Rodinná katechéza / Tajomstvo

Biblická katechéza, Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok B
 • Charakteristika: O najväčšom tajomstve, ktoré si treba pamätať a o najdôležitejšom tajomstve, ktoré treba prezradiť.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 28,16-20, SN_02.
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Katechéza

Dnešná nedeľa nám pripomína dve tajomstvá, najväčšie a najdôležitejšie. To najväčšie prezrádza už jej názov. Je nedeľou Najsvätejšej Trojice. A to tajomstvo spočíva v tom, že Boh je jeden jediný, ale v troch osobách, Otec, Syn (Ježiš) a Duch Svätý. 
Hovoríme tomu tajomstvo nie preto, že by to bolo tajné, ale preto, že je to tajomné, nepochopiteľné. Takže ak tomu nerozumieme, je to v poriadku :-) Stačí si pamätať, že veríme, že existuje len jeden, jediný Boh, ktorý je však v troch osobách. Preto mu hovoríme aj Najsvätejšia Trojica.
To je teda prvé, najväčšie tajomstvo. A vôbec nie je tajné, spomíname ho každý deň, ráno, na obed, i večer.
 • SN_03. Podľa obrázkov doplnia deti Ježišove slová: „Daná mi je všetka moc: na nebi, i na zemi.“
Pozrime sa, čo hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Hovorí, že je najmocnejší. Nie preto, aby sa chválil, ale preto, aby sme sa my, jeho učeníci, nebáli urobiť to, o čo nás žiada.
 • SN_04. Najprv zdôraznite úlohu ísť ku všetkým národom. Diskutujte s deťmi o tom, ktoré národy poznajú, akými jazykmi tie národy hovoria, ako je to ďaleko a či si trúfnu na takú cestu a poslanie. 
Ježiš má pre nás úlohu. Hovorí: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich.“ 
 • SN_04-07. Deti postupne podľa obrázkov doplnia Ježišove slová „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Zatiaľ sa pri znaku kríža netreba zastavovať, budeme mu venovať pozornosť neskôr.
 • SN_08. Rozhovor. Pristavíme sa pri ďalšej úlohe, ktorú nám Ježiš dáva: „A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Tu môžu deti vymenovať, čo nám Ježiš prikázal (milovať nepriateľov, robiť dobre tým, čo nám zle robia, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba…).
 • SN_09. 
A ešte je tu jedno tajomstvo, asi najdôležitejšie. A Ježiš chce, aby sme ho prezradili úplne všetkým ľuďom. Poznáte ho?

 • SN_10-12. Doplňovačka. Deti postupne dopĺňajú slová Ježišovho prísľubu „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ 
 • SN_13. Venujte pozornosť aj obrázku. Slová „Ja som s vami…“ vyslovuje Boh. Hovorí k svetu prostredníctvom Ježia vďaka Duchu Svätému môžeme tie slová zachytiť a porozumieť im. 
 • SN_14.
Boh je s nami stále. Každý z nás si to denne pripomína gestom pravej ruky. A všetko, čo začíname, čo robíme, alebo práve dokončujeme, všetko konáme v jeho mene.

 • SN_15-18. S mladšími si tu môžete precvičiť znak kríža. Starším pripomeňte prežehnanie ráno i večer, keď sa stretáme s druhými, i keď sme sami (obrázky na snímkoch). 
 • SN_19.
Dnes máme teda jedno tajomstvo, ktoré si treba pamätať, to je to najväčšie tajomstvom: Existuje len jeden, jediný Boh, ktorý je však v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý). 
A druhé, to nie je najväčšie, ale je asi najdôležitejšie, tajomstvo, ktoré treba prezradiť všetkým ľuďom: Boh Otec, Boží Syn Ježiš a Boží Duch Svätý je s nami po všetky dni až do skončenia sveta.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10521
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10519
 • https://www.thecatholickid.com/how-to-make-the-sign-of-the-cross-cnt-mls

Publikácie a pomôcky