Rodinná katechéza / Čo urobili...

Katechéza o krížovej ceste (Veľký piatok)
Cieľ: Deti vnímajú činnosť protagonistov krížovej cesty, inšpirujú sa nimi a prehlbujú porozumenie pobožnosti.
Charakteristika: Katechéza je vložená do kvízu o krížovej ceste. Neprechádzame však lineárne všetkými zastaveniami, ale si všímame konanie protagonistov. Najprv zhodnotíme dva negatívne postoje (Pilát, vojaci), potom sa zameriame na príklady troch ľudí, ktoré sú hodné nasledovania (Mária, Veronika a Šimon) a napokon sa sústredíme na Ježiša a jeho činnosť.
Na stiahnutie:

Úvod

Neprešiel ani týždeň a celý Jeruzalem je zase na nohách. V nedeľu prišiel do mesta Ježiš, ľudia ho vítali a s nadšením mu mávali palmovými listami. V pondelok a utorok si ešte rozprávali o tej senzácii, čo sa v nedeľu udiala v Jeruzaleme. Ale čoskoro na všetko zabudli. No prišiel piatok a ľudia si zase šuškajú. 
„Počul si, čo mu urobili?“ pýtal sa jeden. 
„Komu? A čo urobili?" nechápal druhý.
„No Pilát a vojaci, čo spravili tomu Ježišovi.“ Pridal sa ďalší.
„Bol som pritom,“ hovoril im smutne Šimon. „A videl som tam aj Veroniku,“ doplnil.

Poďme si radšej prečítať, ako to bolo…

Evanjelium

  • SN_02-03. Jn 18,33-38.19,13-19.23.25.28-30.41-42. Skrátená verzia pašií, pri liturgii na Veľký piatok sa čítajú celé.
Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“
Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: „Hľa, váš kráľ!“ Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.
Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ 
Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. 
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.
Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša.

Katechéza

  • Každý protagonista je uvedený otázkou: „Počuli ste, čo urobil(a)?“ a deti doplnia jeho meno. Protagonista je znázornený aj na obrázku. Nasledujú tri tvrdenia, dve sú správne, jedno nesprávne. Deti odpovedajú, či je to pravda alebo nepravda. Správne odpovede i s menom protagonistu sú na nasledujúcom snímku. Ich odpovede doplňte podľa nasledovného komentára.
1. Pilát (SN_04-05)
Pilát je ten vladár, ktorý odsúdil Ježiša, hoci vedel, že je nevinný. A aby ostatní vedeli, že s tým nechce mať nič spoločné, verejne si pred nimi umyl ruky. Vládca, a taký zbabelý. Nebojuje za pravdu, ale skrýva sa za prázdne reči a gestá. 
Kresťania sa nesprávajú ako zbabelý Pilát, usilujú sa byť statoční ako Ježiš. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a odpusť, ak sme boli zbabelí ako Pilát.

2. Vojaci (SN_06-07)
Vojaci pribili Ježiša na kríž. A chceli ho ešte viac ponížiť, preto mu zobrali aj jeho šaty. 
Kresťania to robia inak, neubližujú ale pomáhajú. Neoberajú ľudí o dôstojnosť, ale ich chránia pred ponížením.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a odpusť, ak sme boli hrubí a grobianski ako vojaci.
VN3-Veľký piatok-Prez od používateľa DKU DCZA
3. Mária (SN_08-09)
Konečne stretávame na krížovej ceste troch ľudí, od ktorých sa môžeme aj my naučiť niečo užitočné a dobré. Najskvelejšou z nich je Panna Mária. Ona bola Ježišovi po celý ten čas nablízku, kráčala pri ňom cestou na Golgotu, stála pri kríži a keď Ježišovo telo zložili z kríža, ona ho držala v náručí.
Učme sa od Márie stáť pri tých, ktorým je ťažko a trpia. 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo Mária nás učí stáť pri trpiacich.

4. Šimon (SN_10-11)
Šimon z Cyrény pomohol Ježišovi odniesť kríž na Golgotu. Nebol síce moc ochotný a vojaci ho museli prinútiť, ale nakoniec to urobil. A to sa cení.
Učme sa od Šimona ochotne urobiť aj to, do čoho sa nám veľmi nechce.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo Šimonov príbeh nás učí, že má zmysel prekonať svoju lenivosť a neochotu.

5. Veronika (SN_12-13)
Nie, Veronika skutočne nedala Ježišovi svoju fotku. Urobila niečo dôležitejšie – utrela mu tvár, tak zašpinenú krvou, prachom a potom, že Ježiš už ani poriadne nevidel na cestu. Keď jej Ježiš vrátil šatku, zistila, že na nej zostal otlačok jeho tváre.
Učme sa od Veroniky jej láskavej pomoci.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo Veronika nás učí hľadať v trpiacich tvoju tvár.

6. Ježiš (SN_14-15) – tu už nie je doplňovačka.
A čo urobil Ježiš? Znášal trpezlivo nespravodlivosť a trest, ktorý mu vymeral zbabelý Pilát. Niesol bez frflania svoj kríž. Bez zbytočného fňukania po každom páde zase vstal. Prijal pomoc nie len od Veroniky, ale aj od Šimona, hoci vedel, že nie je moc ochotný. Hoci ho vojaci bili a musel niesť kríž, predsa našiel silu potešiť plačúce ženy. Ale hlavne to všetko vydržal až do konca. Vytrvalosť a statočnosť, to sú veci, ktorým nás učí svojim príkladom.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Záver

  • TIP: Na záver alebo medzi jednotlivými postavami si môžete zaspievať pieseň Bol si tam. Ak pieseň použijete pri protagonistoch, upravte si poradie strof. Text, akordy a nahrávka: http://www.mladeznickyspevnik.sk/song/show?songId=383

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9449
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9451

Publikácie a pomôcky