Rodinná katechéza / Dnes sa splnilo Písmo

Biblická katechéza na III. nedeľu v Cezročnom období, rok C (23.01.2022)

O rozprávkach a spisovateľoch

  • Niektoré deti nevnímajú rozdiel medzi knihou rozprávok a Svätým písmom. Je prirodzené, že pre deti vyberáme z Písma príbehy, ktoré sú pre ne zaujímavé, ľahko si zapamätajú hlavnú myšlienku, poznajú dej aj jednotlivé postavy. No Sväté písmo je niečím viac, je skutočné v tom zmysle, že hovorí o veciach, ktoré sa stali alebo stanú. A je skutočné aj v požiadavke, aby sa stávalo slovo telom, žitým slovom.
  • Tému uvedieme rozprávaním o spisovateľoch, rozprávkároch a rozprávkach a odlíšme ich od skutočných príbehov. To poslúži na premostenie s evanjeliom. Prvú časť totiž tvorí Prológ (Lk 1,1-4), v ktorom evanjelista hovorí o dôvodoch, prečo spísal evanjelium a o spôsobe svojej práce.

Viete, kto je to spisovateľ? Spisovateľ je človek, ktorý píše knihy. Napríklad rozprávky. Každú rozprávku vymyslel nejaký rozprávkár alebo spisovateľ. Prečo? Pre potešenie, aby zabavil deti, alebo preto, aby ich niečo dôležité naučil.

Vlastne podľa toho sa pozná dobrá rozprávka. Je dobrá, ak je zaujímavá a prináša potešenie a poučenie. Bláznivé rozprávky, na ktorých sa síce smejeme, až nás bolia bruchá, ale nič nás nenaučia, za veľa nestoja. Na druhý deň si ani nepamätáme, čo bolo na nich také smiešne. Poučné príbehy, po ktorých je ale človeku smutno a clivo, tiež nie sú celkom to pravé. No a poúčanie, ktoré je nudné, to nie je rozprávka ale trápenie.

Napríklad taká Červená Čiapočka, tú určite vymyslel múdry rozprávkár. Je zaujímavá,  prináša potešenie a človek sa z nej veľa naučí. Deti ktoré ju poznajú vedia, že nie je dobrý nápad dávať sa do reči s kdejakými cudzími ľuďmi, o vlkoch ani nehovorím. Vedia, že nesmú byť dôverčivé a že do lesa ani na neznáme miesta by radšej nemali chodiť sami.

Musí to byť drina a veľké umenie vymyslieť rozprávku.

Ale všetky knihy nie sú rozprávkové a všetci spisovatelia nepíšu len vymyslené príbehy. Niektorí zapisujú skutočné udalosti, ktoré sa niekde stali. Tiež to robia preto, aby nás niečo naučili alebo aby nás potešili. Ale ich príbehy sa naozaj stali. Dnes si prečítame jeden taký skutočný príbeh, ktorý sa stal pred dávnym časom. Zapísal ho evanjelista Lukáš a na začiatku hovorí aj to, prečo to urobil.

Evanjelium

  • Jeden z dospelých stojac prednesie nedeľné evanjelium (Lk 1,1-4; 4,14-21). Stať je spojením veršov z prvej a štvrtej kapitoly. Liturgia vynecháva rozprávania medzi nimi, pretože sme ich počúvali pri svätých omšiach v posledných týždňoch.

Počúvajme slová svätého Evanjelia podľa Lukáša.

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Katechéza

Lukáš a Teofil

  • Zámerom tejto časti je opísať Lukáša ako autora tretieho evanjelia a priblížiť spôsob, akým pracoval. Zároveň deti odhaľujú meno adresáta knihy, Teofila. V prezentácii je postupne odkrývajú jednotlivé písmená mena, no musia správne doplniť chýbajúce slovo z evanjeliového citátu. Citáty sú vybrané zo statí, ktoré deti poznajú z posledných katechéz. Udalosti, ktorých sa citáty týkajú, sú v nasledovnom texte označené *.

Lukáš je spisovateľ, veď sám napísal všetko, čo čítame v jeho evanjeliu. Ale nevymyslel to. Hovorí, že bude písať o veciach, ktoré sa u nich stali a nie o niečom, čo by si vymyslel. A že on sám to všetko najprv dôkladne preskúmal. 

To musela byť poriadna drina zistiť ako to bolo s tým *anjelom, ktorý navštívil Máriu, ako prebiehala *návšteva Márie u Alžbety. Asi vyhľadal pastierov a dozvedel sa od nich, *čo spievali anjeli a *kam ich jeden z nich poslal. Od žiakov Jána Krstiteľa možno počul o slovách, ktoré bolo počuť, *keď bol Ježiš pokrstený. A od Nazaretčanov sa dozvedel to, *čo sme počuli dnes.

Lukáš píše pre Teofila. Ale kto je to? Nuž dúfam, že aj ty, pretože meno Teofil znamená ten, čo miluje Boha.

Dnes sa splnilo Písmo

Sväté písmo je tu na to, aby sa jeho slová splnili. „Dnes sa splnilo toto Písmo“ hovorí Ježiš a pokračuje: „Chudobní budú počuť evanjelium, zajatí budú prepustení, slepí budú vidieť a utláčaní budú slobodní.“ A potom odíde z Nazareta a chudobným rozpráva evanjelium, vyslobodzuje zajatcov a uzdravuje slepých. Ježiš tak splní to, čo práve čítal.

To, čo čítame v rozprávkach sa asi nikdy nesplní. Asi nikdy nenájdem v lese perníkovú chalúpku alebo jednorožca. Ale slová Svätého Písma sa plnia. Plní ich Ježiš. A my tiež.

  • Na záver môžete vymyslieť nejakú aktivitu pre vašu rodinu, ktorá vám pomôže v uskutočňovaní Božieho slova, napríklad hru Kocka z minulej nedele (www.tvoj-strom.info).

Modlitba

  • Kolekta CR-03 NE.

Všemohúci a večný Bože, usmerňuj náš život podľa svojej vôle, aby sme v mene tvojho milovaného Syna horlivo konali dobré skutky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Použité obrázky:

  • https://villaluis.wordpress.com/2008/11/
  • http://josenicolasmadrid.blogspot.com/2019/01/evangelio-del-dia-jesus-proclama-la.html
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10344
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7658

Publikácie a pomôcky