Rodinná katechéza / Palmová nedeľa

Katechéza v rodine, Kvetná pôstna nedeľa, rok B (28.03.2021)
Biblické čítania v roku C (2022) ■ metodika rok B (2021) ■ metodika rok A (2020) ■  prílohy

Príprava

 • Dnešná rodinná bohoslužba sa bude konať na viacerých miestach. Napodobníme tak Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Ak vám to vaše bývanie umožňuje, začnite bohoslužbu vonku, v záhrade, prípadne pred domom. Ak nemôžete vyjsť, môžete začať napríklad na chodbe alebo v niektorej izbe.
 • Miesto, kde rodinná bohoslužba začne, budeme volať po vzore evanjeliového rozprávania Betfage pri Olivovej hore. Tu pripravte: 
 1. Sväté písmo, z ktorého budete čítať pri bohoslužbe a ktoré slávnostne ponesiete na miesto slávenia. Príslušné miesta si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk (Mk 11,1-10 a Mk 15, 1-39).
 2. Nápis Betfage. Pre menšie deti môžete miesto aj vizuálne označiť, nalepte nad dvere nápis, v záhrade môže šikovný ocino umiestniť tabuľu podobnú dopravnej značke na začiatku obce… Kreativite sa medze nekladú ;-)
 3. Bahniatka. Pripravte si podľa svojich možností aj vetvičky s bahliatkami, kvety, ratolesti s prvými lístkami či vetvičky z ihličnatých stromov, ponesiete ich s deťmi na pripomenutie zástupov, ktoré Ježišovi mávali palmovými ratolesťami.
 4. Spev. Vyberte pieseň, ktorú budete spoločne spievať. Môžete si zaspievať aj žalm. Sympatický nápev nájdete napríklad tu: https://youtu.be/glFhfYB_Vw4.
 • Na mieste, kde budete bohoslužbu sláviť, napríklad v obývačke, prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a vyzdobte miesto pre Sväté písmo, prípadne vázu na bahniatka.

Úvod

 • Zhromaždíme sa na mieste, ktoré sme nazvali Betfage. Ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne začne bohoslužbu:
P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. A pretože o pár dní budeme aj my sláviť Veľkú noc, touto bohoslužbou si pripomenieme Ježišov príchod Jeruzalema a všetko, čo tam pre nás urobil.

Evanjelium na sprievod

 • Teraz jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať Mk 11,1-10. Všetci pri tom stoja. Potom predsedajúci prednesie modlitbu a po nej vyzve všetkých na sprievod.
Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“
Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich.
Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

Modlitba

P: Bože, posilni vieru tých, čo dúfajú v teba a láskavo vypočuj modlitby prosiacich, aby sme ti v Kristovi, ktorému dnes ako víťazovi mávame ratolesťami, prinášali ovocie dobrých skutkov. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. O: Amen.

P: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme aj my dnes volajme Ježišovi na slávu. Poďme v pokoji.
 • Všetci si zoberú do rúk kvety alebo vetvičky a za spevu kráčajú do domu. Prvý kráča ten, kto nesie knihu Svätého písma.

Pašie

 • Po príchode položte Sväté písmo a bahniatka na pripravené miesto na stolíku. Môžete si zaspievať žalm. Po ňom predsedajúci uvedie:
P: Keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako kráľa. Čakali by sme, že v meste vystroja veľkú slávnosť, na ktorej ho korunujú za kráľa. Ale v ten rok sa na Veľkú noc stalo niečo dôležitejšie. Pozorne počúvajme.
 • Potom jeden z dospelých prednesie pašie stojac otočený k ostatným. Aj je dospelých viac, môžu ich predniesť dialogickou formou. Text kratšej verzie: Mk 15, 1-39.
Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“
Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.
Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša.
Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“
A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“
Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka.
Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“
Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.
Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.
 • Na chvíľku si všetci kľaknite otočení ku krížu. Potom pokračujte v čítaní.
Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.
Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

Katechéza

Práve sme urobili dve veci, ktoré so Svätým písmom, alebo pri jeho čítaní obyčajne nerobíme:
 1. Slávnostne sme ho niesli. Nemáme tu síce Pána Ježiša a oslík by sa nám tu do domu veľmi nehodil, ale Ježiš je prítomný aj vo svojom slove, vo Svätom písme. Preto sme tú knihu dnes niesli takým slávnostným spôsobom.
 2. Pred chvíľkou sme si kľakli. To preto, čo sa stalo, o čom sme si práve čítali. Pán Ježiš sa za nás obetoval. O tom ako to bolo a prečo, si budeme viac hovoriť celý tento týždeň. Preto aj voláme Veľký týždeň. Alebo Svätý týždeň.
Dokonca aj dni vo Veľkom týždni majú zvláštne mená. Dnes je Kvetná nedeľa. Skúste uhádnuť, prečo:-) Štvrtok bude zelený, piatok veľký, sobota biela alebo svätá a nedeľa veľkonočná :-).

Vyznanie viery, prosby a modlitba Pána

P: Tak ako stotník, aj my veríme, že Ježiš je Boží Syn. Vyznajme svoju vieru.
 • Nasleduje spoločné vyznanie viery Verím v Boha. Potom predneste spoločné modlitby veriacich.
P: Veríme nášmu Bohu a je dôstojné a správne, dobré a spásonosné, chváliť ho a vzdávať mu vždy a všade vďaky. Urobme to aj teraz.
 1. Ježiš, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov. O: Ďakujeme Pane.
 2. On sa nechal nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. O: Ďakujeme Pane.
 3. Svojou smrťou zotrel naše hriechy. O: Ďakujeme Pane.
 4. Svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život. O: Ďakujeme Pane.
P: Preto ťa oslavujeme a s celým nebom voláme na tvoju slávu:

O: Svätý svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach.

P: Keď Pán Ježiš slávne vchádzal do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako Kráľa a Mesiáša. Poďme mu aj my v ústrety so svojimi prosbami.
 1. Prosíme ťa za celý Boží ľud, nech využije každý dar a milosť, ktoré mu ponúkneš v tomto Svätom týždni.
 2. Prosíme ťa za trpiacich ľudí všetkých národov, aby prijali ovocie tvojho kríža a dokázali z neho naplno žiť.
 3. Prosíme ťa aj za hriešnikov, aby dostali silu odmietnuť zlo vo svojom živote a nastúpiť na cestu pokánia.
 4. Prosíme ťa za našu rodinu, aby prežívame tohto Svätého týždňa prehĺbilo vieru každého z nás.
 5. Prosíme ťa za zosnulých (M.), aby si ich uviedol do slávy a plnosti života vo svojom kráľovstve.
P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. Otče náš...
 • Zakončite požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.
P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Aktivita na záver

 • Na záver deti môžu vymaľovať obrázok, prípadne na pôstnej ceste vyfarbiť fialovou políčka, ktoré už máme za sebou. Políčko Kvetnej nedele vymaľujú červenou. Červená je aj farba Veľkého piatku. Biela patrí k Zelenému štvrtku, Bielej sobote a Veľkonočnej nedeli. Ostatné dni Veľkého týždňa fialovou.
 • Každý deň si môžete odznačiť magnetkou či nálepkou, kde sa práve nachádzame :-).
 • Prípadne si tam môžete položiť postavičky z Človeče nehnevaj sa, každý člen rodiny bude mať svoju…

Zdroje:

 • Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 6, 8 a 25 (upravené).
 • Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 136.
 • www.thecatholickid.com

Publikácie a pomôcky