovo je v dvoch cykloch (Záhrada a Cesta) k dispozícii dvadsaťdva katechéz pre žiakov základných škôl a štyri katechézy (cyklus Cesta) pre stredoškolákov, ktoré možno využiť napríklad v rámci triednych duchovných obnov v katolíckych školách. Každej katechéze predchádza stručná charakteristika a zoznam pomôcok. Technická náročnosť spracovania jednotlivých tém je rôzna. Veľký dôraz sa kladie na originalitu a tvorivé aktivity žiakov (práca s hlinou, látkou, obrazom, filmovými ukážkami…) a využíva sa široká škála pomôcok, vrátane audiovizuálnej techniky.


MOŽIEŠIK, J. Spolu rásť, spolu dozrievať. Žilina: Inštitút Communio, 2013, ISBN: 978-80-971275-6-5.
Publikácie a pomôcky