Katechéza v rodine: 32. cezročná nedeľa

Katechéza v rodine: 32. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Podľa svätého Hieronyma olej „majú panny, ktoré sú okrem viery ozdobené skutkami. A nemajú ho tie, čo síce akoby vyznávali tú istú vieru, no zanedbávajú cnostné skutky.“ V katechéze preto povzbudzujeme deti k získavaniu oleja dobrých skutkov, ktorý živí oheň viery. Téma a obrázok sú prevzaté z kalendárika Malý misionár 2020/2021.
Téma: Podobenstvo o desiatich pannách (Mt 25, 1-13).
Priebeh: Po prežehnaní a modlitbe nasleduje čítanie z evanjelia, katechéza a na záver spoločná modlitba, prevzatá z nedeľnej liturgie.

Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž a zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 25, 1-13, alebo pohľadajte pasáž v „detskej“ biblii. Pripravte si aj krstnú alebo inú sviecu, no zapálite ju až na začiatku pobožnosti.
Ku katechéze budete potrebovať: 
 • Labyrint. Vytlačte pre každé dieťa obrázok s úlohou z prvej strany príloh. Každé dieťa bude potrebovať k úlohe aj pastelky alebo farebné perá.
 • Lampa. Vytlačte druhú stranu príloh, obrázok lampy, prípadne s deťmi lampu nakreslite. K obrázku lampy budete potrebovať aj žltý kruh svetla, napríklad ten z tretej strany príloh.
 • Plamienky a kvapky. Na štvrtej strane príloh je niekoľko plamienkov. Vytlačte ich a deti ich môžu u vrchnej strany vymaľovať ako plamienky. Na niektorých plamienkoch sú odkazy od Ježiša, na prázdne môžete napísať aj ďalšie, aby ste povzbudili svoje deti. Odkazy sa môžu aj opakovať. Druhú stranu každého plamienka použijeme ako kvapku oleja. Preto ju môžete vyfarbiť sivou farbou. Do kvapiek napíšte dobré skutky, ktoré chcete, aby vaše deti robili počas týždňa. Vystrihnite ich tak, aby mali zo zadnej strany tvar kvapky a zároveň aby ste nepoškodili obrázok plamienka.
 • Plamienok s odkazom „Si dieťa svetla, nezabudni na to.“ vystrihnite samostatne a na druhú stranu prilepte kvapku s textom „Olej dobrých skutkov.“ 
 • Olejová lampa. Ak máte skutočnú olejovú lampu, ukážte ju deťom a vysvetlite, ako funguje.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (text hrubým písmom) sa prežehná a prednesie modlitbu.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
 • Začnite zapálením (krstnej) sviece:
Nebeský Otče, obnov v našich srdciach plameň viery, ktorý si zapálil v našich srdciach. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Čítanie z Božieho slova

 • Jeden z dospelých prečíta text nedeľného evanjelia (Mt 25, 1-13). Pri čítaní všetci stoja.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Katechéza

O svadbe a družičkách, ktoré zmeškali

Neuveriteľné, ženích s nevestou prišli neskoro na vlastnú svadobnú hostinu. Teda vlastne je to trochu inak. V Izraeli, v krajine, kde žil Ježiš, svadba prebiehala inak ako u nás.
 • Tu sa môžete s deťmi porozprávať o svadobných zvykoch v našej krajine, najmä ak deti na svadbe už boli. Nakoniec aj u nás je zvykom, že ženích prichádza najprv do domu nevesty a odtiaľ idú všetci spoločne na miesto sobáša a potom na miesto svadobnej hostiny.
Ženích sa so svojou rodinou vybral do domu nevesty, aby si ju vypýtal od jej rodičov. Keď súhlasili, odviedol si nevestu do svojho domu, kde už bola pripravená svadobná hostina. A všetci príbuzní a hostia išli s nimi. Lenže niekedy sa mohlo stať, že tá návšteva v dome nevestiných rodičov natiahla. Tak, ako v našom príbehu, už bola noc, keď sa keď sa ženích s nevestou a svadobným sprievodom blížili na miesto svadobnej hostiny.
V ženíchovom dome zostali služobníci, ktorí mali za zatiaľ úlohu všetko pripraviť na slávnosť. A desať dievčat, ktoré mali ísť hosťom naproti so svetlom, privítať ich a uviesť každého na jeho miesto. Asi neboli zvyknuté byť dlho hore, pretože všetky zaspali.

