Posvätný ruženec v čase skúšky COVID-19

Pod tvoju ochranu sa utiekame...

Metodika a obrázky pre tlačZamyslenia a aktivityRadostný ruženecRuženec svetlaBolestný ruženecSlávnostný ruženec


  • Priebeh: Rodina sa aspoň päťkrát počas týždňa stretne na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. V prvom májovom týždni sa budeme postupne rozjímať nad tajomstvami radostného ruženca, potom prejdeme k tajomstvám ruženca svetla, bolestného a napokon slávnostného ruženca. Pre každé tajomstvo je k dispozícii obrázok vo formáte A5 na vymaľovanie pre menšie deti. Spoločným prvkom je veľký obraz Panny Márie A2, do ktorého sú malé obrázky postupne vkladané. Modlitba začne biblickým čítaním, pokračuje desiatkom ruženca a končí jednou z modlitieb pápeža Františka, ktoré nám odporučil vo svojom liste. Rodina môže, na povzbudenie ostatných, zavesiť na vchodové dvere ruženec na znamenie, že v ich príbytku vyprosujú pomoc pre všetkých, ktorí sú pandémiou zasiahnutí. 

Pomôcky a príprava

  • Obraz Panny Márie. Vytlačte si z prílohy obraz Panny Márie. Je rozdelený na štyri stránky formátu A4, odstrihnite okraje, priložte a zlepte. Na spojoch sa počíta s prekrytím. Obrázok podlepte kartónom alebo ho pripnite na korkovú nástenku. Môžete ho s deťmi vymaľovať. Na miesto, vyhradené pre malé obrázky, môžete prilepiť euro obal, do ktorého sa budú vkladať obrázky jednotlivých tajomstiev. Samozrejme ak máte doma vhodnejší obraz Bohorodičky, môžete využiť ten. Počas modlitby vždy umiestnite obraz na čestné miesto, môžete pred ním zapáliť sviecu.

  • Ruženec a nálepka. Vaša modlitba v rodine je aj svedectvom. Na povzbudenie pre ostatných môžete zavesiť na vchodové dvere ruženec alebo nalepiť obrázok (nálepku, príloha) na znamenie, že u vás doma vyprosujete pomoc pre všetkých, ktorí sú zasiahnutí pandémiou.

  • Modlitby. Na záver desiatku sa pomodlíme jednu z modlitieb pápeža Františka. Vytlačte si ich, nájdete ich v prílohe. Druhú modlitbu možno prednášať aj tak, že po každom odseku pridáte zvolanie „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“.

  • Harmonogram. Každá rodina nech si zvolí svoje vlastné tempo modlitby. No tých, ktorým sa to podarí, pozývame k modlitbe radostného ruženca 03.-09. mája, ruženca svetla 10.-16., bolestného 17.-23. a slávnostného ruženca 24.-31. mája. Ďalšie texty a pomôcky budeme zverejňovať priebežne na www.tvoj-strom.info.

Modlitby pápeža Františka

"Ponúkam vám texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami."

Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana nášho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.* Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Druhá modlitba

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.
Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.
Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.
Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.
Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.
Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.
Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.
Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.
Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.
Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

* Upravené, v origináli je uvedené „Ty, Záchrana rímskeho ľudu.“


Zdroje obrázkov

Publikácie a pomôcky