Katechéza v rodine: 2. adventná nedeľa

Katechéza v rodine: 2. adventná nedeľa, rok B (06.12.2020)

Charakteristika: Katechéza pre rodiny s deťmi. Deti si uvedomia si a pomenujú niektoré prekážky medzi Bohom. V úkone kajúcnosti spoznávajú kroky k z zmiereniu: ľútosť, vyznanie a prijatie odpustenia.
Téma: Vyrovnajte chodníky – advent, čas obrátenia.
Priebeh: Po modlitbe a čítaní evanjelia nasleduje krátke prehĺbenie, vďaka ktorému si deti lepšie uvedomia reáli príbehu. Potom sa sústredíme na výzvu „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“. Deti zdolávajú prekážkovú dráhu, pričom prekážky symbolizujú to, čo je bariérou, braniacou Kristovmu príchodu. Nasleduje úkon kajúcnosti s pokropením požehnanou vodou ako pripomenutie krstu i prepojenie s evanjeliovým textom. Na záver prosby, prevzaté zo spoločných modlitieb veriacich a modlitba Pána.

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo, adventný veniec a svätenú vodu. V Písme si vyhľadajte stať Mk 1, 1-8.
 • Ku katechéze budete potrebovať vytlačené obrázky z prílohy. Obrázky sú prevzaté z adventných hodín, ktoré sme použili na Prvú adventnú nedeľu, no môžete ich použiť aj samostatne.1 K doplňujúcim aktivitám si pripravte niekoľko prekážok aj s názvami. Aktivita je popísaná v časti „Prekážky“. 

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (text hrubým písmom) sa prežehná, zapáli prvé dve sviece na adventnom venci a prednesie modlitbu (ADV-02 NEB, Modlitba dňa).
Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prečíta biblický text. Ak je to možné, všetci pri tom stoja. Stať prečítajte radšej z knihy Svätého písma (Mk 1, 1-8).
Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Katechéza a aktivity

Priblíženie rozprávania

 • Za pomoci obrázkov z prílohy znova prerozprávajte s deťmi evanjeliový príbeh. Pri prvom obrázku zdôraznite pustatinu (púšť), rieku Jordán, oblečenie a spôsob života Jána Krstiteľa. Dobrovoľne si zvolil život v jednoduchosti, čo vyjadrovalo aj jeho oblečenie, aj potrava a miesto.
 • Pridávajte ďalšie obrázky: zástupy, ktoré k nemu prichádzajú, lebo chcú radu, ako žiť svoj život. Na adventných hodinách sú oblečení vo fialovom, čo je liturgická farba pokánia.  Kajúcnika, človeka, ktorý kľačí vo vode a Ján ho krstí, vidno na ňom, že je smutný, špinavý, otrhaný. Prišiel prosiť o odpustenie. A napokon priložte dopravnú značku, ktorá pripomína výzvu pripraviť Pánovi cestu. Po katechéze alebo pred ňou môžu deti obrázky vymaľovať.

Prekážky

 • Teraz sa sústredíme na Jánovu výzvu: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Vytvorte v miestnosti prekážkovú dráhu (stoličky, stôl, rôzne väčšie predmety…) a nechajte deti súťažiť, jedno musí prejsť prekážkovou dráhou, druhé má cestu priamu. Ak máte len jedno dieťa, môžete mu napríklad zmerať čas. Ide o to, aby si deti uvedomili, ako prekážky spomaľujú.
 • Potom pripomeňte, že aj Ján Krstiteľ hovorí o prekážkach, ktoré bránia tomu, aby mohol prísť Mesiáš. Vyzýva ľudí: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Dajte niektorým prekážkam mená. Jednu pomenujte HRIECH, inú STAROSTI, ďalšiu STRACH. Ak potrebujete svojim deťom niečo zvlášť zdôrazniť, môžete byť konkrétnejší, prekážky sa môžu volať napríklad LENIVOSŤ, ODVRÁVANIE a podobne. Názvy na prekážky napíšte, najmä ak ich použijete viac.

Hriech

 • Odstráňte všetky prekážky, ktoré symbolizujú hriech a nechajte deti opäť súťažiť. Určite im to pôjde ľahšie. Potom nadhoďte otázku, ako odstrániť hriech. S väčšími deťmi môžete pripomenúť krst a spoveď, menším stačí zdôrazniť ľútosť, prosbu o odpustenie a to, že Boh nám rád naše hriechy odpúšťa. Potom uveďte úkon kajúcnosti, napríklad takto:
Aj ľudia, ktorí prichádzali za Jánom Krstiteľom, mali svoje duše špinavé od hriechov. Prišli k nemu, priznali sa, nechali sa ponoriť do vody a pritom prosili o odpustenie. My teraz urobíme niečo podobné. Najprv sa priznáme k našim hriechom, urobíme to tak, ako to býva pri svätej omši. Potom sa necháme pokropiť svätenou vodou. A napokon poprosíme o odpustenie.
 • Spoločne recitujte formulu všeobecného vyznania ako ho poznáme z liturgie. Všetci pritom stoja alebo kľačia.
Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
 • Jeden z rodičov pokropí prítomných svätenou vodou, všetci sa prežehnajú. Potom uzavrie:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.

Starosti

 • Ak máte dosť času, môžete sa porozprávať aj o ďalších prekážkach. Jednou z nich môžu byť aj prílišné starosti o pozemské veci, ako sa to spomína v úvodnej modlitbe. 

Modlitba

Modlime sa k nebeskému Otcovi, aby sme vedeli, podľa príkladu Jána Krstiteľa, pripravovať v našom živote cestu Ježišovi Kristovi. (Volajme: Pane, vyslyš nás.)
1. Za Cirkev: aby ako Ján Krstiteľ vedela ohlasovať Božie slovo, ktoré nás volá k obráteniu a k zmene života, prosme Pána.
2. Za všetkých, ktorým je zverená verejná služba: aby podporovali spoločné dobro a brali ohľad na každého človeka, prosme Pána.
3. Za všetkých kresťanov: aby vykorenili zo svojich sŕdc pýchu a sebeckosť, a tak pripravili cestu Kristovi, prosme Pána.
4. Za každého človeka: aby nehľadal zmysel života v pominuteľných veciach, ale v službe lásky k blížnym, prosme Pána.
5. Za naše spoločenstvo: aby sme boli nástrojom Krista, ktorý všetkým prináša spásu, a našli medzi sebou nové znaky bratstva a priateľstva, prosme Pána.

Teraz sa spolu modlime, ako nás to naučil Ježiš: Otče náš…

Bože, náš otec a pastier, ty nechceš, aby sa niektorý z tvojich synov stratil; vyslyš modlitby svojho ľudu a daruj nám silu, aby sme v tomto svete svedčili o láske tvojho Syna. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj obrázkov

Publikácie a pomôcky