 • To, že panny zaspali, v tomto prípade nie je problém. Výzva na bdelosť sa tu netýka ani tak spánku, ako skôr rozvážnej pripravenosti. Zlyhaním nerozumných je, že sa nepripravili a nevyužili ani čas, ktorý získali meškaním ženích. To, že si zdriemli, tu nie je problém.
O polnoci ich rýchlo prebudili: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Dievčatá si pripravili lampy a vyšli so svetlom do tmy. Ale polovica z nich to nestihla. Prečo?
 • Porozprávajte sa s deťmi o príčine, panny si nezobrali so sebou dostatok oleja. Celý príbeh môžete zhrnúť pomocou labyrintu z prílohy. Deti majú za úlohu pomôcť nájsť pannám cestu ku ženíchovi s nevestou a na svadobnú hostinu.


Lampe, oleji a plamienkoch

Ježiš hovorí, že toto je príbeh o nebeskom kráľovstve, teda že s nebeským kráľovstvom a nami je to ako s so ženíchom a tými, čo mu vyšli v ústrety. My kresťania máme za úlohu byť pripravení a čakať na príchod Pána Ježiša. 
Lampou je náš život. Olejom naše dobré skutky. A plamienkom milosť, ktorú do nás vložil Boh už pri krste. 
 • Položte pred deti obrázok lampy.

Plamienok.
Keď ste boli pokrstení, dostali sme (rodičia a krstní rodičia) malý plamienok, ktorý horel na vašej krstnej sviečke. A s ním sme dostali aj úlohu pomáhať vám, aby ste vždy kráčali ako deti svetla, chránili si vieru, aby ste na konci života kráčali aj vy „so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve“ (Obrad krstu detí). Aj tu máme taký plamienok a je na ňom napísané: „Si dieťa svetla, nezabudni na to.“ 
 • Priložte plamienok na obrázok lampy. Môžete deťom ukázať aj ich krstnú sviece.
Olej. Na to, aby lampa svietila, aby v nej horel plamienok, potrebuje olej. Vlastne je to tak, že ten olej sa premieňa na svetlo a teplo, keď horí na vŕšku lampy.
 • Otočte plamienok a ukážte deťom nápis na druhej strane: „Olej dobrých skutkov.“ 

Každý deň potrebujeme robiť dobro, dobré skutky, aby plamienok našej viery nezhasol. Tak budeme pripravení, keď príde Ježiš a pozve nás do neba.

Olej do zásoby

Tie nerozumné dievčatá z nášho príbehu zabudli na olej. My nemôžeme zabudnúť na dobré skutky, kvapky oleja, ktoré živia plamienok našej viery. 
 • Dohodnite sa s deťmi na tom, čo budú ich kvapky oleja dobrých skutkov. Návrhy detí aj svoje zapíšte na druhú stranu plamienkov (kvapka). Keď počas týždňa dieťa urobí niektorý z dobrých skutkov, nalepí si ho ako plamienok na ku svojej lampe. Kvapky s dobrými skutkami a plamienkami na druhej strane opatrujú a prideľujú rodičia. Aby bola hra zaujímavejšia, môžu sa do nej zapojiť aj dospelí, ktorým prideľujú plamienky deti.

Záverečná modlitba

Každý náš deň má byť krokom na svadobnú hostinu v nebeskom kráľovstve. Prosme Pána, aby sme boli vždy pripravení na stretnutie s ním a aby sa v nás upevnila viera vo večný život a vo vzkriesenie tela.

1. Pane, daj, aby tvoji veriaci bedlivo a so svetlom viery očakávali tvoj príchod.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Pane, daj všetkým ľuďom múdrosť, aby nepremárnili ani jednu príležitosť konať dobro.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

3. Pane, daj, aby bol náš národ bohatý na ľudí, ktorí uprednostňujú kresťanský život pred osobným ziskom a blahobytom.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

4. Pane, pomáhaj nám nachádzať to, čo je v živote dôležité a učiť sa vzájomnému porozumeniu, ochotnej pomoci a nezištnej láske.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Teraz sa spolu modlitbe modlitbu, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Otče náš…

Otče náš, vypočuj nás a vzbuď v nás ducha bedlivosti, aby sme boli pripravení stretnúť sa s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
 • Zakončite žehnaním:
Nech nás žehná aj v tomto týždni Pán, nech nás aj v týchto dňoch chráni od zlého a nech nás všetkých privedie do večného života, aby sme sa tešili navždy s ním. Amen.

  Publikácie a pomôcky