Svetlo v službe života

Základným prameňom pre katechézu je Sväté písmo. Publikácia Jozefa Šelingu Svetlo v službe života je dôležitým metodickým materiálom pre katechizáciu dospelých, čerpajúcim práve z tohto bohatého prameňa.

Dvanásť známych evanjeliových perikop je tvorí poklad pre cyklus biblických stretnutí dospelých v malých skupinkách. Každá téma je rozčlenená na tri časti:

  1. Obraz so základným kľúčom k rozboru textu;
  2. komentár, v ktorom sú rozvinuté cieľ, kľúčové súvislosti perikopy, a otázky pre ďalší rozbor textu;
  3. podnety pre zosobnenie a zvnútornenie posolstva state, zavŕšené modlitbou.
Publikácia je na požiadanie dostupná na Diecéznom katechetickom úrade v Žiline


ŠELINGA, J. Svetlo v službe života. Zatiahni na hlbinu. NITRA: KSNR 2006.

S láskavým súhlasom a podporou autora som ako odpoveď na pastoračné potreby počas pandémie covid-19 publikáciu spracoval vo forme krátkych videokatechéz. 

1. Povolanie kresťana žiť program viery (Emauzskí učeníci, Lk 24.13-35)

2. Tri veľké symboly v príbehu premenia vody na víno (Jn 2, 1-11, Kána Galilejská)

3. Trpezlivosť netrpezlivých (Mt 13, 1-23 - Podobenstvo o rozsievačovi)

4. Ježišovo majstrovstvo budovania vzťahov (Ježiš a Samaritánka, Jn 4, 1-42)

5. Konflikt záujmov (Marta a Mária, Lk 10, 38-42)

6. Nestačí modliť sa, keď sa modlíme (Farizej a mýtnik, Lk 18, 9-14)

7. Ježiš nás učí zdolávať tri najväčšie pokušenia života (Pokúšanie na púšti, Lk 4, 1-13)

8. Ježiš nepozýva na vrchol biedy, ale lásky (Stretnutie s bohatým mužom, Mk 10, 17-27)

9. Byť slepým, ale túžiť vidieť (Mk 10, 46-52, Bartimej)

10. Kráčať po vlnách života (Búrka, Mt 14, 22-33)

11. Budovanie zdravých ľudských vzťahov (O bratskom napomenutí, Mt 18, 15-20)

12. Žiadať, ale nie hocijako (Uzdravenie dcéry Kanaánčanky, Mt 15,21-28)


Publikácie a pomôcky