Rodinná katechéza / 1. adventná nedeľa

Katechéza v rodine: 1. adventná nedeľa, rok B

Charakteristika: Katechéza pre rodiny s deťmi, slúži ako úvod do Adventného obdobia. Symbolom sú adventné hodiny. Každý adventný týždeň má svoju tému, ktorá vychádza z nedeľného evanjelia (Čas bdenia, obrátenia, radosti a nádeje).
Téma: Bdejte – advent, čas bdenia.
Priebeh: Po modlitbe nasleduje čítanie evanjelia, katechéza s uvedením do adventu, a na záver prosby, prevzaté zo spoločných modlitieb veriacich.

Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo a adventný veniec. V Písme si vyhľadajte stať Mk 13, 33-37.
Ku katechéze adventné hodiny z prílohy, či už vo farebnej alebo čiernobielej verzii.

Úvod

  • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (text hrubým písmom) sa prežehná, zapáli prvú sviecu na adventnom venci a prednesie modlitbu.
Modlime sa.
Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
  • Krátko vysvetlite deťom, že začíname adventné obdobie, ktorá trvá približne štyri týždne. Každú nedeľu rozsvietime novú sviecu na adventnom venci. Každý týždeň adventu je špeciálnym časom, tento prvý je časom bdenia. Presvedčte sa, či deti rozumejú slovesu bdieť, pretože sa s ním stretnú v evanjeliu.

Evanjelium

  • Jeden z dospelých prečíta biblický text. Ak je to možné, všetci pri tom stoja. Stať prečítajte radšej z knihy Svätého písma (Mk 13, 33-37).
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“


Adventné hodiny

„Bdejte“, hovorí Ježiš. S týmto slovom sa stretávame v evanjeliách často. Vo Svätom písme nájdeme príbeh o pannách, ktoré bdeli, lebo nevedeli, kedy príde ženích na svadbu. A to ich čakanie trvalo tak dlho, že niektorým z nich sa minul olej v lampách.
Bdelý človek, to nie je človek, ktorý nespí, ale človek, ktorý je pozorný. V evanjeliu minulej nedele nás Ježiš tiež nepriamo vyzýval k bdelosti a k tomu, aby sme ho hľadali v hladných, smädných, pocestných… 
Keď chceme bdieť, alebo keď sa chceme včas zobudiť, aby sme nezaspali napríklad do školy, pomáhajú nám hodiny. A hodiny nás budú sprevádzať aj našim adventným bdením. Poďme sa na ne pozrieť.

Vianoce

Ježiš dnes hovorí: „Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!“ 
Ježiš je Pán a tí, ktorí majú byť bdelí, to sme my. Ale naozaj nevieme, kedy príde?
  • Môžete deťom pomôcť otázkou: „Kedy príde Ježiško?“ Nie je to síce najšťastnejšia formulácia, ale môže pomôcť k tomu, aby sa im v mysli Vianoce pevnejšie prepojili s príchodom Krista, pretože v niektorých rodinách už slovo „Ježiško“ nie je vlastným menom, ale len synonymom vianočných darčekov (Napríklad otázka: „Aký bol Ježiško?“ nie je otázkou na jeho vlastnosti…).
  • Na adventných hodinách vyznačte deň Pánovho príchodu, ktorý poznáme, teda Narodenie Pána. V tomto roku je to piatok štvrtého adventného týždňa (Čas nádeje). Deti môžu deň farebne vyznačiť.
  • Vianoce začínajú 25. decembra. No s ich slávením začíname už večer predtým (pripomeňte štedrú večeru). 
  • A potom je tu druhý Ježišov príchod, ten čas skutočne nepoznáme. Je to udalosť, o ktorej hovorilo evanjelium predchádzajúcej nedele.

Bdelosť

Pozvanie k bdelosti vyjadruje aj obrázok prvého týždňa. Vidíme na ňom dvoch strážcov, ktorí držia stráž na veži. Jeden je bdelý, druhý ľahostajný. Ten bdelý pozerá do diaľky, kde na horizonte vidno siluetu postavy Pána, ktorý prichádza.
  • Porozprávajte sa s deťmi o oboch strážcoch, o tom, ako si plnia svoje povinnosti a čo im asi Pán povie, keď príde. Potom upriamte pozornosť na ich tváre. Ten, ktorý spí, má totiž smutný výraz a naopak ten, ktorý bdie, má výraz radostný. Aj keď ho bdenie stojí námahu, má radosť, teší sa, lebo jeho Pán je už blízko. 
  • Na farebnej verzii lepšie vynikne, že práve Pán je zdrojom svetla, pravým Svetlom, ktoré prichádza na svet a osvetľuje každého človeka, aj tých dvoch na stráži.
  • Ak pracujete s čiernobielou verziou, deti môžu každú nedeľu vymaľovať novú časť hodín.

Modlitba

Spojme teraz svoje hlasy a spoločne prosme za všetkých, ktorí očakávajú príchod nášho Pána. Volajme: Pane, vyslyš nás.
1. Za svätú Cirkev: aby horlivo vydávala svedectvo o Kristovi, ktorý má prísť, a aby bola živým príkladom jeho lásky vo svete, prosme Pána.
2. Za všetkých ľudí: aby aj v životných ťažkostiach dokázali s múdrosťou prežívať prítomnú chvíľu a boli pozorní na pôsobenie Boha v ich živote, prosme Pána.
3. Za tých, ktorí si zatvárajú oči pred svojimi trpiacimi bratmi a sestrami: aby naplnili svoj život pravou láskou a solidárnosťou, prosme Pána.
4. Za utláčaných, prenasledovaných a tých, ktorí sú bez domova: aby v kresťanských spoločenstvách našli pomoc a ochranu, prosme Pána.
5. Za nás všetkých: aby sme boli otvorení a ochotní pomôcť všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc, prosme Pána. 

Teraz sa spolu modlime, ako nás to naučil Ježiš: Otče náš...

Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a naplň nás radosťou, že ti môžeme slúžiť, a tak ohlasovať tvoju lásku vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj obrázkov

Publikácie a pomôcky