Rodinná katechéza /Veľký piatok, Biela sobota

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s mladšími deťmi, Veľký piatok, alebo Biela sobota. Priebeh: Bohoslužba začína pripomenutím udalostí Veľkého piatku, nasleduje prednes evanjeliovej state a krátke zhrnutie. Naň nadväzuje poklona krížu, prosby a Modlitba Pána.* Ďalšie tipy nájdete na youtu.be/ogUs-eVDnq0. Metodika s textami na stiahnutie.

1. Pripravíme miesto a pomôcky

 • Záhrada Veľkého týždňa. Do veľkého kvetináča alebo inej nádoby si pripravte miniskalku, záhradu s hrobom a odvaleným kameňom a vŕšok s tromi krížikmi. Vystrihnite a vymaľujte s deťmi postavy vojaka, Panny Márie s apoštolom Jánom a Márie Magdalény. Nájdete ich na www.rebrik.sk alebo v prílohe. Veľkosť skalky prispôsobte veľkosti postáv. Skalku umiestnite na čestné miesto, ak sa dá, najlepšie na stôl alebo malý stolík.
 • Kríž. Pripravte si aj väčší kríž. Umiestnite ho na stolík a vedľa položte sviece.
 • Sväté písmo. Pri bohoslužbe budeme čítať záverečnú časť pašií Jn 19,25-42.
 • Pieseň. Pre bohoslužbu sú vhodné napríklad piesne Bol si tam (youtu.be/duIMFPH--Ik), alebo Kríž je znakom spásy (youtu.be/rtnYTIOLTvU).

2. Začíname

 • Predsedajúci (P) sa prežehná a uvedie bohoslužbu. 

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Dnes sa schádzame okolo kríža, aby sme si pripomenuli pamiatku umučenia a smrti Pána Ježiša. Včera sme si pripomenuli, ako slávil s učeníkmi veľkonočnú večeru. Potom prišli vojaci, zatkli ho a mučili. A v piatok ho Pilát odsúdil. Ježiš musel vyniesť na kopec Kalvária kríž, na ktorom potom zomrel.

 • Na záhrade ukáže deťom Kalváriu s prázdnymi krížmi.

P: Takto sa Ježiš za nás obetoval, zomrel, aby sme po smrti mohli všetci prísť do neba. A preto, aby sme na to nikdy nezabudli, máme v našom dome kríž. Ba krížiky nosíme niektorí aj na krku. A dnes si zvlášť uctime tento náš kríž.

3. Čítame zo Svätého písma

P: Teraz si prečítame, ako sa to všetko stalo.

 • Potom lektor prednesie záverečnú stať z pašií. Po slovách „Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ si na chvíľu kľakneme, každý smerom ku krížu.

L: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

 • Pokľakne sa a chvíľku je ticho.

L: Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo.

Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.

4. Počúvame a klaniame sa

 • Po prečítaní môžete s deťmi rozostaviť postavičky na skalku záhrada a pomocou nich zopakovať príbeh. V prvej časti stoja Mária Magdaléna, Panna Mária, Ján a vojak pod krížom. Na konci, po pohrebe, je hrob zavalený kameňom a pred ním stojí vojak na stráži. Tak zostane až do vigílie. Môžete deťom pripomenúť Lazarov príbeh spred dvoch týždňov.

P: Toto sa stalo. Pán Ježiš sa obetoval, aby sme my, až raz odídeme z tohto sveta, mohli žiť večne v nebi.

 • Potom predsedajúci úctivo zodvihne kríž tak, aby naň všetci videli a zvolá:

P: Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. O: Poďte, pokloňme sa.

 • Všetci si kľaknú. Môžu zaspievať pieseň Kríž je znakom spásy. Podľa zváženia a pri zachovaní hygienických noriem môže každý bozkom alebo úklonom či dotykom ruky uctiť kríž. Potom pokračujú modlitbou sv. Anzelma:

P: Svätý kríž, ty nám pripomínaš kríž, na ktorom zomrel náš Pán Ježiš Kristus, aby nás priviedol z večnej smrti, do ktorej nás uvrhla naša úbohosť, k večnému životu, ktorý sme hriechom stratili.
O: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
P: Klaniam sa, zvelebujem a oslavujem ten kríž, ktorý pre nás predstavuješ. Tým krížom sa klaniam nášmu milosrdnému Pánovi a všetkému, čo pre nás v milosrdenstve vykonal. Kríž hodný lásky, v ktorom je naša spása, náš život a vzkriesenie.
O: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
P: Ó krížu, vybraný a pripravený pre takéto nevýslovné dobro, dielo, ktoré sa na tebe dovŕšilo, ťa vyvyšuje väčšmi než celá chvála ľudských či anjelských myšlienok a jazyka. V tebe a skrze teba je môj život a moja spása; v tebe a skrze treba je celé moje dobro; „kiež sa nechválim nič iným, len tebou“.
O: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
P: Nech je teda moja sláva skrze teba a v tebe; nech je moja pravá nádej skrze teba a v tebe. Skrze teba sú moje hriechy zotrené, skrze teba je moja duša mŕtva pre môj starý život a žije novým životom spravodlivosti.

O: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

5. Prosíme

 • Po nasýtení duše prineste na stôl jedlo a otec alebo mama prednesie požehnanie. Môžete sa pomodliť ako ste zvyknutí, alebo využite modlitbu inšpirovanú liturgiou. Podľa potreby v nej môžete najdôležitejšie časti spomenúť.

P: V dnešný deň, keď si pripomíname umučenie Pána Ježiša, ktorý vylial svoju krv na kríži na záchranu nás i celého sveta, predložme mu naše prosby. Volajme spoločne: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.
P: Prosíme ťa za nášho Svätého Otca Františka, za našich biskupov, kňazov a diakonov, aby v horlivosti slúžili Božiemu ľudu. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.
P: Prosíme ťa za tých, ktorí spravujú našu vlasť, naše mestá a obce, aby vždy pamätali na spoločné dobro a zachovávanie spravodlivosti pre všetkých. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.
P: Prosíme ťa za tých, ktorí tieto dni prežívajú v chorobe, samote a úzkostiach, buď im útechou a posilou. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.
P: Prosíme ťa za lekárov, sestry a dobrovoľníkov, posilňuj ich na duchu i na tele. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.
P: Prosíme ťa za našich zomrelých, prijmi ich do svojho nebeského kráľovstva. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

P: Prosíme ťa za seba samých, neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

 • Kto chce, môže pridať vlastnú prosbu. 

P: Prosíme ťa aj za tieto naše prosby... O: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

P: Bolestný Ježišu, ty si sa v dnešný deň obetoval z lásky k nám, s dôverou v tvoju nekonečnú lásku predkladáme tieto svoje prosby. Vypočuj nás pokorne prosiacich o tvoje milosrdenstvo, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky a vekov. O: Amen. 

6. Žehnáme

 • Na záver sa spolu pomodlíme modlitbu Otče náš. Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.     O: Amen. 


* Niektoré texty sú prevzaté z Liturgie domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020, ktorú zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský.

Publikácie a pomôcky