Katechéza v rodine: 3. adventná nedeľa

Katechéza v rodine: 3. adventná nedeľa, rok B (13.12.2020)

Charakteristika: Katechéza pre rodiny s deťmi. Deti sa dozvedia názov 3. adventnej nedele i dôvod, prečo sa volá nedeľa radosti. Zároveň sú uvedené do tajomstiev Radostného ruženca.
Téma: Nepoznaný medzi nami – advent, čas radosti.
Priebeh: Po modlitbe a čítaní evanjelia nasleduje krátke prehĺbenie témy a prepojenie s tajomstvami Radostného ruženca. Na záver katechézy sa pomodlíme druhý desiatok.

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo, adventný veniec a ruženec. V Písme si vyhľadajte stať Jn 1, 6-8. 19-28.
 • Ku katechéze budete potrebovať vytlačené obrázky z prílohy.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (text hrubým písmom) sa prežehná, zapáli tri sviece na adventnom venci a prednesie modlitbu tretej adventnej nedele.
Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána; priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prečíta biblický text. Ak je to možné, všetci pri tom stoja. Stať prečítajte radšej z knihy Svätého písma (Jn 1, 6-8. 19-28).
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“
„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“
Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Katechéza a aktivity

Gaudete – radujte sa

Dnešná nedeľa, už tretia v advente, sa volá nedeľa radosti, po latinsky Gaudete. Latinčina je starobylý jazyk, ktorým hovorilo mnoho ľudí za Ježišových čias.
 • Ak používate adventné hodiny, upozornite deti na nápis „gaudete“, doslova to znamená imperatív „Radujte sa!“. Môžete ich, najmä staršie, tiež upozorniť, že v latinčine je uvedený aj nápis na Ježišovom kríži INRI. Presnejšie je to skratka vety „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“ (Ježiš Nazaretský, kráľ židovský).
 • Potom sa spýtajte, prečo je asi táto nedeľa nedeľou radosti. Často sa to zdôvodňuje tým, že sme vstúpili sme do druhej polovice adventu a čas Vianoc sa priblížil.

Stojí medzi vami…

 • Znova s deťmi prerozprávajte evanjeliový príbeh. Môžete postupne prikladať obrázky a nápisy. V slovách Jána Krstiteľa sa skrýva odpoveď na otázku, prečo je toto čas radosti. A tiež úloha, ktorá z toho vyplýva.
 1. Začnite obrázkom krajiny, podľa evanjelia sa príbeh udial „Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.“ Miesto môžete označiť nápisom Betánia.
 2. Pridajte obrázok Jána Krstiteľa, deti porozprávajú, čo o ňom už vedia.
 3. Spýtajte sa detí, na koho to Ján ukazuje palcom a pridajte bublinu s nápisom „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.“
 4. priložte obrázok srdca, ktoré možno zahliadnuť v diaľke na ceste. Zámerne je v obrázku srdce a nie Ježiš, aby sa tým vyjadrilo, že je zatiaľ neznámy.  Na druhý deň príde Ježiš k Jánovi osobne, aby od neho prijal krst v Jordáne. Ale to je už druhý príbeh, ku ktorému sa vrátime inokedy.

Ján Krstiteľ Ježiša poznal

Ján poznal Ježiša. Je od neho starší len o pol roka, sú príbuzní a hoci bývali každý inde, možno spolu nejaký čas aj vyrastali. Prvý krát sa stretli ešte predtým, než sa narodili.
 • Ukážte deťom obrázok Navštívenia u Alžbety (druhé tajomstvo Radostného ruženca). Sú na ňom dve ženy v požehnanom stave, Mária a Alžbeta. Pri ich stretnutí ešte nenarodený Ján zareagoval na Kristovu prítomnosť: „Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“

Spoznávať nepoznaného

 • Radosť adventného a vianočného obdobia pekne vyjadrujú tajomstvá Radostného ruženca. Pripomeňte si ich s deťmi a heslovito ich zapíšte do cesty alebo vedľa nej tak, ako je to na obrázku. V tajomstvách Radostného ruženca spoznávame toho, ktorý stojí medzi nami nepoznaný. Dozvedáme sa o tom, ako začal jeho ľudský život (zvestovanie), ako sa stretol s Jánom (návšteva u Alžbety). Ruženec pripomína jeho narodenie i obetovanie v chráme (Hromnice). A napokon Ježišov vstup do dospelosti, keď ho Mária s Jozefom našli v chráme.
 • Každý deň nasledovného týždňa sa môžete pomodliť jeho z týchto tajomstiev. Môžu vám pomôcť aj obrázky a námety na aktivity, ktoré nájdete na stránke www.tvoj-strom.info/2019/10/radostny-ruzenec.html

Modlitba

Zdroj obrázkov

Publikácie a pomôcky