Rodinná katechéza / Všetci ho potrebujú

Biblická katechéza, 5. nedeľa v cezročnom období, rok B
 • Charakteristika: V nedeľu ráno bolo Kafarnaume rušno. Všetci hľadali Ježiša, toho, ktorý uzdravuje, vyháňa démonov, vyučuje. Ale našli ho len učeníci. Možno preto, že hľadali Ježiša, ktorý sa modlí. O tom, prečo ľudia Ježiša hľadali, kde ho učeníci našli a kam sa s ním napokon vybrali, sa deti dozvedia v katechéze.
 • Kľúčové slová: hľadať, modlitba, zázrak, uzdravenie
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mk 1,29-39, prezentácia SN_02-04.
Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Katechéza

 • SN_05. Deti hádajú, koho hľadali obyvatelia Kafarnauma a prečo. Len pre istotu: hľadali samozrejme Ježiša.
V nedeľu ráno bol celý Kafarnaum hore nohami. Šimon Peter sa ešte ani poriadne neprebudil, a už mu ľudia búchali na dvere. 
„Kde je?“ pýtali sa. 
„Kde je kto?“ zíval Peter a pretieral si oči. 
„No on!“ odpovedali oni. 
„Kto on?“ nechápal Peter.
Koho všetci hľadali? 
 • Kvíz. Pokračujeme zisťovaním, prečo ho hľadali. Tým si pripomenieme evanjelium predchádzajúcej nedele (oslobodenie posadnutého v synagóge v Kafarnaume) a zopakujeme základné momenty dnešnej state, ktorá na tú minulotýždňovú nadväzuje.
 • SN_06. Ježiš povedal zloduchovi, ktorý trápil posadnutého: „Mlč a vyjdi z neho!“
 • SN_07. Ježiš chytil Petrovu manželku za ruku, zdvihol ju a uzdravil z horúčky. A ona ich obsluhovala. To nie je pravda, Ježiš uzdravil Petrovu testinú.
 • SN_08. Prečo všetci hľadali Ježiša? Pretože uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov… v sobotu (C).
 • SN_09. Ježiš sa utiahol na pusté miesto a tam sa modlil. Keď ho učeníci našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ (B)
Hľadali Ježiša. Deň predtým, v sobotu, najprv v synagóge oslobodil posadnutého (o tom sme počúvali minulú nedeľu), potom zdravil mamu Petrovej manželky a večer, „po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.“ Asi to trvalo dlho až do noci. No a hneď ráno prišli tí ľudia zas. Ale Ježiša nenašli, pretože skoro ráno vyšiel na pusté miesto. Chcel sa modliť. 

Tam ho našli Šimon a učeníci, ktorí prišli do Kafarnauma s Ježišom. Ak chceš nájsť Ježiša, hľadaj tam, kde sa niekto modlí. 

Poďme aj inde

 • SN_10. Diskutujte chvíľu s deťmi o tom, prečo Ježiš s učeníkmi nevrátil do Kafarnauma, ale išiel do okolitých dedín a mestečiek. Pomôže vám obrázok. Ježiš nesie sviecu. A myslí na ľudí, ktorí sú vo tme a nemajú svetlo.
Ale Ježiš nezostal v Kafarnaume. Pretože aj inde ho potrebujú. Všade je veľa ľudí, ktorí ako keby žili vo tme. Nevedia, že Boh ich má rád a že má s nimi veľké plány. Ježiš prišiel aj na to, aby  všetkým, že Boh ľúbi každého človeka. 
 • SN_11. 
Učeníci išli s ním. A všetkým hovorili tie dobré správy: „Priblížili sa Božie kráľovstvo.“ „Boh ľúbi všetkých ľudí.“ „Pripravte sa.“ Hovor o ňom aj ty. Pretože Ježiša všetci potrebujú. Aj tí, čo ho nehľadajú.

Obrázky

 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4650
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4753
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4754
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7303
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7304
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8576
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8608
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8610

Publikácie a pomôcky