Rodinná katechéza / TV Ducha Svätého

Katechéza v rodine, VI. veľkonočná nedeľa, rok A (2020)

Téma: Duch Svätý, skrze ktorého vidíme Ježiša. Priebeh: Slávenie začína krátkym zopakovaním tém veľkonočných nedieľ, pokračuje modlitbou a čítaním evanjelia VI. veľkonočnej nedele, na ktoré nadväzuje katechéza, prosby a požehnanie.

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 14,15-21, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Ku katechéze budete potrebovať TV Ducha Svätého, maketu televíznej obrazovky vo formáte A4. Do makety vložte obrázok apoštolov, ktorým Ježiš sľubuje Tešiteľa, Ducha Svätého. Pripravte si aj obrázky k veľkonočným nedeliam. Obrázky treba prispôsobiť tak, aby ich bolo možné vložiť do makety TV Ducha Svätého. Môžete použiť obrázky ku všetkým nedeliam, alebo len niektoré podľa uváženia. Ak sa vám zdá výroba obrázkov príliš prácna, použite len šablóny z prílohy.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.


 • Potom v rozhovore s deťmi pripomenie udalosti z evanjelií veľkonočných nedieľ. Využije pritom pripravené obrázky. Je na nich Mária Magdaléna pri prázdnom hrobe (VN-01 NE)1, Tomáš, ktorý vidí pred sebou dlane s ranami (VN-02 NE), Emauzskí učeníci (VN-03 NE), ovečky v ovčinci (VN-04 NE) a nakoniec domček, jeden z príbytkov v Dome Otca (VN-05 NE). Na obrázkoch nie je Ježiš. Ak deti na to prídu, je to v poriadku, ak nie, tým lepšie, netreba na to zatiaľ upozorňovať. Nakoniec zhrnie:

P: Počas nášho veľkonočného putovania sme sa už stretli s Magdalénou pri hrobe, s Tomášom vo večeradle, s Kleopášom a druhým učeníkom v Emauzách, rozprávali sme sa o Ježišovi, ktorý brána a o nebi, kde Ježiš pripravil naše miesto. Dnes budeme počúvať o niekom, vďaka komu sa nám zlepšuje zrak ;-)

 • Potom prednesie modlitbu:

P: Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi, aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči tebe, a konali, ako nám prikazuješ. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen

Čítanie Božieho slova

 • On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta text nedeľného evanjelia. 

L: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Katechéza

 • Katechéza má dve časti. V prvej pracujeme s nedeľným evanjeliom, zameriavajúc sa na prísľub Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorý nás, skrze dar viery, robí schopnými vidieť Ježiša. V druhej časti ilustrujeme povedané na príkladoch postáv z evanjelií veľkonočných nedieľ. V závere je ešte námet na aktivitku počas týždňa, ktorá má pomôcť scitlivovať deti na Ježišovu prítomnosť v rodine.

Pošlem vám Tešiteľa

 • V tejto časti pracujeme s „TV Ducha Svätého“, dnu je vložený obrázok s učeníkmi, ktorým dáva Ježiš prísľub Ducha Svätého.

P: Ježiš pomaly pripravuje apoštolov na to, že raz odíde, vystúpi na nebesia. Hovorí im, že príde chvíľa, keď ho už svet neuvidí. Ale oni, jeho učeníci, ho budú vidieť aj potom, hoci iným spôsobom. Pamätáte si na Máriu Magdalénu? Vojaci videli len prázdny hrob, no ona videla aj Ježiša. Alebo Emauzskí učeníci: najprv videli len chlieb a víno. A zrazu spoznali Ježiša, ktorý bol celý ten čas s nimi.

 • Deti prečítajú Ježišov prísľub v bubline tvaru holubice: „Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy.“
P: Ten Tešiteľ, o ktorom Ježiš hovorí, sa volá Duch Svätý. Je to duch a teda ho nemôžeme vidieť. Preto ho niekedy znázorňujeme ako holubicu, lebo v takej podobe sa ukázal pri Ježišovom krste. Alebo ako oheň, lebo v takej podobe zase zostúpil na apoštolov.

Nemôžeme ho vidieť, ale niekedy môžeme vidieť a cítiť, čo robí. Ba dokonca niektoré veci môžeme vidieť len vďaka nemu. O tom najdôležitejšom nám hovorí Ježiš dnes.

 • Deti prečítajú text v druhej bubline: „Svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte.“

P: To je jeden z darov Ducha Svätého: Uzdravuje oči nášho srdca, takže môžeme vidieť Ježiša aj tam, kde ho tí, čo neveria, nevidia.


Duch Svätý mení náš pohľad

Do „TV Ducha Svätého“ postupne vkladáme obrázky jednotlivých veľkonočných nedieľ. Deti majú povedať, čo sa na nich zmenilo. TV tu symbolizuje Ducha Svätého, ktorý mení náš pohľad.

P: Vďaka Duchu Svätého uvidela Mária Magdaléna Ježiša. Duch Svätý spôsobil, že Tomáš nevidí len rany, ale Ježiša, ktorý skutočný Boh. Duch Svätý otvoril oči učeníkom v Emauzách a oni spoznali Ježiša. Duch Svätý nám pomáha vidieť Ježiša v spoločenstve Cirkvi (ovčinec), aj u nás doma, v našich blízkych. Duch Svätý premieňa naše oči aby videli, Ježiša aj tam, kde ho svet nemôže vidieť.

Prosby

 • Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: Boh Otec skrze Ducha vzkriesil Krista a oživí aj naše smrteľné telá. Preto volajme: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.
L: Svätý Otče, prijal si obetu svojho Syna a vzkriesil si ho z mŕtvych; prijmi aj našu dnešnú obetu a priveď nás do večného života. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.
L: Zhliadni milostivo na všetky naše skutky v tomto novom dni, aby boli tebe na slávu a nám na posvätenie. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.
L: Nech všetko naše dnešné úsilie slúži na budovanie lepšieho sveta a nech tak žijeme, aby sme prišli do tvojho kráľovstva. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.
Otvor naše oči i srdce pre potreby našich bratov a sestier, aby sme sa navzájom milovali a úprimne si pomáhali. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

O: Otče náš…


Záver

 • Zakončíme požehnaním. Pri zvolaniach možno odpovedať: „Príď Duchu Svätý“ alebo „Amen“.

P: Duchu Svätý, dotkni sa našich očí, aby sme videli Božie skutky, aj potreby druhých ľudí.  O: Príď Duchu Svätý.
P: Duchu Svätý, dotkni sa našich uší, aby sme počuli Ježiša vo Svätom písme, aj v náreku biednych. O: Príď Duchu Svätý.
P: Duchu Svätý, dotkni sa našich sŕdc, aby sme pociťovali Kristovu prítomnosť medzi nami, aj aby cez nás iný zažili Ježiša. O: Príď Duchu Svätý.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Aktivita do týždňa

 • Deti môžu nakresliť obrázok svojej rodiny pri nejakej činnosti (spoločný obed, modlitba, upratovanie, práca v záhradke…) Dôležité je aby bol nakreslený tak, že keď ho vložia do TV Ducha Svätého, uvidia Ježiša ako súčasť obrazu. Tým sa symbolicky naznačí, že Ježiš je pri každej činnosti a Duch Svätý (preto TV Ducha Svätého) nám dáva dar viery, vďaka ktorému ho vidíme.

Publikácie a pomôcky