Rodinná katechéza / Ver mi

Biblická katechéza, II. veľkonočná nedeľa, rok A
Na stiahnutie:
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia  (PPTX, CANVA)
 • Ďalšie katechézy na II. veľkonočnú nedeľu (2021, 2022)

Úvod

 • SN_02.
Minulú nedeľu sa stala veľká vec: Ježiš vstal z mŕtvych. Tú skvelú správu nám oznámila Mária Magdaléna. Skoro ráno išla ku hrobu. A keď tam prišla, spadol jej kameň zo srdca (to je ten, čo drží nad hlavou). Kameň bol od hrobu odvalený, hrob bol prázdny a od anjela sa dozvedela, že Ježiš žije.
 • SN_03. 
Dnes sa o tom na vlastné oči presvedčí učeník menom Tomáš. Na budúcu nedeľu nám svoj príbeh porozprávajú Emauzskí učeníci… A tak to pôjde celé veľkonočné obdobie. Stále budeme počúvať tú najdôležitejšiu správu zo všetkých: „Ježiš žije“.
 • SN_04.
Aj Tomáš o tom počúval celý týždeň, všetci mu to hovorili, Mária Magdaléna, Peter, Ján, Emauzskí učeníci… Ale on im neveril. Na rozdiel od nich nevidel Ježiša. Čo myslíte, prečo?
 • Deti si prezrú obrázok, Tomáš má na očiach šatku, možno im napadne, že nevidel Ježiša, lebo ho nechcel vidieť (zakryté oči). Správna odpoveď je, že ho nevidel, pretože tam nebol. Ale na to prídu, keď prečítame evanjelium.

Evanjelium

 • Jn 20,19-31, prezentácia SN_05-07.
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Katechéza

 • SN_08. Začneme otázkou „Čo videli učeníci, keď im Ježiš ukázal ruky a bok?“ Deti môžu porozprávať, že učeníci videli stopy po mučení, diery po klincoch, ranu po kopiji. To je samozrejme pravda. Ale my ich chceme viesť aj ku symbolickej reči.
 • SN_09.   
Keď sa učeníci pozorne zahľadeli na Ježišove ruky, videli tam viac než len diery po klincoch. Videli tam pokoj, ktorý Ježiš prináša. Veď ich pozdravil slovami: „Pokoj vám!“ V jeho rukách videli svoje poslanie, veď ich poslal, aby ostatným povedali, že žije. Aj Tomášovi! A videli v nich odpustenie, veď ich vyzval, aby odpúšťali. „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené,“ hovoril im. Každý z nich potreboval odpustenie, veď boli zbabelí, tvrdohlaví, nedôverovali ostatným…
 • SN_10.
A čo videli, keď si prezreli ranu po kopiji? Tá kopija smerovala do Ježišovho srdca. Videli, že ich má rád.
 • SN_11.
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
 • SN_12.
A tak o týždeň, dnes, Ježiš prišiel zas. Aby aj Tomáš videl. Prešiel cez všetky zatvorené dvere, za ktorými sa Tomáš a ostatní skrývali a hľadal spôsob, ako vstúpiť do Tomášovho srdca. Tomášovo srdce bolo zamknuté. Ale našťastie mal kľúč. Aby konečne uveril, Ježiš mu ukázal svoje ruky a svoj bok. 
 • SN_13. Deti prečítajú nápis na Ježišových rukách.
Čo videl Tomáš, keď sa pozrel na Ježišove ruky? Videl v nich odpustenie. A tiež, že Ježiš má rád aj jeho, takého aký je, aj s jeho pochybnosťami a pochabosťami.
 • SN_14. Potom prečítajú, čo videl v rane na srdci.
A keď si prezrel ranu po kopiji, pochopil, že Ježiš ho prosí, aby mu veril.
 • SN_15. 
Pretože viera je ten kľúč, ktorý otvára srdce, aby mohol doň vojsť Ježiš. 
 • SN_16.
Vtedy prosil Ježiša, dnes teba: „Ver mi!“
 • Zakončite vyznaním viery.

Pracovný list

1. Nájdi rovnaké dvere a vymaľuj ich rovnakou farbou. 2. Vyfarbi aj ostatné dvere a napíš na ne mená svojej rodiny a tých, ku ktorým chceš, aby prišiel Ježiš. 3. Všimni si kľúč od Tomášovho srdca, je pokazený. Oprav ho tak, aby sa ním dalo jeho srdce opraviť. (Pomôcka: Čo chýbalo Tomášovi? AVIRE)

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9504
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9501
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9503
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10866
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10865

Publikácie a pomôcky