Slávnostný ruženec

Zamyslenia k Slávnostnému ružencu s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektumetodika a obrázky pre tlač a prílohy.


Autorka: M. Vojčiňáková
1. Ježišovo zmŕtvychvstanie

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo. Lk, 24,1-12

  • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.“

Návrh aktivity: 

V úryvku zo Svätého Písma k tomuto zastaveniu sú spomenutí dvaja muži v žiarivom odeve, anjeli. Môžeš ich dokresliť na obrázok a spomeň si na svojho anjela strážneho v modlitbe.

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli, viedol (viedla) život Bohu milý. A tak tebou chránený (chránená), bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). Amen.

2. Nanebovstúpenie Ježiša  

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Lk 24,50-53

  • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.“

Návrh aktivity: 

Na obrázku sú Ježišove rozpäté ruky. Sú tam aj apoštoli a jeden z nich sa pozerá na Ježiša. Keď budeš kresliť Ježišove ruky, ďakuj mu za dar zraku. 

„Pane Ježišu, ďakujem ti za dar zraku. Otvor mi oči, aby som ťa videl v každej situácií, v ktorej som. A tiež ďakujem za všetky dary, ktorými si ma požehnal. Amen“ 

3. Zoslanie Ducha Svätého 

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý. Sk 2,1-4a

  • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Návrh aktivity: 

Symbolom Ducha Svätého je plamienok, ale aj holubica. Môžeš ju dokresliť do vrchnej časti obrázku. 

Obrázok si prezri a spočítaj apoštolov. Koľko si ich narátal? Vieš meno toho, ktorý nahradil Judáša? (pomôcka – poskladaj meno apoštola z týchto písmen: AMEJT)

4. Nanebovzatie najsvätejšej Panny Márie

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Jn 17,24

  • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.“

Návrh aktivity:   

Detská predstavivosť a fantázia ti dovoľuje nakresliť ako vyzerá nebo. Skús to! Nezabudni na postavu Ježiša, Márie. A potom popros:

„Pane, pomôž mi zostať v tvojej blízkosti, aby na mňa neustále dopadalo tvoje svetlo. A pomôž mi odrážať ho do sveta. Amen.“

5. Korunovanie Panny Márie za Kráľovnú neba a zeme 

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12,1)

  • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.“

Návrh aktivity: 

Za modlitbu celého ruženca si i ty zaslúžiš svoju korunu. Je v prílohe, môžeš si ju vyrobiť.

Vo verši o Márii je spomenutých dvanásť hviezd. Spomeň si napr. na dvanásť veci, za ktoré ďakuješ Pánovi. Poďakuj mu za svoju i Nebeskú matku, za svojho i Nebeského Otca, za rodinu, za zdravie, za život, za Božiu lásku, za lásku ľudí okolo teba...  tých vecí, za ktoré môžeš ďakovať je predsa tak veľa. 

Publikácie a pomôcky