Rodinná katechéza / Čo sa stalo v Jeruzaleme

Katechéza na Palmovú nedeľu (rok A)
Charakteristika: Katechéza vychádza z evanjelia Palmovej nedele (na sprievod, rok A, Mt 21,1-11, možno využiť aj pre rok B a C). Približuje jednotlivé udalosti Svätého týždňa. Pracujeme pri nej s mapou Jeruzalema buď v tlačenej podobe (príloha tohto dokumentu) alebo v prezentácii. V pracovnom liste nájdete obrázok krížovej cesty.
Na stiahnutie:
 • Metodika, pracovný list, príloha (pdf)
 • Prezentácia (pptx, canva)
 • Staršia katechéza (web)

Úvod

Jedného dňa, niekoľko dní pred Veľkou nocou, nastal v meste Jeruzalem rozruch. 
„Počuli ste, čo sa stalo?“ pýtali sa jedni. 
„Čo sa stalo?“ odpovedali druhí. 
„Neviem presne,“ hovoril ďalší. „Ale všetci sa hrnú ku mestskej bráne, ku tej pod Olivovou horou.“
„Poďme sa tam pozrieť“, rozhodli sa napokon.

Evanjelium

 • Mt 21,1-11. SN_02-03.
Keď sa [Ježiš s učeníkmi] priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich prepustí.“
Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“
Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“
Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“
A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“
Pôst-06NEA-Palmová nedeľa-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_04. Porozprávajte sa deťmi o tom, prečo dostala posledná pôstna nedeľa meno Palmová (Kvetná). Malo by to byť zrejmé z príbehu. Namiesto prezentácie môžete využiť mapu z prílohy.
Čo sa stalo? Je pár dní pred Veľkou nocou, nedeľa, ktorá dostala meno Palmová alebo Kvetná. Do Jeruzalema prichádza Ježiš. Ľudia ho vítajú, myslia si, že vystúpi ako prorok. V tej chvíli len on vie, že prišiel, aby sa za všetkých obetoval.
 • SN_05. Doplňovačka, odpoveď je na ďalšom snímku.
Keď Ježiš prichádzal do mesta, zástupy mu volali na slávu: „Hosanna synovi Dávidovmu!“ Podobne to robíme aj my, na Palmovú nedeľu začíname svätú omšu podobným spôsobom: ideme v sprievode, mávame ratolesťami a voláme Ježišovi na slávu. „Hosanna synovi Dávidovmu!“

 • SN_07. Doplňovačka, odpoveď je na ďalšom snímku.
Robíme tak preto, lebo vieme, čo bude nasledovať. Ježiš robí veľké veci, také dôležité, že celý tento týždeň sa volá Veľký týždeň.
Napríklad vo štvrtok (hovoríme mu Zelený štvrtok Pánovej večere) si pripomenieme jeho Poslednú večeru. Bola to vlastne prvá svätá omša a Ježiš pri nej povedal slová, ktoré vieme všetci naspamäť: „Vezmite a jedzte z neho všetci lebo toto je…“
 • SN_09. Doplňovačka. Len pre istotu: V popredí je síce Ježiš, ktorý práve vyháňa z chrámu nejakého kupca, ale dôležité je to, čo je vzadu pod stromami. Tam je Getsemanská záhrada a vojaci, ktorí práve Ježiša zatýkajú.
Po večeri odišiel Ježiš s učeníkmi do Getsemanskej záhrady. A tam sa stalo to, čo predpovedal už počas večere. Vtedy ich varoval: „Jeden z vás ma…“ 
Stalo sa to takto: prišiel Judáš, jeden z učeníkov, a za peniaze ukázal vojakom, kde je Ježiš. Tí ho zatkli a odviedli na noc do väzenia, kde ho všelijako mučili. 
 • SN_10. Na obrázku vidno väzenie (miesto, kde Ježiša bičujú), Pilátov dvor (umýva si ruky), i miesto ukrižovania. 
Na druhý deň priviedli vojaci Ježiša ku Pilátovi. Ten ho vyšetroval. A hoci zistil, že je nevinný, odsúdil ho. To všetko sa stalo v deň, ktorý je tak dôležitý, že ho voláme Veľký piatok.
 • Deti vyberajú správny nápis na kríž.
Pilát prikázal vojakom, aby Ježiša ukrižovali. A na kríž mu dali nápis… 
 • SN_11. 
Celý príbeh Veľkého piatku si pripomíname aj pobožnosťou Krížovej cesty. Spolu s Ježišom nesieme kríž, uvažujeme nad tým, čo sa stalo a ďakujeme mu za to, čo pre nás urobil. 
 • SN_12.
Ale to nie je koniec príbehu, to by bol veľmi smutný príbeh. Hoci Ježiš na kríži zomrel, pochovali ho a jeho telo bolo tri dni v hrobe, Ježiš zvíťazil. Premohol smrť a otvoril nám nebo, takže keď raz odídeme z tohto sveta, ak budeme chcieť, máme tam miesto. 

Čo sa stalo vo Veľkom týždni?

 • Zhrnutie (SN_13-14): Na záver môžete zhrnúť obsah katechézy pomocou odpovedí na otázku „Čo sa stalo vo Veľkom týždni?“
Čo sa stalo na Kvetnú (Palmovú) nedeľu? Ježiš doputoval do Jeruzalema. Všetci ho vítali ako kráľa (Syn Dávidov) a proroka. Viezol sa na osliatku, ľudia mu mávali olivovými ratolesťami a palmovými listami a volali na slávu: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“
Čo sa stalo na Zelený štvrtok? Ježiš slávil so svojimi učeníkmi Poslednú večeru. Pri nej vzal chlieb a povedal: „Vezmite a jedzte z neho všetci lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“ Učeníci vtedy ešte nerozumeli, že už na druhý deň sa za nich aj za nás skutočne obetuje.
Potom odišli do Getsemanskej záhrady. Tam sa Ježiš modlil. Ale prišiel zradca, priviedol vojakov, tí Ježiša zatkli a odviedli do väzenia.
Čo sa stalo na Veľký piatok? Veľa vecí. Vo väzení Ježiša bičovali a posmievali sa mu. Potom ho odviedli ku sudcovi Pilátovi. Ten ho odsúdil, hoci vedel, že je nevinný. Ježišovi prikázali, aby niesol kríž cez celé mesto až na kopec Golgota. Tam ho ukrižovali a podvečer vložili jeho telo do hrobu, ktorý zavalili ťažkým kameňom.
Čo sa stalo na Bielu (Svätú) sobotu? Učeníci sa, celí prestrašení, skrývali. Ježiš bol v hrobe. A celý svet s napätím čakal, čo sa stane.
Čo sa stalo na Veľkonočnú nedeľu? Ježiš vstal z mŕtvych, učeníci videli, že on žije. Vyhral nad zlom a otvoril pre každého človeka nebo. Ale o tom viac nabudúce.

Pracovný list

Prezri si zastavenia Ježišovej krížovej cesty, zakrúžkuj slovesá, ktoré hovoria o tom, čo pre nás Ježiš urobil a vymysli modlitbu, v ktorej mu za to poďakuješ. Napríklad: Ježiš prijíma rozsudok. Ďakujem ti Ježiš, že si kvôli nám vydržal aj nespravodlivosť. Modlitbu môžeš napísať na zadnú stranu.

Obrázky

https://www.canva.com
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4591
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5324
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5367
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8162
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9449
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9451
http://sequevoycontigo.blogspot.com/p/patxi-v-fano.html

Publikácie a pomôcky