Rodinná katechéza / Čo máme robiť?

Biblická katechéza, III. adventná nedeľa, rok C (12.12.2021)
■ Cyklus: Adventné nedele I. II. III. IV.Narodenie Pána ■
 • Popis: Spoločným motívom tohtoročných adventných nedieľ a slávnosti Narodenia Pána je vianočný stromček. Každú nedeľu využijeme v katechéze inú časťou obrázku. Posledné políčko s Ježišom, ktorý prichádza ako Svetlo Vianoc, pridáme na Narodenie Pána. Každá adventná nedeľa má svoju tému, ktorá sa objaví v príslušnej časti stromčeka.
 • Katechézu uvedieme Listom Ježišovi, rozprávaním o rodine, ktorá píše Pánovi o svojich starostiach a o odpovedi, ktorú im poslal evanjelista Lukáš. Tou odpoveďou je práve nedeľné evanjelium (Lk 3,10-18). V katechéze pracujeme s otázkou, ktorú v evanjeliu opakovane kladú ľudia Jánovi Krstiteľovi: „Čo máme robiť?“ Odpoveďou je heslo do 3. adventného týždňa (je na stromčeku): Robte dobro. Tému prepojíme s 1. adventnou nedeľou, tam sa objavila požiadavka dobročinnosti.
 • Pomôcky: Pri katechéze môžete využiť prezentáciu (ADV-03NEC-Prezentácia, na stránke je vo viacerých formátoch). Plagát stromčeka nájdete v prílohe 1. adventnej nedele (ADV-C-2021-Plagáty_Strom.pdf). Plagát máte k dispozícii vo farebnej i čiernobielej verzii (výborné na vymaľovávanie), celý na formát A4 (ale je v lepšej kvalite, môžete ho vytlačiť aj na väčší papier). Môžete ho vytlačiť, postrihať zohnúť po čiarach a každú nedeľu pracovať s jednou časťou. Ak chcete strom väčší, vytlačte si každú nedeľu na samostatnú stranu A4.

Videometodika


List Ježišovi

V jednej krajine mali taký zvyk, že listy Ježiškovi posielali počas celého roku. Nie len pred Vianocami ako to býva u nás. A nepísali v nich, čo by si želali pre seba pod stromček. Písali, čo by si želali pre druhých. Raz prišla do neba obzvlášť veľká hromada. A Ježiš poprosil svätého Lukáša, aby mu s nimi pomohol.

Lukáš otvoril prvý list a tam stálo: „Čo mám robiť? Moja maminka je v poslednej dobe stále smutná.“ List bol od malého Miška. A Lukáš tušil, prečo je jeho mamina smutná. Trochu to súviselo s tým, že sa Miško nerád delí a všetko si chce nechať len a len pre seba.

Otvoril druhý list a čítal: „Čo mám robiť? Môj najmladší brat je úplne rozmaznaný, musí mať všetko, čo si zmyslí. To nie je fér.“ No to bol ťažký oriešok. Tento list bol totiž od Táničky, Miškovej najstaršej sestry.

Písmo tretieho listu bolo pevné, chlapské. Bol totiž od uja Petra, čuduj sa svete, Táničkinho a Miškovho ocka. „Čo mám robiť?“ písal. „Vždy keď prídem domov, deti sa medzi sebou hádajú a ja a fakt neviem, kto má pravdu a kto nie.“

„Milý Ježiš, ja fakt neviem, čo mám robiť“ čítal Lukáš v štvrtom liste. „Minule ma tak nahnevali, že som úplne vybuchla. Doteraz sa za to hanbím. Je mi z toho smutno.“ Lukáš si to pamätal. Janka, Petrova manželka, mamina Táničky a Miška, je super mama. Ale už toho bolo na ňu naozaj veľa. Tak vybuchla, že to pomaly nebom zatriaslo.

„Čo mám robiť?“ neveriacky krútil hlavou svätý Lukáš. Vybral sa za Ježišom a porozprával mu o tých štyroch listoch. „Čo mám robiť?“ pýtal sa.
„Čo vieš najlepšie?“ spýtal sa ho Ježiš. 
„No keď som žil na Zemi, išlo mi celkom dobre písanie. Pamätáš, napísal som predsa evanjelium,“ odpovedal Lukáš.
„No vidíš, urob to, v čom si dobrý. Pošli im evanjelium, dobrú správu“ odpovedal Ježiš.

A tak si Lukáš sadol za stôl a napísal im tento list.

Evanjelium

 • Lukáš je evanjelista a jeho list je evanjeliová stať 3. adventnej nedele Lk 3,1-2.10-18. Verše 1-2 sú pridané ako úvod, deti si ich možno budú pamätať z minulej nedele. Pri čítaní môžete využiť prezentáciu, no je dôstojnejšie, ak prednesiete evanjelium najprv postojačky z knihy Svätého písma a prezentáciu využijete na priblíženie textu deťom.
V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.
Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“
Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“
On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“
Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ 
Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“
A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Rada Jána Krstiteľa

„Čo mám robiť?“ pýtajú sa všetci, rodina z nášho príbehu, ľudia, ktorí prišli za Jánom Krstiteľom, aj speváci v našej pesničke. Čo tým ľuďom poradil Ján Krstiteľ?

