Nedeľná katechéza / Poď za Ježišom

III. nedeľa v Cezročnom období, rok B (24.01.2020)
 • Charakteristika: V katechéze sledujeme dve línie. V prvej, ktorá je zastúpená aktivitou „SMS od Ježiša“ zdôrazníme evanjelium ako správu, ktorá je určená pre každého človeka. V druhej sa sústredíme na jednotlivé kroky nasledovania Ježiša, ktoré sú konkrétnou odpoveďou na povolanie „Poďte za mnou!“.
 • Téma: Poď za Ježišom
 • Priebeh: Po modlitbe nasleduje aktivita na uvedenie do evanjelia a vlastná katechéza. Stretnutie je zavŕšené spoločnými prosbami a modlitbou.

Modlitba

 • Predneste modlitbu:
Všemohúci a večný Bože, usmerňuj náš život podľa svojej vôle, aby sme v mene tvojho milovaného Syna horlivo konali dobré skutky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

SMS od Ježiša

 • Čítanie evanjelia môžete uviesť aktivitou „SMS od Ježiša“. Porozprávajte sa s deťmi o SMS správach a emailoch a potom im ukážte SMS od Ježiša. Pokračovanie môže vyzerať napríklad takto:
Na displeji nášho mobilu Ducha Svätého (ukážte im značku na zadnej strane :-) svieti „Ježiš ti poslal novú správu“. Nevidíme ju celú, len úryvok. A najdôležitejšia časť je zvýraznená: „Poďte za mnou.“ (Nechajte menšie deti, aby si prezreli správu.) Poďme si prečítať tú správu celú, aby sme vedeli, kam nás to Ježiš vlastne volá. 
 • V prílohe sú pripravené aj vsuvky s textom evanjelia na nasledovné dve nedele, tie môžete využiť podobným spôsobom nabudúce.

Čítanie evanjelia

 • Jeden z dospelých prednesie z knihy Svätého písma evanjelium. Pri čítaní všetci stoja.
Počúvajme evanjelium o tom, ako si Ježiš vybral prvých učeníkov
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Katechéza

 • Katechézu môžete uviesť dialógom o tom, koho to vlastne Ježiš zavolal (deti môžu vymenovať prvých učeníkov: Šimon, Ondrej, Jakub a Ján) a čo to vlastne znamená – Ježiš ich povolal, vybral si ich za svojich učeníkov (žiakov), aby boli s ním a učili sa od neho zachraňovať ľudí. Alebo si zaspievajte pieseň Galilejskí rybári alebo S Petrom a Ondrejom. 

V Ježišových stopách...

„Poďte za mnou“ hovorí Ježiš, „a urobím z vás rybárov ľudí.“ Ale čo to vlastne znamená ísť za Ježišom? Znamená to kráčať v jeho šľapajach. Šimon Peter, Ondrej, Jakub a Ján to mali v niečom ľahšie, lebo oni Ježiša videli a mohli sa s ním ľahšie stretnúť. Ale ísť v jeho šľapajách môžeme aj my, hoci ho nevidíme. Je to ako so stopami v snehu – nevidíme toho, kto ich urobil, ale keď budeme sledovať jeho šľapaje, môžeme si byť istí, že ideme za ním. No Ježiš nám nenechal stopy v snehu, ale vo Svätom písme. 
 • Postupne vykladajte na stôl stopy smerom od detí ku krížu.
Kto chce ísť za Ježišom, potrebuje o ňom počuť (stopa Počúvam o Ježišovi). Preto rodičia svojim deťom o Ježišovi často rozprávajú. Druhým krokom je počúvanie Ježiša. Hovorí k nám napríklad cez evanjelium, preto si ho u nás doma čítame (stopa počúvam Ježiša, atď.). Každý deň sa s Ježišom rozprávame, tomu rozhovoru hovoríme modlitba. Na štvrtej stope je napísané „Rozprávam sa o Ježišovi“. Tak si vlastne navzájom pomáhame a uisťujeme sa, či sme mu dobre rozumeli. To je dôležité aj kvôli piatej stope („Poslúcham Ježiša“). Ježiš chce pre nás vždy to najlepšie, aj keď mu niekedy nerozumieme a je pre nás ťažšie ho poslúchnuť. Šiesty krok: „Napodobňujem Ježiša“. Aj preto čítame Sväté písmo, všímame si, ako sa správa Ježiš a berieme si z neho príklad. Nikde v evanjeliu nevidíme, že by niekomu odvrával alebo že by nadával, tak to nerobíme ani my. Naopak vidíme, aký je milý a láskavý a preto sa tomu učíme aj my, napodobňujeme ho.
Potom je tu zvláštna stopa: „Hovorím Ježišovi o druhých“. To už súvisí s tým, čo povedal ďalej „Urobím z vás rybárov ľudí.“ Byť rybárom ľudí znamená zachraňovať druhých. Nie pred utopením, ale pred peklom a nešťastným životom. V modlitbe rozprávame Ježišovi o ľuďoch, ktorí sú nešťastní a nepoznajú Pána Boha. A potom im o Ježišovi hovoríme, to je táto posledná stopa. Tak sa stávame rybármi ľudí. 

Spoločná modlitba

 • Nasleduje spoločná modlitba, prevzatá z nedeľnej svätej omše.
Pán Ježiš si zhromažďuje učeníkov, ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie. Preto obráťme svoje srdcia k nemu a spoločne sa modlime. Volajme: Pane, vyslyš nás.
 1. Aby všetci kresťania ochotne a poslušne odpovedali na Božie volanie, prosme Pána.
 2. Aby vo svete víťazili pravé hodnoty, ktoré sú založené na Kristovom posolstve, prosme Pána.
 3. Aby všetci ľudia pochopili, že hriechom a zlobou si pripravujú nešťastie a večnú smrť, prosme Pána.
 4. Aby sme dokázali odstrániť všetky nezhody, ktoré sa nachádzajú v našom spoločenstve, prosme Pána.
 5. Aby miništranti v našich farnostiach rástli na dobrých kresťanov a ochotne odpovedali na Božie volanie, prosme Pána.
Teraz sa spolu pomodlime modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš: Otče náš

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, ty chceš, aby sme sa pripravovali na stretnutie s tebou; vyslyš naše prosby a pomôž nám prekonávať všetko, čo nám prekáža dosiahnuť tvoje kráľovstvo. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Zdroje:
Úvodná modlitba     - modlitba dňa CR-03 NEB
Prosby             - spoločné modlitby veriacich CR-03 NEB
Záverečná modlitba    - spoločné modlitby veriacich CR-03 NEB

Publikácie a pomôcky