Bolestný ruženec

Zamyslenia k Bolestnému ružencu s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektumetodika a obrázky pre tlač a prílohy.I. V Getsemanskej záhrade

Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.  Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“  (Mt 26,36-46)

Spočiatku to ide, nechýba vôľa, nadšenie, ani sila… Ale neskôr ochabneme, oči sa nám zatvárajú od únavy, duch je slabý. Možno je to tak aj s našou modlitbou za odvrátenie pandémie. Obnov svoje rozhodnutie a modli sa s Ježišom, ktorý sa pre nás krvou potil.

 • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.“

Aktivita pre deti

 • Tam, kde je krv, tam je aj život. Ale, keď nám krv tečie, máme strach. Deti si môžu nakresliť pár kvapiek krvi, do kvapiek vpíšu čoho sa zriekajú a kvapky nalepia na obrázok zastavenia. Pán Ježiš obetoval za nás svoju krv, lebo nám chce všetko odpustiť.

II. Vo väzení

Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. (Mk 15,6-15)

Ježiš tak stojí, z každej strany prichádzajú nové a nové údery. A on to musí ustáť. Nie kvôli sebe. Kvôli nám. Je bičovaný pre nás, pre našu spásu. Obetuj dnešnú modlitbu za tých, ktorí nesú zodpovednosť za našu krajinu a za našu Cirkev. Často musia znášať urážlivé poznámky, nepochopenie, odstudzovanie, hnev nás ostatných, ktorí takú zodpovednosť nemáme.

 • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.“

Aktivita pre deti 

 • Na obrázku sú Ježišove ruky pripútané reťazou. Keď budeš kresliť reťaz, pri každom ohnivku popros Ježiša o odpustenie: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

III. Koruna

Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.  (Mk 15,16-20)

Koruna a korona, v našom jazyku to znie podobne. Oboje predstavuje bolesť a utrpenie.Keď sa budeš modliť ku Kristovi, ktorý bol pre nás korunovaný tŕním, vyprosuj nám všetkým silu niesť koronu s vierou a trpezlivosťou, s akou niesol Ježiš korunu z tŕnia.

 • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.“

Aktivita pre deti 

 • Ruža je krásna, hoci má ostré tŕne. Aj my máme svoje tŕne… Dnes popros každého doma, aby ti odpustil to, čím si mu ublížil. Pouvažuj o svojom najväčšom tŕni, ktorým zraňuješ a popros aj Ježiša, aby ti odpustil.
 • V prílohe je ruža, ktorú môžeš vymaľovať a budeš mať darček pre Máriu, Ježišovu matku. Ružu jej daruješ pri poslednom zastavení tohto ruženca.

IV. Cestou na Golgotu

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. (Lk 23,26-28)

Všetci máme svoje kríže. A v posledných mesiacoch k nim pribudli ďalšie. Jeden dostal kríž nezamestnanosti, ďalší sa borí s krížom strachu, iný s krížom osamelosti… Pros za všetkých, ktorí nesú svoje kríže, aby boli vytrvalí ako Kristus.

 • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž.“

Aktivita pre deti

 • Naše ruky slúžia hlavne nám, ale svojimi rukami môžeme a máme slúžiť aj iným. Môžeme nimi prinášať do sveta dobro. Obkresli si svoje ruky a do každého prsta napíš, akoby si mohol pomôcť iným…, napríklad pohladiť niekoho, podať vlastnoručne nazbieranú kyticu poľných kvetov… Skutky, ktoré si napísal do rúk aj urob.

V. Na Golgote

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“  (Jn 19,25-37)

Aj v tomto desiatku je to „pre nás“. Pripoj k tejto modlitbe svoje kríže a utrpenia. Pre neho.

 • Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.“

Aktivita pre deti

 • Slová, ktoré zazneli z Ježišových úst si väčšie deti môžu zapísať do bubliny a prilepiť na obrázok.
 • Ružu, ktorú si nakreslil pri treťom zastavení prilep k Márii. Alebo Márii nakresli ružu. Ona je tvojou mamou a veľmi ťa miluje. 
 • Vysvetlite, čo znamená slovo:  „Žíznim“ Pán Ježiš túži po spáse každého človeka, túži po našej láske, chce byť pri nás, chce, aby sme uverili jeho lásky k nám. Pane Ježišu, daj, aby sme nikdy neprestali túžiť po tebe a nedovoľ, aby sme sa od teba niekedy odlúčili! Ďakujeme ti za dar Nebeskej Matky!

Publikácie a pomôcky