Rodinná katechéza / U nás býva Ježiš

Biblická katechéza, II. nedeľa v Cezročnom období, rok B
 • Charakteristika: V prvej časti katechézy pracujeme si vysvetlíme slovo Mesiáš a deti si za pomoci obrázkov zopakujú niektoré udalosti z Ježišovho života. V druhej časti sa zameriame na otázku učeníkov „Učiteľ, kde bývaš?“ a zvýrazníme, že Ježiš našiel prístrešie u nejakej rodiny pravdepodobne v Betánii za Jordánom. Odtiaľ premostíme k téme „U nás býva Ježiš, poďte a uvidíte.“ 
 • Kľúčové slová: bývanie, menovka, prijať Ježiša, Mesiáš, Kristus.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika, pracovný list a menovka (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia katechézy (WEB)

Evanjelium

 • Jn 1,35-42, SN_02-03.
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.
CR-02NEB-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • Doplňovačka (SN_04): Treba doplniť slovo Mesiáš:
Toto sú galilejskí rybári. Dvaja z nich práve spoznali Ježiša a vybrali sa o tom povedať tretiemu. Ten je práve na loďke. No fúka tak silný vietor, že nám rozfúkal všetky písmenká. Nájdite ich a zložte správne slovo.
 • Doplňovačka (SN_05-06): Deti doplnia mená Ondrej a Peter. Odpoveď je na nasledovnom snímku.
„Našli sme Mesiáša“, hovoria naši rybári. Jeden z nich sa volá Ján, ako sa volá jeho spoločník?
Rybár na loďke sa volá Šimon. Ale my sme dnes v evanjeliu počuli, že Ježiš mu zmenil meno. Ako sa volá teraz?
Kto je to ten Mesiáš? Keď sa v starom Izraeli mal niekto stať panovníkom, pomazali ho posvätným olejom na kráľa. Kráľa volali pomazaný, v ich jazyku Mesiáš, po grécky Kristus. Niektorí králi boli lepší, iní nestáli za veľa. A tak Izraeliti dúfali, že jedného dňa príde Pomazaný s veľký P. Alebo, ak chcete, Mesiáš s veľkým M. A dočkali sa. Nebol to žiaden kráľ. Ale to nevadí, pretože on je viac, než len nejaký obyčajný kráľ. Je to Ježiš.
 • Kvíz (SN_07-15): Deti podľa obrázkov hovoria, čo Mesiáš urobil. 
Šimon ho nepoznal. Ale my ho poznáme veľmi dobre. Poďme si pripomenúť, čo o ňom vieme. Našli sme Mesiáša…
 • Možné odpovede: 07 - Narodil sa v Betleheme, jeho mama sa volá Mária, jeho narodenie ohlásia hviezda. 08 - Ján Krstiteľ ho pokrstil v Jordáne, zostúpil na neho Duch Svätý v podobe holubice. 09 - On je dobrý pastier. 10 - Na Palmovú nedeľu prišiel do Jeruzalema na osliatku a ľudia ho nadšene vítali. 11 - Pri poslednej večeri umýval učeníkom nohy. 12 - V Jeruzaleme ho ukrižovali. 13 - Vstal z mŕtvych. 14 - Zjavil sa učeníkom. 15 - Vystúpil do neba.
 • SN_16. Cesta
To je presne on, Ježiš Kristus, náš Mesiáš, cesta, pravda a život. Ozaj, kde sa s ním Ján s Ondrejom stretli? 
 • SN_17.
Ukázal im ho Ján Krstiteľ a oni išli za ním. Ježiš sa otočil a keď ich zbadal, pozval ich na návštevu. Oni išli do domu, v ktorom bol ubytovaný a zostali tam celý deň.
Ale čo to bol za dom? To nebolo v Betleheme, kde sa Ježiš narodil, ani v Nazarete, kde býval, ba ani v Kafarnaume, kam sa presťahoval neskôr. Príbeh sa odohral „v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil“ (Jn 1,28). Asi ubytoval v dome nejakých príbuzných alebo známych. Len si to predstavte, členovia tej rodiny si mohli hovoriť: „U nás býva Mesiáš, Ježiš. Poďte sa pozrieť a uvidíte!“
 • SN_18. Deti si prezrú menovku na dverách. Pokúsia sa doplniť chýbajúce slová (U nás býva Ježiš. Poďte a uvidíte.) Pokračujte diskusiou:
Na menovke chýba meno rodiny. Aké meno by tam mohlo byť? Mohol by Ježiš bývať aj u nás doma? Cítil by sa medzi nami dobre? A čo by sme mohli urobiť preto, aby mohol Ježiš zostať v našom dome?
 • TIP: Debatu smerujeme k rozhodnutiu prijať Ježiša do svojho domu. Ak sa rodina rozhodne prijať Ježiša, môže to vyjadriť tým, že si vyrobí podobnú menovku, alebo si už hotovú vytlačí a zavesí na dvere (link v pracovnom liste). Prípadne si ju deti môžu dať na dvere svojej izby.
Modlitba
Učeníci sa veľmi tešili, že našli Mesiáša a mohli ostať pri ňom. Prosme Pána, aby býval medzi nami.
 1. Ježiš, prepáč, že sme v našej rodine niekedy na teba nemali čas. Ježiš, bývaj medzi nami.
 2. Ježiš, odpusť nám, že sme ťa z našej rodiny vyháňali svojimi hádkami a hnevom. Ježiš, bývaj medzi nami.
 3. Ježiš, zostaň s nami a daj nám silu žiť tak, aby ti tu s nami bolo dobre. Ježiš, bývaj medzi nami.
 4. Ježiš, uč nás byť skutočnými kresťani, aby každý, kto nás stretne zbadal, že žiješ medzi nami. Ježiš, bývaj medzi nami.
Milosrdný a láskavý Bože, ty si sa v Kristovi viditeľne zjavil medzi nami; prijmi naše modlitby a obdaruj nás duchovnými darmi, aby sme raz mohli bývať v tvojom večnom príbytku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Obrázky

 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=34
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4638
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4570
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7284
 • www.paoline.it/blog/catechesi/padre-nostro-noi-ti-cerchiamo.html

Publikácie a pomôcky