Katechéza v rodine: 2. cezročná nedeľa

II. nedeľa v Cezročnom období, rok B (17.01.2020)
 • Téma: Našli sme Mesiáša
 • Priebeh: Katechéza nasleduje po modlitbe z nedeľnej liturgie a čítaní nedeľného evanjelia. Evanjeliové posolstvo môžete vyrozprávať pomocou obrázkov. Nasleduje hra „Našli sme Mesiáša“, v ktorej si rodina zopakuje niektoré udalosti z Ježišovho života. V tretej časti vedieme deti k rozhodnutiu prijať Ježiša. Na katechézu nadväzujú spoločné prosby a záverečná modlitba.
 • Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 1,35-42. Ku katechéze budete potrebovať sériu obrázkov k evanjeliu (dostupné na https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-015-first-disciples), obrázok Ježiš u nás doma a kartičky k hre „Našli sme Mesiáša“. K téme sa hodí aj pieseň P. Helana Buď se mnou, https://youtu.be/eNGCIjC_-yk.

Modlitba

 • Predneste modlitbu:
Všemohúci a večný Bože, ty riadiš všetko na nebi aj na zemi; dobrotivo splň prosby svojho ľudu a daruj našim časom svoj pokoj. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať, pokiaľ možno všetci stoja.
Počúvajme evanjelium o tom, ako prví učeníci spoznali Ježiša
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Katechéza

 • Na prerozprávanie evanjeliového príbehu môžete využiť prvých päť obrázkov zo stránky www.freebibleimages.org. Obrázky sú voľne dostupné pre nekomerčné účely pre potrebu katechézy. Kliknutím na „DOWNLOAD IMAGE SET“ si zvolíte váš formát. Ak si stiahnete powerpointovú prezentáciu, môžete si upraviť popisy obrázkov. Môžete pripomenúť súvis s minulou nedeľou a Ježišovým krstom v Jordáne. Pomôžte deťom pomenovať jednotlivé postavy. Deti môžu obrázky usporiadať podľa toho, ako sa príbeh odvíjal.

Hra: Našli sme Mesiáša

 • Ondrej hovorí: „Našli sme Mesiáša“. Zahrajte si s deťmi hru z prílohy. Rozložte po stole karty obrázkom dole. Určite si jedného z vás, kto bude začínať. Ten si vyberie jeden obrázok, povie „Našli sme Mesiáša“ a doplní vetu podľa toho, čo je na obrázku. Napríklad: „Našli sme Mesiáša, narodil sa v Betleheme.“ Alebo „Našli sme Mesiáša, Ján ho pokrstil v Jordáne.“ Ak obrázok identifikoval správne, odloží si ho, ak nie, vráti ho naspäť. Pokračuje ďalší v smere hodinových ručičiek. Hra končí, keď sa minú všetky obrázky. Vyhráva ten, kto ich získal najviac. Hra poslúži na lepšie spoznanie biblických príbehov. Na kartičkách sú aj súradnice, každý deň si môžete jeden z príbehov prečítať pri spoločnej modlitbe. 

Kto je to Mesiáš?

 • Pravdepodobne bude treba, aby ste deťom vysvetlili slovo Mesiáš. Ak máte doma knihu YOUCAT pre deti, vysvetlenie nájdete na stranách 24-25 a 43.
Keď sa v starom Izraeli mal niekto stať panovníkom, pomazali ho posvätným olejom na kráľa. Nazývať Ježiša Pomazaným (po hebrejsky Mesiáš a po grécky Kristus) znamená, že Ježiš je „Kristus“, Mesiáš, Spasiteľ sveta, na ktorého izraelský národ čakala. On je skutočný a jediný Kráľ.

Kde našli Ježiša?

 • Vráťte sa opäť k evanjeliovému rozprávaniu a položte otázku: „Kde našli Mesiáša?“ 
Už vieme, kto našiel Mesiáša, Jakub a Ján. Ale kde ho našli? Ukázal im ho Ján Krstiteľ a oni išli za ním. Ježiš sa otočil a keď ich zbadal, pozval ich na návštevu. Oni išli do domu, v ktorom bol ubytovaný a zostali v ten deň s ním. Ale čo to bol za dom? To nebolo v Betleheme, kde sa Ježiš narodil, ani v Nazarete, kde býval, ba ani v Kafarnaume, kam sa presťahoval neskôr.
Príbeh sa odohral „v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil“ (Jn 1,28). Ježiš sa zrejme ubytoval v dome  vzdialených príbuzných alebo známych. Len si to predstavte, členovia tej rodiny mohli hovoriť: „U nás býva Mesiáš, Ježiš. Poďte a uvidíte!“

Mohol by Ježiš bývať aj u nás doma? Cítil by sa medzi nami dobre? A čo by sme mohli urobiť preto, aby mohol Ježiš zostať v našom dome?
 • Pre maličké deti to môžu byť samozrejme veľmi abstraktné otázky. No i tak ich môžete viesť k  rozhodnutiu odmietnuť všetko, čím Ježiša vyháňame z našich životov a k rozhodnutiu pozvať ho v modlitbe, aby zostal s vami. Oboch rozhodnutí sa ešte dotkneme pri spoločnej modlitbe. 
 • Takéto pozvanie je veľmi pekne vyjadrené aj v piesni Pavla Helana Buď se mnou. Pieseň je v češtine, zvlášť so staršími deťmi si ju môžete vypočuť na https://youtu.be/eNGCIjC_-yk.
 • Rozhodnutie rodiny prijať Ježiša môžete vyjadriť tým, že si obrázok vytlačíte, do obdĺžnika pridáte meno svojej rodiny, podlepíte tvrdším papierom a zavesíte na dvere.

Spoločná modlitba

Učeníci sa veľmi tešili, že našli Mesiáša a mohli ostať pri ňom. Prosme Pána, aby býval medzi nami.
 1. Ježiš, prepáč, že sme v našej rodine niekedy na teba nemali čas. Ježiš, bývaj medzi nami.
 2. Ježiš, odpusť nám, že sme ťa z našej rodiny vyháňali svojimi hádkami a hnevom. Ježiš, bývaj medzi nami.
 3. Ježiš, zostaň s nami a daj nám silu žiť tak, aby ti tu s nami bolo dobre. Ježiš, bývaj medzi nami.
 4. Ježiš, uč nás byť skutočnými kresťanmi, aby každý, kto nás stretne zbadal, že žiješ medzi nami. Ježiš, bývaj medzi nami.
Teraz sa spolu pomodlime modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš: Otče náš

Záverečná modlitba

Milosrdný a láskavý Bože, ty si sa v Kristovi viditeľne zjavil medzi nami; prijmi naše modlitby a obdaruj nás duchovnými darmi, aby sme raz mohli bývať v tvojom večnom príbytku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroje:

Úvodná modlitba         - modlitba dňa CR-02 NEB
Záverečná modlitba - spoločné modlitby veriacich CR-02 NEB
Obrázky                 - www.freebibleimages.org, www.qumran2.net, www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=34&&tutti=1

Publikácie a pomôcky