Rodinná katechéza / SMS od Ježiša

Biblická katechéza, III. cezročná nedeľa, rok B
 • Charakteristika: V katechéze nadviažeme na evanjeliové rozprávanie z predchádzajúcej nedele. Po prečítaní evanjelia si deti zopakujú základnú dejovú líniu. Využijeme pri tom SMS konverzáciu medzi Ježišom a učeníkmi. Vysvetlíme si, čo to znamená ísť za Ježišom a byť rybárom ľudí. Deti vedieme k rozhodnutiu stať sa rybárom ľudí. 
 • Kľúčové slová: učeníci, rybári, sieť, nasledovať, zachrániť
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia katechéza (2021)

Úvod

 • TIP: Krátko pripomeňte, prípadne aj zopakujte základné momenty evanjeliového príbehu predchádzajúcej nedele: Ján Krstiteľ ukázal na Ježiša: „Hľa, Boží baránok.“ Ján a Ondrej išli za Ježišom do domu, v ktorom býval. Ondrej potom povedal svojmu bratovi Šimonovi o Ježišovi a priviedol ho k nemu. A Ježiš dal Šimonovi meno Peter. Môžete využiť prezentáciu (SN_02).
Minulú nedeľu sme počúvali o prvom Ježišovom stretnutí s Jánom, Ondrejom a Šimonom, ktorému dal potom meno Peter. Dnes nás evanjelium zavedie o pár dní, možno týždňov ďalej, aby sme videli, príbeh ich priateľstva s Ježišom pokračoval.

Evanjelium

 • Mk 1,14-20, SN_03-05.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.
CR-03NEB-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • TIP: Prvá časť je zameraná na zopakovanie základných prvkov evanjeliového rozprávania. Zároveň si predstavujeme, ako by to vyzeralo, keby Ježiš povolával učeníkov dnes. Preto je časť príbehu prerozprávaná prostredníctvom SMS. Správy zároveň slúžia ako doplňovačka. Väčšie deti môžu správy prečítať. SMS od Ježiša je vždy vo fialovom poli, odpovede sú odsadené a rozlíšené farebne. V krúžku pri správe je prvé písmeno mena odosielateľa. 
 • SN_06. Ježiš píše, že Jána uväznili a odchádza do Galiley. Deti doplnia, o ktorého Jána ide (Krstiteľa).
 • SN_07. Tu treba doplniť Ježišovu výzvu (verte).
 • SN_08. Od tohto snímku si Ježiš píše so Šimonom a Ondrejom, podľa menoviek deti uhádnu mená adresátov. Podľa obrázkov doplnia chýbajúce slová: Sme na lodi, chytáme ryby. Urobím z vás rybárov ľudí.
 • SN_09. Tu si Ježiš píše s Ondrejom. Ježiš v odpovedi spomína, že zavolá aj Jánovho brata. Jeho meno je Jakub
 • SN_10. Ondrejovi sa páči Ježišova dobrá správa. Šimon píše, že Jakub a Ján opravujú siete (doplniť podľa obrázku). 

SMS a MMS bez limitu

 • SN_11.
Myslím, že keby dnes chodil Ježiš po svete ako vtedy, asi by veľa SMSkoval. Možno by potreboval paušál s neobmedzenými SMS a MMS. Vyzeralo by to asi takto:
Prišla by nám SMS od Ježiša: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ To je dobrá správa. Dáme palec hore?
Alebo by napísal: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ To sa nám páči. Dáme srdiečko.
 • SN_12. Diskutujte s deťmi o tom, čo to znamená ísť za Ježišom a kto sú to rybári ľudí. 
Ale čo keby Ježiš napísal: „Poď za mnou?“ Čo to znamená?
A čo myslí tými rybármi ľudí?
 • SN_13. Deti si prezrú obrázok. Môžu spočítať topiacich sa (päť rúk), ktorých ešte nikto nezachránil. 
Otvorme si obrázok z našej MMS. Ísť za Ježišom znamená učiť sa od neho, robiť to, čo robí on, správať sa tak, ako sa správa on. A byť rybárom ľudí znamená zachraňovať ich. Ale nie ani tak z vody, to robia plavčíci a záchranári. Ježiš  tým myslí zachraňovať ľudí pre nebo, teda pomôcť im, aby prišli do neba.
Ježiš chce všetkých zachrániť. To je pekná myšlienka. Dáme palec hore?

Ale ešte stále sme mu neodpovedali, či sa chceme aj my stať tými rybármi ľudí. Pomôžeme mu?
 • SN_14.
Pozrite, práve volá. Ako mu to zdvihneme? Netreba stláčať žiadne tlačítka. Stačí povedať tie správne slová: 
Chcem byť rybárom ľudí. Ďakujem, že si si vybral aj mňa. Mám ťa veľmi rád. Prosím ťa o pomoc pre všetkých. 
Ak chceš Ježišovi zdvihnúť a stať sa rybárom ľudí, povedz Amen. To je ako keby si zdvihol zelené tlačítko. 
 • TIP: Znova prečítajte modlitbu, zdôraznite zvýraznené slová. Kto chce, pridá svoje amen.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4638
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8560
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8561
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9835

Publikácie a pomôcky