Ako čítať Sväté Písmo: 5. Scény, dejstvá, značky

Na príklade podobenstva O desiatich pannách (Mt 25, 1-13) si ukážeme ďalší spôsob, ako možno čítať biblický text. Okrem textu majú účastníci k dispozícii papier (A4 na šírku), perá a pastelky. 

Scény a dejstvá

 • V prvom kroku rozdelíme podobenstvo na štyri scény podľa toho, na akom mieste sa dej odohráva a na jednotlivé dejstvá, v ktorých lepšie vyniknú časové súvislosti.
 • Scény. Dej podobenstva sa odohráva na štyroch miestach: v dome ženícha respektíve ženíchovho otca, na bližšie neurčenom mieste čakania a stretnutia, v dome nevestiných rodičov (v podobenstve sa nespomína) a u predavačov oleja.
 • Dejstvá. Text možno ďalej rozdeliť na jednotlivé dejstvá podľa nasledovného kľúča:
  • I. DOM ŽENÍCHA: "Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi."
  • II. MIESTO STRETNUTIA: "Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob."
  • III. MIESTO STRETNUTIA: "Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘"
  • IV. Štvrté dejstvo sa odohráva súčasne na dvoch miestach.
   • PREDAVAČI OLEJA: "múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej..."
   • MIESTO STRETNUTIA: "prišiel ženích."
  • V. DOM ŽENÍCHA: V piatom dejstve sa opäť vraciame do domu ženícha. "Vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili."
  • VI. Posledné dejstvo sa odohráva pri zatvorených dverách domu ženícha, ženích je dnu, nemúdre panny zostávajú vonku. "Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘"

Vyjadrenie pomocou značiek

 • V ďalšom kroku vyjadríme podobenstvo pomocou značiek. V rozprávaní vystupujú panny (trojuholník), ženích (kruh) a posol, ktorý oznamuje, že prichádza ženích (štvorec). Rozlíšenie u panien (majú olej a svetlo, lampy im hasnú, nemajú olej) vyjadríme rôznymi farbami.

Naše podobenstvo začína v dome ženícha, respektíve v dome ženíchovho otca a panny sú dievčatá, ktoré nejakým spôsobom k tomuto domu (respektíve rodine) patria, sú to sestry, sesternice, netere ženícha či slúžky jeho rodiny. Ženích s najbližšími odchádza k rodičom svojej nevesty. Tam je uzatvorená sobášna zmluva a teda prakticky aj sobáš. Odtiaľ sa svadobný sprievod poberie do domu ženícha, v ktorom bude svadobná hostina. Úlohou našich panien je uviesť nevestu a hostí na ich miesta.

Ženíchom z nášho podobenstva je Kristus, pannami sú tí, ktorým bolo pri krste darované svetlo viery. Pekne to vyjadruje Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života: "Stali ste sa svetlom v Kristovi. Kráčajte vždy ako deti svetla a vytrvajte vo viere, aby ste mohli ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve."


Druhé dejstvo (a aj nasledujúce dve) podobenstva sa odohráva na bližšie neurčenom mieste stretnutia. Hoci Ježiš naznačuje istý rozdiel medzi pannami (nerozumné versus múdre), ten navonok zatiaľ nie je pozorovateľný, lampy jedných i druhých stále svietia.

Ježišove zhodnotenie nie je pre nás kresťanov veľmi lichotivé, pomer medzi múdrymi a nerozumnými je 1:1. No nejde o kognitívnu či intelektuálnu stránku. To, čo odlišuje jedny od druhých, je zásoba oleja.


Rozdiel medzi pannami sa prejaví až v treťom dejstve. V tomto momente sa objavuje posol so správou: "Ženích prichádza..." Je poslom ženícha, preto sme pre ho znázornili ako toho, ktorý má svetlo na rozdiel od niektorých panien, ktorých lampy pomaly dohasínajú. Skutočnosť, že neprítomnosť ženícha a hasnutie lámp spôsobuje temnotu, je vyjadrená sivým pozadím.

Na mieste je otázka, čo je tým olejom. Cirkevní otcovia sa vcelku zhodujú na tom, že sú ním naše dobré skutky. Ale tak ako nie je olej ako olej, tak ani všetky dobré skutky nemajú rovnakú "viskozitu, ani svietivosť". Zvlášť kvalitné pre lampu viery sú tie, ktoré sú skryté a nezištné.

Toto nie je podobenstvo o dobrých a zlých. Olej majú aj jedny aj druhé. Zdriemli si jedny a aj druhé. No tie rozumné, alebo ako hovorí český preklad rozvážne, ho majú do zásoby. Sú zvyknuté pravidelne sa o svoju lampu starať a pravidelne olej dopĺňať. Aj tie druhé, v českom preklade krásne nazvané pošetilé, občas olej dolievajú. Rozdiel je v tých slovách zvyk (sú zvyknuté) a pravidelnosť. Tomu sa hovorí čnosť, trvalý návyk konať dobro. Naše pošetilky dopĺňajú olej vtedy, keď sa im to hodí, keď majú chuť, keď im to napadne, proste keď to tak cítia. Vidno to aj na ich reakcii. Aj teraz to chcú vyriešiť spontánnou improvizáciou a tak sa obrátia na kolegyne s požiadavkou "Dajte nám oleja, lebo naše lampy hasnú." Ono zvyčajne im to takto stačilo. Možno už boli na XY svadbách a ženích nikdy nemeškal, prišiel včas a lampy boli tým pádom len symbolickou ozdobou, za bieleho dňa by bolo jedno, či svietia alebo nie. Jasné, že s takýmto prístupom in to zhaslo relatívne často, ale nikdy to nemalo žiadne tragické následky. Až na jeden, ktorému sa hovorí, neresť, zlozvyk, teda v ich prípade návyk správať sa v drobných veciach nezodpovedne.  


V štvrtom dejstve sa nám príbeh odohráva naraz na dvoch miestach. Nemúdre panny sa vybrali k predavačom oleja. Ich lampy sú prázdne a bez svetla. Na mieste stretnutia sa objavuje ženích. Presnejšie ženích (kruh) a nevesta (trojuholník).

Ježiš v podobenstve nevestu nespomína. To ale ani nie je treba. Je to podobenstvo o ňom, on je ženích. Nevestou je Cirkev. Vlastne Cirkev je tu prítomná dvojakým spôsobom, v neveste a v pannách. Táto časť podobenstva sa dostala aj do liturgie krstu a tiež do obradu svetla v úvode veľkonočnej vigílie.


Piate dejstvo: baránkova svadobná hostina, ktorá sa koná v dome ženíchovho otca. V liturgii je tým domom každý kostol a hostinou je slávenie Eucharistie.


Podobenstvo vrcholí šiestym dejstvom dialógom za zatvorenými dverami. Ježiš je vnútri, nemúdre panny zostali vonku. Nemôžu vstúpiť. Majú síce lampy aj olej, ktorý pred chvíľkou nakúpili, ale nemajú svetlo. Keď sa olej minul, svetlo zhaslo. Stratili kontakt s ľuďmi z domu ženícha i s ním samotným a nemá ich kto zapáliť. Tak ako je viera bez skutkov mŕtva, skutky bez viery sú chladné, bez svetla. Ženích ich nespoznáva, lebo im z tvárí nežiari jeho svetlo (LG 1).


Publikácie a pomôcky