Zachovaj, ochráň, posväť

VN-07NEB

Hľadal som v dnešnom evanjeliu kľúčové slová. Sú to výrazy alebo frázy, ktoré sú v texte najdôležitejšie a používajú sa na identifikáciu hlavných bodov alebo tém, ktoré sa v texte vyskytujú. Takže pomáhajú pochopiť komplikovanejší text.
V evanjeliu sme čítali úryvok z Ježišovej veľkňazskej modlitby, ktorú predniesol pri poslednej večeri a liturgia nám ju dáva do súvisu s Nanebovstúpením Pána, ktoré sme slávili vo štvrtok. V texte som našiel tri kľúčové slová, ktorými sa obracia Ježiš na Nebeského Otca. Prosí za učeníkov i za nás: Zachovaj, ochráň a posväť. Poďme sa na ne pozrieť.

"Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my", hovorí Ježiš vo svojej prosbe. Myslím, že si to môžeme dať do súvisu s menom kresťan, ktoré sme sme dostali pri krste. Presnejšie pri krste sme dostali každý vlastné krstné meno a všetci spoločné rodinné meno, "priezvisko", kresťan. Zostať v mene môže pre nás znamenať zostať verní tomu, čo to meno znamená. 
Meno kresťan nevymyslel Ježiš, ani kresťania. Dali nám ho neveriaci, vzniklo to zrejme trochu ako prezývka. V dejinách sa kresťanom ušli všelijaké prezývky. Napríklad teraz je trendy označenie katolibanci, stále je ale v obehu aj tmári, svätuškári a spiatočníci, či výraz ópium ľudstva ako označenie pre náboženstvo. No, niektoré sme si možno aj zaslúžili.
Pohania v Antiochii vymysleli pre miestnu skupinku Ježišových nasledovníkov prezývku kresťania. Možno ju odvodili od gréckeho slova Christos – Kristus – Pomazaný. Teda niečo ako kristovci. Alebo od gréckeho slova chréstos – cnostný, dobrý, teda dobráci.
Zostaň verný menu kresťan. Ži ako Kristov človek. Ži ako dobrák.

"Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým", pokračuje Ježiš. Rozmohol sa nám tu taký nešvár: Všetci chcú bojovať proti zlu. Pravda len rečami, dvíhaním pästí a podobne. Lebo keď sa treba zlu skutočne vzoprieť a brániť dobro, bojovníci proti zlu sú ochotní obetovať suseda aj s jeho ženou, deťmi a celým majetkom a ešte na neho pokrikovať, aby už konečne vyvesil tú bielu vlajku.
Našou úlohou je brániť sa pred zlom. To neznamená, že zlo vykynožíme. Preto nie je v poriadku žiadna útočná vojna, kým obranná je zodpovednosťou kresťana.
Dobrá správa je, že väčšinu z toho väčšinou nemusíme riešiť, pretože pred tým najhorším sme chránení. "Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým", hovorí Ježiš. A tak sa miesto boja proti zlu sa môžeme sústreďovať na zápas za dobro. I keď uznávam, že to stojí viac úsilia.

Tretie slovo je posvätenie. "Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda", prosí Ježiš. Sme posväcovaní sviatosťami, Božím slovom, modlitbou, pôstom, dobročinnosťou, trpezlivým znášaním nespravodlivosti... Ježiš pripomína, že aj pravda je cestou posvätenia.
Myslím, že väčšina z nás je pravdovravných, v tom až taký problém nie je. Ale niektorí z nás si mýlia pravdu s názorom. Prípadne názor s vedomosťami. To, že mám na nejakú vec vlastný názor ešte neznamená, že jej rozumiem. 

Pane, zachovaj nás v mene, ktoré sme dostali. Ochráň nás pred zlým. Posväcuj nás pravdou.

Publikácie a pomôcky