Dobrým ľuďom, ktorí si ho prišli vypočuť a učiť sa od neho byť ešte lepší, radí: „Buďte štedrí.“  Hovorí im, aby sa rozdelili „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Prišli za ním aj mýtnici, to sú tí, čo vyberajú dane a poplatky. Ľudia o nich vedeli, že niekedy vyberajú aj viac a nechávajú si to pre seba. Im Ján hovorí: „Buďte spravodliví“ a pripomína „nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Niečo podobné povedal aj vojakom: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite.“

No pre vojakov mal ešte jednu radu: „Buďte spokojní!“ Povedal im „Buďte spokojní so svojím žoldom!“ Žold, tak sa hovorí vojakovej výplate, ktorú dostáva za svoju službu.

Ľudia prichádzali k Jánovi, aby ich pokrstil v Jordáne, lebo sa chceli očistiť od svojich hriechov. Dokonca „aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť“, hovorí Lukáš.

Rada evanjelistu Lukáša

 • Teraz spojte úvodný príbeh s evanjeliom, uvažujte s deťmi, ako môžu Jánove rady pomôcť rodine, ktorá písala list Ježišovi. V prezentácii je vždy úryvok listu štyri Jánove rady, vyberte z nich tú, ktorá je najpriliehavejšia.

 1. Buďte štedrí. Chlapec Miško sa síce trápi pre smútok svojej mamy, no z rozprávania ostatných sa dozvedáme, že sa „nerád delí a všetko si chce nechať len a len pre seba.“ Odpoveďou pre neho je štedrosť. Výzva k štedrosti je vyjadrená symbolom srdca, ktoré sa potom objaví ako ozdoba na vianočnom stromčeku.
 2. Buďte spokojní. Táňa sa sťažuje na mladšieho brata asi oprávnene. No zabúda, že on je oveľa mladší. Jej nespokojnosť rozhodne nepridáva k nálade v rodine. Tu sa môžete trochu pohrať so slovíčkom pokoj, ktorá je skryté v rade Buďte spokojní. Symbolom je malý chlapec so zasneným pohľadom, na stromčeku je v spodnej časti (1. adventná nedeľa).
 3. Buďte spravodliví. Peter, otec rodiny, je bezradný. Povzbuďte ho k spravodlivosti. Symbolom na stromčeku sú váhy. Môžete sa s deťmi porozprávať o tom, prečo sú práve rovnoramenné váhy symbolom spravodlivosti.
 4. Očistite sa. Zmienka o krste a očistení môže byť radou pre mamu Janku, aby poprosila o odpustenie a prijala tak dar pokoja, ktorá potrebuje ona i celá jej rodina. Symbolom na stromčeku je voda, pripomeňte si symboliku vody, ktorá očisťuje od špiny a krstu (tiež spovede a ľútosti), ktorý očisťuje od hriechu.

Dobročinnosť - robte dobro

 • Opäť sa vráťte k otázke, ktorá zaznieva celou katechézou a rozšírte ju: „Čo máme robiť v treťom adventnom týždni?“ Môžete pripomenúť, že 3. adventná nedeľa je nedeľou radosti. Otázka znie:  „Čo máme robiť, aby sa ľudia skutočne radovali?“
 • Zhrňte Jánove a Lukášove rady do jediného slova. V prezentácii je 5 písmen zvýraznených, aby deti ľahšie uhádli slovo DOBRO.
 • Pripomeňte heslo z Prvej adventnej nedele PMD – pôst, modlitba a dobročinnosť. Ako robiť dobro? Štedro, s pokojom, spravodlivo a s odpustením… 
 • Nakoniec doplňte ďalšiu časť vianočného stromčeka.

Modlitba

 • Nezabudnite na modlitbu. Môžete predniesť svoje prosby za smutných, unavených a nešťastných. A tiež za seba navzájom, aby ste vedeli Byť štedrí, spravodliví, (s)pokojní, odpúšťajúci a pripravení prosiť o odpustenie.
 • Modlitba dňa, Tretia adventná nedeľa.
Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána; priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Obrázky

https://www.profesoradodereligion.com/photo/dolor-de-los-que-sufren
https://www.staraves.fara.sk/domov/-/blogs/sv-lukas-evanjelista
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10264
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10267
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8944
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8016
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10263
https://www.kisscc0.com/clipart/snow-drawing-line-art-cloud-computer-icons-snow-li-eusanw/
https://clipartix.com/snowman-clip-art-image-48782/
https://pixabay.com/images/id-1809629/
https://pixabay.com/images/id-1299084/
https://pixabay.com/images/id-3245739/
https://pixabay.com/images/id-4177075/
https://pixabay.com/images/id-40295/
https://pixabay.com/images/id-575412/
https://pixabay.com/images/id-4542240/
https://pixabay.com/images/id-304011/

Publikácie a pomôcky