Katechéza v rodine: 27. cezročná nedeľa


Katechéza v rodine: 27. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Pamätaj na úrodu. Priebeh: Po evanjeliu nasleduje krátka katechéza, po nej prosby a modlitba Pána.

Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte state Mt 21, 33-43, alebo pohľadajte pasáž v „detskej“ biblii. Ku katechéze budete potrebovať obrázky z prílohy alebo prezentáciu. Obrázky nájdete v priečinku.

Zdroj obrázkov: https://freebibleimages.org/illustrations/hm-parable-tenants


Úvod

  • Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.
P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.
P: Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú; prosíme ťa, odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze Krista, nášho Pána Ježiša Krista.
O: Amen.
P: Dvere kostola sú dnes pre nás zatvorené, pretože musíme seba aj druhých chrániť pred koronou. Ale môžeme sa spolu modliť, čítať Sväté písmo a uvažovať o ňom. Teraz počúvajme, čo dnes hovorí Ježiš v evanjeliu.

Čítanie z Božieho slova

  • On sám, alebo iný dospelý lektor (L) prečíta text nedeľného evanjelia. Pri čítaní všetci stoja.
L: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“
Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘?
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Katechéza

P: Predstav si, že by ťa nevpustili do kostola. Nie kvôli nejakej chorobe ako teraz. Pretože už tam nepatríš. Prišli by sme na svätú omšu do nášho kostola a tam by boli úplne cudzí ľudia. Milo by sa na nás usmiali a povedali by: „Prepáčte, ale vy sem už nepatríte, choďte niekam inam., toto už nie je váš kostol.“ Niečo také sa nájomníkom z dnešného evanjelia. A musím povedať, že si to zaslúžili.

Kto

P: Poďme si to pekne zopakovať. Najprv si pripomeňme, kto je kto.
  • Podľa veku a schopností detí môže byť táto časť dialogická. Môžete si pomôcť obrázkami z prezentácie, prípadne si ich vytlačte, alebo jednoducho použite obrázok zo svojej ilustrovanej biblie.
P: „Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu.“ Možno musel dlho šetriť, kým si mohol dovoliť naplniť svoj sen. A kým bola vinica hotová, musel ťažko pracovať, sadiť vinič, vymurovať plot, postaviť vežu, pripraviť lis na hrozno… No robil to rád, bola to jeho vinica.
No potom sa niečo stalo a hospodár musel nadlho odcestovať. Asi nejaké povinnosti v zahraničí. A tak vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval.
  • Možno bude treba vysvetliť výraz vinohradník (ten, čo sa stará o vinicu, vinohrad, podobne ako sa záhradník stará o záhradu) a prenájom (vinica je stále jeho, môžu v nej bývať a jesť z jej ovocia pod podmienkou, že sa budú o ňu riadne starať a že každý rok zaplatia nájomné.

Čo

P: Tento hospodár od nich nepýtal peniaze, stačilo, aby mu každý rok poslali dohodnutú trochu z úrody. Lenže oni si chceli nechať všetko iba pre seba. Pán ku nim poslal svojho služobníka, aby prevzal diel úrody. Ale oni sa k nemu zachovali veľmi zle.
  • Deti môžu vysvetliť, čo sa stalo.
P: Nakoniec k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ Ale k jeho synovi sa zachovali ešte horšie, než k sluhovi.“ Preto prišiel hospodár osobne a urobil poriadky. A zlí vinohradníci museli z vinice odísť.

Prečo museli odísť?

  • Teraz položte otázku, prečo museli vinohradníci odísť z vinice. Iste, zbili sluhu a zabili hospodárovho syna, to sú strašné zločiny. Ale previnili sa ešte jedným: neplatili nájomné, nechávali si všetko len pre seba.

Pre seba a pre druhých

P: Toto je vec, na ktorú musíme vždy pamätať. V tomto svete sme akoby nájomníci, veľa z toho čo máme, nám jednoducho dáva Boh. A určite nechce, aby sme si všetko nechali len pre seba. Nepotrebuje ani tak, aby sme niečo odovzdávali jemu. No trvá na tom, aby sme sa delili s inými.
  • Môžete sa porozprávať o delení sa v rodine. Ale nezostaňte len pri tejto téme. Začali sme kostolom. Pri svätej omši, svätom prijímaní, pri počúvaní Božieho slova…, dostávame veľa. A zadarmo. Aj s tým sa musíme naučiť ochotne deliť.

Prosby a modlitba Pána

  • Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.
P:  Naliehavo prosme Boha, ktorý zoslal Ducha Svätého, aby sa stal oblažujúcim svetlom všetkých sŕdc, a volajme:  Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud. O: Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.
L: Buď zvelebený, Bože, naše svetlo, že si nám dal dožiť sa nového dňa na tvoju slávu.
O: Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.
L: Ty si vzkriesením svojho Syna ožiaril svet; rozlej toto svetlo prostredníctvom svojej Cirkvi na všetkých ľudí.
O: Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.
L: Ty si svojím Duchom osvietil učeníkov svojho jednorodeného Syna; zošli Ducha Svätého na svoju Cirkev, aby ti bola verná.
O: Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.
L: Svetlo národov, spomeň si na tých, čo sú dosiaľ v temnotách, a otvor im oči srdca, aby uznali, že ty si jediný, pravý Boh.
O: Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.
O: Otče náš…
  • Zakončíme požehnaním.
P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O:  Amen.

Publikácie a pomôcky