Rodinná katechéza / Cesta je pripravená

Biblická katechéza / Palmová nedeľa, rok B

 • Charakteristika: Katechéza je zavŕšením cyklu Obnova. Pôstne obdobie je predstavené ako čas rekonštrukcie, práce na zmene, čas prípravy cesty. Každá pôstna nedeľa má svoju tému, symbolicky vyjadrenú aj príslušnou značkou. V záverečnej katechéze zhrnieme evanjeliové témy pôstnych nedieľ a priblížime udalosti Palmovej nedele.

 • Aplikácia pri svätej omši za účasti detí: Úvodná časť sa koná v kostole pred svätou omšou. Keďže sa pri liturgii spievajú pašie, príhovor pre deti má byť krátky. Pri opakovaní preto vynechajte otázky (TIPy) a opakovanie prejdite rýchlejšie. Po zopakovaní tém pôstnych nedieľ (prezentácia, SN_02-09) všetci vyjdú pred kostol. Nasleduje požehnanie ratolestí, čítanie z evanjelia a sprievod do kostola. Spev pašií môžete podľa okolností uviesť tak, ako je to navrhnuté v závere.

 • Kľúčové slová: Pôst, zmena, značky, Palmová nedeľa

 • Pomôcky:

Úvod

 • SN_02. TIP: Čo nám pripomína štyridsiatka? Ježiš bol na púšti štyridsať dní, pôstne obdobie tiež trvá štyridsať dní.

Naša pôstna rekonštrukcia cesty pomaly končí. Na Popolcovú stredu sme pribrzdili štyridsiatku.

 • SN_03. TIP: Čo robil Ježiš v púšti? Postil sa, bol medzi divou zverou, anjeli mu posluhovali, satan ho pokúšal.

Na prvú pôstnu nedeľu nás evanjelium priviedlo do púšte, aby sme sa zastavili.

 • SN_04. TIP: Čo videli a počuli učeníci na vrchu? Ježiš v nebeskej sláve, spolu s Mojžišom a Eliášom. Počuli hlas z neba: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!“

O týždeň neskôr sme spolu s Petrom, Jakubom a Jánom vystúpili na vysoký vrch, aby sme sa učili počúvať Ježiša.

 • SN_05. TIP: Čo počul a videl Ježiš v chráme? A čo s tým urobil? Predavači, ovce, dobytok, holuby, mince a peňazomenci. Vyhnal všetko z chrámu, poprevracal stoly zmenárom.

Na tretiu pôstnu nedeľu nás evanjelium priviedlo do chrámu v Jeruzaleme. Evanjelium nám pripomenulo, že musíme upratať v chráme svojej duše.

 • SN_06. TIP: Kedy prišiel Nikodém za Ježišom? V noci, chcel byť učeníkom len tajne, pretože sa bál ostatných.

Z rozhovoru s Nikodémom sme sa dozvedeli, že Ježiš je pravé svetlo.

 • SN_07. TIP: Čo sa Gréci pýtali Filipa? Chceli vidieť Ježiša.

A minulú nedeľu sme počuli, ako hľadali Ježiša cudzinci z Grécka. A uvažovali sme nad tým, ako priviesť druhých k Ježišovi. 

 • SN_08. 

Cesta je zrekonštruovaná a pripravená. Ale kam vedie? Ak si obrázok zväčším lupou, vidíme, že pokračuje ďalej, na nejaký kopec v diaľke. 

 • SN_09. TIP: Deti môžu povedať, o aký vrch ide, čo na ňom vidia, ako sa volá a podobne. Kalvária alebo Golgota, sú na ňom tri kríže, je to miesto ukrižovania. 

Ježiš sa ponáhľa, dokonca si nechal osedlať oslíka. Jeho cesta vedie cez Jeruzalem. Ale za mestom, vzadu, v diaľke vidíme znova ten vrch, na ktorý má namierené.

Evanjelium

 • SN_11-12, Mk 15,1-39. Pri svätej omši za účasti detí sa evanjelium číta vonku, samozrejme bez prezentácie. 

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“
Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich.
Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

 • TIP: Pri katechéze mimo liturgického slávenia sa po evanjeliu porozprávajte s deťmi o nedeľnej procesii vo vašom kostole (SN_12). 

Uvedenie do pašií

 • SN_12. Pri svätej omši uveďte pašie:

Ako kedysi ľudia v Jeruzaleme, aj my sme dnes sprevádzali Ježiša. Aj my sme mu volali na slávu: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

 • SN_13. 

Ale Ježišova cesta neskončila v Jeruzaleme. On išiel ďalej. Ďalší úsek cesty bol oveľa ťažší. A smutný. Teraz budeme o tom počúvať. A bude to veľmi smutné počúvanie. Ale nebojte sa, nakoniec všetko dobre dopadne. No o tom si povieme na budúcu nedeľu.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4440
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4591
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4860
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6613
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6618

Publikácie a pomôcky