Rodinná katechéza / Aby sme videli...

Biblická katechéza, VI. Veľkonočná nedeľa, rok A
Na stiahnutie:
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)
 • Staršia verzia katechézy (2020)

Úvod

 • SN_02. Na úvod s deťmi trochu diskutujte o tom, či by spoznali Ježiša, keby ho stretli napríklad na ulici. Spýtajte sa, podľa čoho by ho spoznali (oblečenie, účes, tvár). Pripomeňte im, že po zmŕtvychvstaní ho najprv nespoznali ani jeho učeníci (Mária Magdaléna, Tomáš, Emauzskí). Podľa čoho ho napokon spoznali? 
 • Naznačte, že ho spoznali prostredníctvom slova (Magdaléna), tela (Tomáš) a skutkov (Emauzskí). Myšlienku rozvinieme neskôr pri vlastnej katechéze: Ježiš je medzi nami vo svojom slove a tele, i v skutkoch Cirkvi.
Spoznal by si Ježiša, keby si ho stretol napríklad na ulici? Po zmŕtvychvstaní ho najprv nespoznali ani jeho najbližší učeníci.
Mária Magdaléna si ho pomýlila so záhradníkom. Chvíľu sa s ním rozprávala, ale stále nevedela, že je to Ježiš. Až keď vyslovil slovo, ktoré potrebovala počuť. To slovo bolo „Mária“. Keď Mária Magdaléna počula svoje meno z jeho úst, vedela, že je to on. Spoznala Ježiša vďaka jeho slovu.
Tomáš ho spoznal až vtedy, keď na vlastné oči videl Ježišovo telo a mohol sa dotknúť jeho rán. Vidieť telo Kristovo, to bolo to, čo potreboval, aby uveril.
A emauzskí učeníci? Tí Ježiša počúvali cestou aspoň hodinu. A videli aj jeho telo. Ale spoznali ho až podľa jeho skutkov, až vtedy, keď pri večeri lámal chlieb a dával im presne tak, ako to urobili pri poslednej večeri. Potrebovali vidieť jeho gestá, skutky, aby ho spoznali.

Spoznať Ježiša teda nie je také jednoduché. Našťastie Ježiš posiela niekoho, kto nám s tým bezpečne pomáha. Budeme o ňom počuť v evanjeliu.

Evanjelium

 • Jn 14,15-21, SN_03-04.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Katechéza

 • Aktivita: Nájdi Ježiša. Po prečítaní evanjelia deti hľadajú na snímkoch prezentácie Ježiša. Ku každému snímku pripojte vysvetlenie podľa poznámok.
 • SN_05. Kde je Ježiš? Stojí medzi dvomi kresťanmi, pretože prisľúbil, že bude tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene. No je prítomný aj vo svojom Slove a v Eucharistii.
 • SN_06. Dva detaily predchádzajúceho obrázku, Ježiš v Božom slovo (kniha na ambóne) a Eucharistii.
 • SN_07. Kde je Ježiš? Stojí pri tých, ktorí sú chudobní, opustení, či chorí. Ježiš nás učí, že ho máme hľadať v ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc.
 • SN_08. Tento obrázok je zhrnutím predchádzajúcich. Ježiša môžeme nájsť vo Svätom písme (kniha, ktorú drží rehoľná sestra), Eucharistii (chlieb a víno), v trpiacich (muž, ktorého dvíha chlapec na nohy). Je prítomný vo svojich veriacich (mamina s dieťatkom), v zasvätených (rehoľná sestra), v kňazoch. Je prítomný vo svojej Cirkvi v každom kostole (kostol má na obrázku tvar Ježišovej postavy).
 • SN_09+10. Doplňovačka. Deti doplnia chýbajúce slová, správna odpoveď je na nasledovnom snímku.
Na Zelený štvrtok, pri Poslednej večeri, Ježiš pripravoval učeníkov na to, čo sa o pár hodín stane. Nechcel, aby sa preľakli, keď prídu vojaci a zatknú ho. Vtedy im povedal: „Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte.“ A tak sa aj stalo. Odvtedy, čo Ježiša uložili do hrobu a ku vchodu privalili ťažký kameň, svet ho už nevidel. Ale kresťania áno. Pretože dostali Ducha Svätého.
 • SN_11. Doplňovačka. Deti vyberú správnu odpoveď, pozor, správne odpovede sú tu dve (a,b), treba ich na to upozorniť.
Ježiš nám dáva Ducha Svätého, aby sme mohli žiť večne v nebi tak, ako on. A tiež preto, aby sme ho vedeli spoznať. To Duch Svätý nás učí vidieť Ježiša v jeho Slove (Sväté písmo), v jeho Tele (Eucharistia), v druhých ľuďoch (veriaci, kňaz, zasvätení), a zvlášť v trpiacich (chudobní, chorí, utečenci). 
 • SN_12. Doplňovačka. Deti vyberú správnu odpoveď (c).
A vďaka Duchu Svätému nie sme sami, on od krstu je v každom z nás. A tiež z nás kresťanov robí rodinu, takže máme mnoho bratov a sestier. Preto musíme dávať pozor, aby sa žiaden z kresťanov necítil pri nás sám, veď patrí do našej rodiny.

Pracovný list

1. Druhý obrázok nie je celkom taký istý, ako prvý. Vymaľuj červenou všetko, čo je na ňom navyše a dokresli to, čo na ňom chýba.
2. Koľko rozdielov si objavil? __________
3. Kto je Tešiteľ, ktorého nám Ježiš sľúbil? ____________________
4. Vymaľuj Tešiteľa na prvom obrázku bledomodrou farbou.

Obrázky

 • Autor: Patxi Velasco Fano, upravené.
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5370
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8318
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8319
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9603
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10253
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10685
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10686
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10865
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10883

Publikácie a pomôcky