Rodinná katechéza / O vinici

Biblická katechéza, 27. cezročná nedeľa, rok A
 • Charakteristika: Biblická katechéza s podobenstvom o vinohradníkoch (Mt 21,33-43). V prvej časti sa zameriame na vysvetlenie podobenstva, v druhej na jeho aktualizáciu. Podobenstvo je síce zároveň aj predpoveďou Ježišovho utrpenia, ale túto črtu nebudeme zdôrazňovať.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia katechéza k podobenstvu (WEB)

Evanjelium

 • Mt 21,33-43; prezentácia: SN_02-05.
Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“
Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘?
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Katechéza

 • V prvej časti katechézy sa zameriame na vysvetlenie podobenstva, v druhej sa budeme viac venovať jeho aktualizácii.
 • Doplňovačka (SN_06): Deti podľa obrázkov doplnia chýbajúce slová. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom. Vykopal lis.  Postavil vežu.
 • Nájomné (SN_07): Pre pochopenie podobenstva je dôležité, aby deti rozumeli výrazom prenajať, nájom či diel úrody. Zároveň tu pripomenieme iné podobenstvá o vinici.
O vinici a jej majiteľovi sme už v evanjeliu čítali aj minulú a predminulú nedeľu. Možno je to ten istý, neviem. Pred dvomi týždňami sme čítali o tom, ako najímal do svojej vinice robotníkov, niektorí pracovali celý deň a iní pol dňa alebo dokonca len hodinu. Minulú nedeľu sme počúvali o jeho dvoch synoch, ktorých poprosil, aby mu vo vinici pomohli s prácou. Jeden sľúbil, že pôjde. Ale nakoniec nešiel. Druhý odvrkol „Nechce sa mi!“ Ale nakoniec našťastie oľutoval a šiel. 
CR-27NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

No a dnes sme čítali o tom, koľko námahy ho stálo, kým vinicu vybudoval. Musel kúpiť ten správny pozemok a sadenice viniča. Potom ich zasadil, polieval, okopával, staral sa. Aby vinicu chránil, postavil okolo plot. A tiež vežu, v ktorej mohli uskladniť všetko potrebné. A postaral sa aj o všetko potrebné zariadenie, napríklad o lis na lisovanie hrozna. Tak sa totiž vyrába výborná hroznová šťava.
Keď bolo všetko pripravené, musel aj s rodinou odcestovať. A tak svoju vinicu prenajal vinohradníkom, odborníkom na pestovanie viniča a vína. Prenajal, to znamená, že im ju nepredal, ale každý rok mu dávali nájomné. Neplatili mu za ňu peniaze, ale mali mu dávať jeden diel z úrody. 
 • SN_08. Deti spočítajú, koľko dielov úrody (koľko košov) malo zostať vinohradníkom a koľko majiteľovi (hospodárovi). Starších môžete trochu potrápiť násobením. Pomer 6:1 je zámerný, pripomína týždeň, ktorý je darom od Pána a siedmy deň, ktorý mu vraciame.
Keď prišiel čas oberačky, poslal sluhov, aby priniesli nájomné na ktorom sa dohodli. Šesť dielov malo byť pre vinohradníkov, siedmy pre majiteľa. Takže ak vinica urodila sedem košíkov, hospodár dostal jeden. Ak by sa urodilo sedemdesiat košov hrozna, dostal by ich desať. 
 • Doplňovačka (SN_08): Deti podľa obrázkov vysvetlia, ako reagovali vinohradníci. Pozor na zbytočné zameriavanie sa na násilie, to nie je jadrom katechézy (hoci podobenstvo je zároveň aj predpoveďou o Ježišovej smrti). Posledný obrázok (7 košov) hovorí o tom, že si všetko hrozno nechali pre seba.
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, ublížili im, a úrodu si nechali celú pre seba. Keď potom poslal svojho syna, zachovali ešte strašnejšie. 

Vinica a vinohradníci

 • Tajnička (SN_10-16): Tajničkou prechádzame k druhej časti katechézy. Ježiš pri rozprávaní podobenstva zapojí aj poslucháčov a pýta sa ich, čo urobí hospodár vinohradníkom keď sa vráti. Odpovedajú, že „zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ My sa zameriame na to, že vinicu prenajme iným. To bude aj riešenie tajničky. No výsledkom nebude slovo „iným“ ale „tebe“, aby sme tak naznačili zosobnenie podobenstva. Ale to už predbieham, deti to zatiaľ vedieť nepotrebujú.
„Čo urobí príde pán vinice tým vinohradníkom keď sa vráti?“, pýtal sa Ježiš poslucháčov. Odpovedali mu, že so zlými urobí poriadok a že vinicu prenajme… Komu? To sa dozvieme z tajničky.
 • SN_11. Ratolesti.
Ježiš nie len že rozprával podobenstvá o vinici, on sa dokonca sám prirovnával k viniču. Učeníkom hovorieval: „Ja som vinič, vy ste…“
 • SN_12. Denár.
Ozaj pamätáte si, akú výplatu dostali robotníci, ktorí vo vinici pracovali celý deň? A tí, čo pracovali len hodinu? Všetci dostali jeden...
 • SN_13. Zbili.
Čo urobili zlí vinohradníci hospodárovým sluhom? 
 • SN_14. Vežu.
Čo postavil hospodár vo vinici, aby mali vinohradníci kam uložiť úrodu a náradie.
 • SN_15-16.
Ježišovi poslucháči hovorili, že hospodár vinicu prenajme iným vinohradníkom, takým, čo budú včas odovzdávať nájomné. Ale tajnička hovorí, že ju prenajme tebe. Ako je to možné? Nuž je to podobenstvo, príbeh, v ktorom sa môžeme nájsť. Aby sme lepšie rozumeli, porozmýšľajme kto je kto a čo je čo.

Kto je kto?

 • Skladačka (SN_17-18): Z písmeniek poskladajú slová, ktoré im pomôžu aktualizovať podobenstvo. Hospodár je Boh, vinohradníci predstavujú nás (TY) a syn je Ježiš. Pre jednoduchosť je každé slovo inou farbou.
Hospodár vysadil vinicu. Potom ju prenajal vinohradníkom. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojho syna. Koho predstavuje hospodár, vinohradníci a hospodárov syn? 

Čo je čo?

 • Skladačka (SN_19-20): Ďalej uvažujeme, čo predstavuje vinica. Tu je odpovedí množstvo, z ponúknutých písmen môžu deti zostaviť štyri: svet, rodina, krajina, priatelia.
Už teda vieme, že hospodár predstavuje v podobenstve Pána Boha, syn Ježiša a ľudia vinohradníkov. Ale čo potom predstavuje vinica?
Svet, v ktorom žijeme, naše rodiny, priatelia, krajina, škola…, to všetko sme nejakým spôsobom dostali od Pána Boha. A my sa o to staráme ako dobrí vinohradníci o vinicu. Ale všetko sme to vlastne dostali do nájmu.
 • TIP: Ako príklad môžete použiť nedeľu. Ak máte dosť času, porozprávajte sa trochu o slávení nedele.
Boh nechce veľa. Každý týždeň nám napríklad dáva sedem dní. Len tak, zadarmo, aby sme ich využili najlepšie ako vieme. Chce len, aby sme mu jeden z tých dní každý týždeň jeden z tých dní darovali. Ako sa volá ten deň? A akým spôsobom ho Bohu darujeme. 

Obrázky

 • www.bibelbild.de
 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky