Rodinná katechéza / Kde je Ježiš?

Katechéza v rodine, V. nedeľa v Cezročnom období, rok B (07.02.2021)

priečinok s materiálmimetodikaprílohy

 • Charakteristika: V nedeľu ráno je Kafarnaum hore nohami. Všetci hľadajú Ježiša. Hľadajú toho, ktorý uzdravuje, vyháňa démonov, vyučuje. Šimon a učeníci, ktorí prišli do Kafarnauma s Ježišom, hľadajú Ježiša, ktorý sa modlí. Len oni ho našli. A len oni sa mohli s ním vydať na misijnú cestu. Veď to je hlavný dôvod, pre ktorý prišiel. Ježiš im povedal: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“  
 • Téma: Kde je Ježiš?

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mk 1,29-39. 
 • Ku katechéze budete potrebovať: Mobil ku aktivite „SMS od Ježiša“, obrázok a otočný kruh z prílohy.

Úvodná modlitba

Uvedenie do modlitby

 • Modlitbu môžete uviesť pomocou aktivity „SMS od Ježiša“, ktorú sme použili pred dvomi týždňami. Mobil s textom na dnešnú nedeľu nájdete aj v prílohe.  

Dostali sme ďalšiu správu od Ježiša.

 • Nechajte menšie deti, aby si prezreli správu a prečítali zvýraznený úryvok: „Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“
Výborne. My síce nie sme na pustom mieste, ale aj my chceme teraz chvíľu stráviť s Ježišom v modlitbe. Prežehnáme sa a pomodlíme sa modlitbu, ktorú nás Ježiš naučil.
 • Prežehnajte sa, pomodlite sa modlitbu Otče náš a potom predneste modlitbu dňa:

Nebeský Otče, rodina tvojich veriacich sa spolieha iba na teba; prosíme ťa, ustavične nás ochraňuj s otcovskou láskou, aby sme pod tvojou opaterou žili vždy v pokoji. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prednesie z knihy Svätého písma evanjelium. Pri čítaní všetci stoja.

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Katechéza

Opakovanie

 • Evanjelium nadväzuje na minulotýždňovú stať. Príbeh sa odohrával v kafarnaumskej synagóge, kde Ježiš oslobodil posadnutého človeka z moci démona. Pri katechéze sme ho nazvali Zloduchom. Pri opakovaní môžete využiť obrázok z minulej nedele. Je na ňom Ježiš, ktorý zobral démonovi slovo.
 • Opakovanie môže poslúžiť aj na krátke spytovanie svedomia pomocou otázky: „Počúvali sme celý týždeň Ježiša?“

Hľadali Ježiša

 • Ukážte deťom vrchný kruh. Sú na ňom dvaja učeníci. Idú za Ježišom.  Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ 

Ráno nastal poplach. Šimon Peter sa ešte ani poriadne neprebudil, a už mu ľudia búchali na dvere. Koho hľadali?

 • Koho hľadali? A prečo?

Hľadali Ježiša. Veď deň predtým, v sobotu najprv v synagóge oslobodil posadnutého (o tom sme počúvali minulú nedeľu), potom zdravil mamu Petrovej manželky a večer „po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.“ Asi to trvalo dlho do noci. 

A tak sa Šimon Peter a ostatní pobrali sa za Ježišom. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

Kde je Ježiš?

 • Pomaly otáčajte vrchným kruhom. V kruhových okienkach sa objavujú obrázky. Jeden z nich vždy zobrazuje niektorý z momentov príbehu, zvyšné dva nemajú s textom nič spoločné. Deti určia správny obrázok a pomenujú situáciu. Obrázok, ktorý určili správne, môžu vyfarbiť potom vyfarbiť.
 • V kruhoch sú: 1. Ježiš, ktorý sa skoro ráno modlí na pustom mieste (v pozadí vidno kúsok loďky, je na kopci nad Genezaretským jazerom); 2. Ježiš uzdravuje Petrovu testinú; 3. Ježiš vyháňa zlého ducha; 4. Ježiš s učeníkmi odchádza do iných dedín v Galiley, aby aj tam učil.
 • V druhom kole si z toho môžete urobiť hru. Prilepte na vrchný kruh elipsovité dvierka, otočte a deti majú naslepo určiť, kde (v ktorom okienku) je Ježiš. Kto sa trafí, má bod.
 • S väčšími deťmi sa tiež môžete porozprávať o tom, čo robiť, aby bol Ježiš prítomný aj v situáciách ostatných obrázkov, respektíve kedy tam je a kedy nie je prítomný. Napríklad obrázok auta: Ježiš nebude prítomný tam, kde sa vodiči správajú nezodpovedne a jazdia príliš rýchlo.

Spoločná modlitba

 • Nasledujú prosby, prevzaté z nedeľnej liturgie.

Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý odpúšťa a uzdravuje. Volajme k nemu o pomoc v našich bolestiach a ťažkostiach.

1. Prosíme ťa, Pane, za všetkých veriacich, aby plní viery v Krista konali skutky milosrdnej lásky najmä voči chorým, trpiacim, starým a opusteným.

2. Prosíme ťa, Pane, za predstavených národov, aby sa viac starali o tých, ktorí potrebujú zdravotnú či sociálnu pomoc.

3. Prosíme ťa, Pane, za spoločenské organizácie, aby účinne rozvíjali starostlivosť o chorých, starých a hendikepovaných.

4. Prosíme ťa, Pane, za naše rodiny, aby v nich vládol dostatok trpezlivosti a dobrej vôle medzi jednotlivými generáciami.

5. Prosíme ťa, Pane, i za nás samých, aby sme nachádzali silu v modlitbe a prostredníctvom nej duchovne rástli.

Pane Ježišu, veríme, že nás miluješ nekonečnou láskou a neopúšťaš tých, ktorí ťa prosia o pomoc; v tejto viere ti predkladáme svoje prosby a prosíme, aby si ich prijal a milostivo vypočul, o čo v nich žiadame. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


Zdroje:

 • Modlitba  - modlitba dňa CR-05 NEB
 • Prosby - Spoločné modlitby veriacich CR-05 NEB
 • Obrázok - www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4754

Publikácie a pomôcky