Rodinná katechéza / Vydajte sa na cestu

Biblická katechéza, II. adventná nedeľa, rok C (05.12.2021)
Metodika ▪ Prezentácie: PDF PPT ODPPrílohyPlagát
■ Cyklus: Adventné nedele I. II. III. IV.Narodenie Pána ■
 • Popis: Spoločným motívom tohtoročných adventných nedieľ a slávnosti Narodenia Pána bude vianočný stromček. Každú nedeľu využijeme v katechéze inú časťou obrázku. Posledné políčko s Ježišom, ktorý prichádza ako Svetlo Vianoc, pridáme na Narodenie Pána. Každá adventná nedeľa má svoju tému, ktorá sa objaví v príslušnej časti stromčeka. Stromček je vyzdobený tým, s čím budeme v katechéze pracovať, takže takmer všetko tu má nejaký účel :-).
 • Evanjelium Druhej adventnej nedele nás privádza na pustatinu, preto má (v prezentácii) políčko tejto nedele podobu púšte. Púšť je tu obrazom ľudských trápení, smútku, strachu a izolácie, skutočností, ktoré sa zvlášť v čase pandémie každého dotýkajú. Nemôžeme síce premeniť celú púšť, no môžeme svojou troškou pripravovať cestu, aby Pán mohol vstúpiť s mocou a uzdravením do nášho vyprahnutého sveta. V minulej téme sme deti povzbudzovali, aby sa napĺňali Božím slovom. Teraz urobíme ďalší krok a povzbudíme ich, aby do vyprahnutosti a smútku priniesli osvieženie dobrých slov.
 • Pomôcky: Pri katechéze môžete využiť prezentáciu (ADV-02NEC-Prezentácia, na stránke je vo viacerých formátoch). Číslo príslušnej snímky preznetácie je v metodike uvedené v zátvorke (sn. 5). V nej sú využité prevažne obrázky z plagátu vianočného stromčeka, takže ak prezentáciu používať nemienite, vystačíte si aj s ním, prípadne s ďalšími obrázkami z príloh. Plagát nájdete v samostatnom súbore (ADV-C-2021-Plagáty_Strom.pdf). Plagát máte k dispozícii vo farebnej i čiernobielej verzii (výborné na vymaľovávanie), celý na formát A4 (ale je v lepšej kvalite, môžete ho vytlačiť aj na väčší papier). Môžete ho vytlačiť, postrihať zohnúť po čiarach a každú nedeľu pracovať s jednou časťou. Ak chcete strom väčší, vytlačte si každú nedeľu na samostatnú stranu A4. Tiež sa vám zíde krhla alebo hocaká iná nádoba.

Úvod

Modlitba

 • ADV-02 NEC, Modlitba nad obetnými darmi, text upravený.
Milosrdný Bože, my sme malí a slabí, ale ty si mocný. A pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Opakovanie

(sn. 2) Nemáme Vianočný stromček! V správach hovorili, že je lockdown, obchody sú zatvorené, do lesa môžeme len na prechádzku, kde zoberieme stromček na Vianoce?
(sn. 3) Minulú nedeľu sme jeden zasadili. (sn. 4) Dúfam, že ste sa oň dobre starali a polievali ste ho Božím slovom.

Pripomeňme si evanjelium minulej nedele.
 • Pripomeňte niektoré verše z evanjelia minulej nedele. Pozor, niektoré verše sú zámerne prehodené. V prezentácii sú niektoré slová nahradené obrázkami, ak si deti text pamätajú, môžu ich doplniť. 
(sn. 5) Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.
(sn. 6) Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
(sn. 7) Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.


Ježiš nechce, aby sme sa z jeho príchodu strachovali, ale aby sme sa pripravili. Tieto tri deti nám minulú nedeľu naznačili ako. Pamätáte? PMD, tri slová: pôst, modlitba, dobročinnosť.

(sn. 8) Pripravujeme sa pôstom, modlitbou a konaním dobra. 
 • Porozprávajte sa o tom, ako sa vašej rodine v týždni pripravovať sa podľa hesla PMD. Ak ste katechézku minulú nedeľu nerobili, krátko pôst, modlitbu a dobročinnosť vysvetlite. Zdôraznite hlavne pôst, pretože k modlitbe a dobročinnosti sa ešte dostaneme. Napríklad: 
Postiť sa znamená to vzdať sa niečoho dobrého. Predstavte si maminu, ktorá práve dáva každému z detí čokoládovú tyčinku. A Miško, ktorý sa chce postiť, povie: „Mami, mám rád čokoládu. Ale teba mám ešte radšej. Budem sa teraz postiť. Zober si moju tyčinku ty.“ Keď sa modlíme, hovoríme vlastne s Ježišom. Dobročinnosť, to znamená dobre činiť, teda dobre robiť.
 • Nejako to premostite (sn. 9) a prejdeme k evanjeliu Druhej adventnej nedele (Lk 3,1-6).

