Rodinná katechéza / Čo videl Tomáš

Rodinná bohoslužba, II. veľkonočná nedeľa


Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Čo nám hovoria rany na Ježišových rukách. Priebeh: V úvode prečítame prvú časť vybranej evanjeliovej perikopy. Čítanie je pozvaním k viere a uvedením do modlitby. Po modlitbe nasleduje prednes evanjelia, katechéza pre deti (a s deťmi), vyznanie viery, prosby a záverečná modlitba. Prílohy: stiahnuť.

1. Pripravíme miesto a pomôcky

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 20,19-31, alebo vyhľadajte v „detskej“ biblii stať o stretnutí Ježiša a Tomáša.

 • Skladačka ruky. Na tvrdší papier obkreslite ruky dlaňami nahor a vystrihnite. Môžete použiť aj obrázok z prílohy. Vystrihnite aj dve srdiečka a nalepte ich do dlaní na miesto rán po klincoch. Cez srdiečka a dlane urobte otvory o dĺžke približne 2 cm. Vzdialenosť medzi otvormi je 9 cm. Takto pripravené ruky môžete nalepiť na krabičku. Vytlačte tiež Ježišovu tvár a citáty z prílohy. Citáty postrihajte a zlepte do jediného prúžku. Do voľných políčok môžete pridať vlastné citáty a myšlienky. Citáty zrolujte, vložte do krabičky, a jeden koniec prevlečte otvormi v rukách a srdiečkach tak, aby sa v dlaniach objavil prvý nápis („Mám vás rád“).

Žalm. Ak si trúfate na spev žalmu, nápev nájdete na https://youtu.be/WPLOMN82l9c.

2. Začíname

 • Ten, ktorý vedie domácu bohoslužbu (v texte označený písmenom P) sa prežehná. Potom pokračuje...

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Minulú nedeľu sme oslavovali najdôležitejšiu vec, aká sa kedy stala: Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A dnes si povieme, čo sa dialo ďalej.

 • On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta úryvok z nedeľného evanjelia:

L: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

 • Pokračuje dialógom s deťmi. Potom zhrnie a doplní ich odpovede.

P: Čo videli učeníci, keď sa pozreli na Ježišove ruky? Videli rany, diery od klincov, ktorými bol Ježiš pribitý na kríž. Učeníci už vedeli, že Ježiš sa obetoval, že to všetko vydržal z nich i za nás. 

 • Deti si prezrú ruky a prvý nápis. Stojí tam: „Mám vás rád.“ 

P: Učeníci sa pozreli na Ježišove ruky a pochopili, že ich má veľmi rád. Ich, aj nás. Teba, aj mňa. 

 • Posunie na nápis „Nebojte sa.“   

P: Asi sa aj báli, veď keď Ježiša zatli, všetci zbabelo ušli. Ba Peter zapieral a zo strachu tvrdil, že Ježiša ani nepozná. Keď pozreli na jeho ruky, pochopili, že sa nemusia báť.

 • Nápis „Pokoj vám.“ 

P: Ježiš im aj nám priniesol pokoj. 

 • Napokon prednesie modlitbu:

P: Pane Ježišu, ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Odpusť nám všetko zlé, čo sme urobili a daruj nám i celému svetu pokoj a radosť.

O: Amen. 

3. Čítame zo Svätého písma

 • Nasleduje spev alebo čítanie žalmu. Po ňom jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať.

P: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
O: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
L: Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí dom Áronov: jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní: jeho milosrdenstvo trvá naveky. O.
L: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol. Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Hlas plesania nad záchranou znie v stánkoch spravodlivých. O.

L: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. O.

 • Potom lektor prednesie zvyšok evanjeliovej state.

P: Pán je naozaj dobrý, presne ako sme sme to teraz spievali v žalme. Presvedčil sa o tom aj jeden z učeníkov, apoštol Tomáš. 

L: Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

4. Počúvame

 • Pri katechéze postupne posúvame prúžok citátmi. Väčšie deti môžu aktuálny citát zakaždým prečítať (v texte sú aktuálne citáty vždy zvýraznené).

P: Keď sa Ježiš zjavil učeníkom, dal im úlohu: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Poslal ich, aby všetkým hovorili o tom, že vstal z mŕtvych. A aby sa nebáli a všetko zvládli, dal im na to silu, Ducha Svätého. Dýchol na nich a povedal: „Prijmite Ducha Svätého.“ Učeníci poslúchli. Jeden z prvých, kto sa tú radostnú správu dozvedel, bol Tomáš. Hovorili mu: „Videli sme Pána.“ 
Tomáš im neveril. Hovoril: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Ale keď ho pozvali, aby aby na ďalšiu nedeľu prišiel, neodmietol. V nedeľu prišiel do veľkej sály, kde už boli ostatní učeníci. Spolu sa modlili, spievali, počúvali čítanie zo Svätého písma. Presne ako my dnes.

A vtedy sa to stalo. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. To preto, lebo mali otvorené srdcia. Chceli, aby bol medzi nimi. A vtedy povedal Tomášovi: „Pozri moje ruky.“ Tomáš sa pozrel a videl všetko to, čo videli učeníci. Z rán na Ježišových rukách čítal: „Mám ťa rád.“ A ešte akoby tam bolo napísané: „Ver mi!“ „Nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš sa poklonil a povedal: „Pán môj a Boh môj.“ 

5. Vyznávame vieru

 • Všetci si kľaknú smerom ku krížu a vyznajú vieru.

P: Urobme teraz to isté, kľaknime si a spolu s apoštolom Tomášom vyznajme svoju vieru.

 • O: Verím v Boha, Otca všemohúceho…

6. Prosíme

 • Nasledujú prosby, môžete predniesť svoje vlastné, alebo použiť prosby z liturgie hodín.

P: Vzývajme Boha, všemohúceho Otca, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Kráľa a Spasiteľa, a volajme: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
L: Svätý Otče, ty si vyviedol Ježiša, svojho milovaného Syna, z tmy smrti do svetla svojej slávy; daj, aby sme aj my vošli do tvojho obdivuhodného svetla. 
L: Ty si nás spasil skrze vieru v tvojho zmŕtvychvstalého Syna; daj, nech dnes žijeme podľa svojej krstnej viery.
L: Prikazuješ nám, aby sme hľadali, čo je hore, kde sedí Kristus po tvojej pravici; ochraňuj nás pred návnadami hriechu.

L: Nech náš život, s Kristom ukrytý v tebe, svieti vo svete, aby sa už teraz oznamovalo nové nebo a nová zem.

 • Nasleduje Otče náš a záverečná modlitba a požehnanie.

P: Všemohúci Bože, ďakujeme za príklad svätého apoštola Tomáša, ktorý napokon uveril a vyznal, že tvoj Syn je Pán a Boh; prosíme ťa, nech nás ustavične sprevádza ochrana tohto apoštola, aby sme vierou mali život v Ježišovom mene. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

O: Amen.

Publikácie a pomôcky