Ruženec svetla

Zamyslenia k Ružencu svetla s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektumetodika a obrázky pre tlač a prílohy. Autor: M. Vojčiňáková.


1. Krst Pána

„Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“  (Mt 3,13-17)

Krstom to začína. Ježiš bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Duch Svätý, ktorý na Ježiša zostúpil pri krste a slová „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie,“  ktoré pri tom zazneli, ho vedú po celý život.

Krst nemôže byť izolovanou epizódou dokonca ani vtedy, ak sme boli pokrstení ako deti. Vyprosujme si milosť, aby naše skutky, či už súkromné alebo verejné, vyrastali z krstu, ktorý sme prijali.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie“

Aktivita pre deti

  • Slová, ktoré zazneli z neba si väčšie deti môžu zapísať do bubliny a prilepiť na obrázok.
  • Dnes si môžete spolu s deťmi spomenúť na ich krst. Pozrieť si fotografie z krstu, krstnú košieľku, krstnú sviecu…
  • Keď budete v kostole, upriamte pozornosť detí vyobrazenie Ježišovho krstu. V každom farskom kostole je krstiteľnica a krst Pána Ježiša býva obyčajne znázornený pri nej. 

II. Prvé zo znamení

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. (Jn 2,5-11)

Znamenie, ktoré Ježiš urobil v Káne Galijskej, je kľúč. Ježiš premenil vodu na víno, aby otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Mnoho ľudí okolo nás žije bez viery, lebo ich srdcia sú pre ňu akoby zamknuté. Modlime sa dnes za nich. No pamätajme aj na to, že zázrak premenia sa uskutočnil vďaka tomu, že na svadbe boli ľudia ochotní urobiť všetko, čo im Ježiš povedal. Nech je táto modlitba aj prosbou o odpustenie, drobným skutkom pokánia za momenty, keď sme nezaujali rovnaký postoj. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.“

Aktivita pre deti

  • Deti si môžu nakresliť srdce s otvorom, ako zobrazenie toho, že Ježiš nám otvára srdcia. Alebo vymodelovať z modelovacej hmoty srdce, kotvu a kríž ako symboly viery, nádeje a lásky.

III. Ohlasovanie

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“  (Mk 1,14-15)

Kráľovstvo a pokánie. Opäť dvojica, opäť niečo, čo máme tendenciu oddeľovať. Na svoju škodu. Každý deň sa modlíme „príď kráľovstvo tvoje“. A ono sa to deje, Božie kráľovstvo je deň za dňom bližšie. Len či sme aj my deň za dňom bližšie Božiemu kráľovstvu? Pokánie nám pomáha napredovať v ústrety kráľovstvu, ktoré prichádza. Prosme v tejto modlitbe o hlbší pohľad na opatrenia dnešných dní a o silu prijať všetky obmedzenia ako drobné skutky pokánia. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý ohlasoval božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.“

Aktivita pre deti

  • Deti si vyrobia postavičku Jána Krstiteľa, šaty môžu zhotoviť z vrecovinovej látky. Okolo napíšu, čoho sa chcú zriecť dnes, zajtra alebo celý týždeň. O týždeň skontrolujú, či sa im to podarilo.  

IV. Premenenie Pána

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. (Mk 9,2-8)

Vysoký vrch, to znamená veľkú námahu. A práve v ťažkostiach, problémoch, utrpení, námahách sa najzreteľnejšie ukáže, čo v nás je. Ježiš vystúpil na vysoký vrch a tam sa ukázal v božskej sláve. Aj komplikácie, problémy, strach či obavy posledných týždňov, plynúce z nebezpečenstva pandémie, odhaľujú, čo v nás je. To krásne, aj to pokrivené. Poučme sa z toho temného, čo možno v sebe objavujeme a prosme o odpustenie.  

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.“

Aktivita pre deti 

  • V rozprávaní sa objavujú postavy Mojžiš a Eliáš. Deti môžu ich príbehy vyhľadať v detskej biblii.

Eucharistia 

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,51-56)

Ježiš nám dáva seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti, prijímame Telo Kristovo (Eucharistiu), aby sme sa stávali Telom Kristovým (Cirkev). V tomto tajomstve prosme, aby sme sa nechali prijímaním Kristovho tela viesť k budovaniu Kristovho tela. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.“

Aktivita pre deti

  • Deti vymaľujú kalich (príloha) a obrázok Ježiša vložia do vnútra hostie (urobiť to môžete akýmkoľvek spôsobom).
  • Vysvetlite, čo znamenajú slová: „Počúvajte ho!“ a tiež čo to má znamenať pre náš život. Deti veďte k predsavzatiu každodennej rannej modlitby a k úctivému prežehnaniu sa.

Publikácie a pomôcky