Evanjelium

 • Prvá časť state obsahuje prevažne časové údaje, ktoré budú deťom cudzie, takže to treba trochu uviesť. Môžete  deťom povedať, že sa presuniete v čase až do roku 30 (starší skúsia vypočítať, koľko je to rokov) a že sa vyberiete do púšte. To je zase príležitosť porozprávať sa o tom, ako to v takej púšti vyzerá a čo alebo koho tam môžeme stretnúť.
 • Pri čítaní môžete využiť prezentáciu, no pretože sa chystáte prednášať evanjelium, doporučujem to, ak sa dá, urobiť takto: Nájdite si vo Svätom písme stať Lk 3,1-6, čítanie predneste postojačky, pri zapálenej svieci. A prezentáciu použite vzápätí, aby sa deti utvrdili v tom, čo počuli.
 • (sn. 10) 
V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša…

 • (sn. 11)
...zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. 
 • (sn. 12) Pozor, slovo kniha je na snímku nahradené obrázkom :-)
Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša:
 • (sn. 13)
„Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
 • (sn. 14)
A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“

Katechéza

(sn. 15) Môže sa púšť premeniť na úrodnú zelenú krajinu? Púšť potrebuje na svoju premenu vodu. Bez vody v nej nič nemôže vyrásť. 
(sn. 16) Možno nejaká palma. Ale žiaden vianočný stromček. Hneď by vyschol, sám by mal farbu púšte.

(sn. 17) Púšť potrebuje na svoju premenu vodu. A ľudia, ktorí sú unavení, smutní alebo vystrašení akoby sa blížil koniec sveta, potrebujú dobré slovo.
 • Tu sa môžete porozprávať o dobrých a zlých slovách, máte jedinečnú príležitosť trochu skorigovať slovník a výrazové prostriedky svojich detí :-). 
(sn. 18) Minulú nedeľu sme si povedali, že v advente sa necháme naplniť Božím slovom. Tak, ako sa krhlička naplní vodou.

(sn. 19) Čím nás napĺňa dnes? Ján nám dáva dve úlohy: pripravovať cestu Pánovi a vyrovnávať chodníky. Zároveň sľubuje, že to najťažšie urobí Ježiš sám. On má moc vyplniť každú dolinu, zmenšiť každý kopec a vyrovnať všetko, čo je krivé. Chce tým povedať, že aj keď my máme málo síl, Ježiš je naozaj mocný. My urobíme tú trošku, ktorú vládzeme (ako keby sme vyrovnali kúsok chodníka) a on urobí zvyšok, ktorý je nad naše sily.

(sn. 20) Nedokážeme síce pomôcť všetkým chorým, smutným a unaveným, ktorí sa cítia akoby sa ich život premenil na púšť. Ale môžeme sa za nich modliť (tým pripravujeme cestu Ježišovi do ich sŕdc) a povzbudiť ich dobrým, Božím slovom. 
 • Urobte si deťmi modlitbový plán na druhý adventný týždeň a rozvrhnite si, za koho sa budete modliť. Môžete si urobiť zoznam. Zvlášť venujte pozornosť chorým, smutným a unaveným.

Krhlička povzbudení

 • Vyrobte si krhličku povzbudení (sn. 21) a naplňte ju lístkami s povzbudivými citátmi z Božieho slova. Počas týždňa ich môžete využiť rôznym spôsobom, ako povzbudenie každý pre seba, ale aj ako slovo pre iného. Môžete si ráno vytiahnuť citát a cez deň hľadať človeka, pre ktorého by sa hodil, teda komu je určený, aby zavlažil jeho púšť dobrým slovom… O svoje úspechy sa potom podeľte pri večernej modlitbe.

Modlitba

 • ADV-02 NEC, Spoločné modlitby veriacich, text je upravený.
Pane Ježišu daj nám silu, aby sme modlitbou, príkladom a láskou pomáhali svojim bratom a sestrám obrátiť sa a so živou vierou a s čistým srdcom kráčali v ústrety tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Vianočný stromček

 • Na záver si deti vymaľujú (ak používate čiernobielu verziu), vystrihnú a nalepia ďalšiu časť stromčeka.

Použité obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10264
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10267
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8944
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8016
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10263
https://www.kisscc0.com/clipart/snow-drawing-line-art-cloud-computer-icons-snow-li-eusanw/
https://clipartix.com/snowman-clip-art-image-48782/
https://pixabay.com/images/id-1809629/
https://pixabay.com/images/id-1299084/
https://pixabay.com/images/id-3245739/
https://pixabay.com/images/id-4177075/
https://pixabay.com/images/id-40295/
https://pixabay.com/images/id-575412/
https://pixabay.com/images/id-4542240/
https://pixabay.com/images/id-304011/

Publikácie a pomôcky