Rodinná katechéza / Ako chlieb

Katechéza na Slávnosť Zjavenia Pána, rok B
 • Charakteristika: Naratívna katechéza na Slávnosť Zjavenia Pána. Evanjeliový text Mt 2,1-12.
 • Kľúčové slová: Chlieb, klaňanie sa mudrcov, Dom chleba.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 2,1-12; SN_02-03.
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
VIA-00B-Zjavenie Pána-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_04. Katechéza je vyrozprávaná prostredníctvom príbehu. Deti v ňom dozvedia napríklad to, že evanjelium neuvádza, koľko mudrcov a že počet určujeme len podľa počtu darov. Najdôležitejšou ideou je však nápad nahradiť Jezuliatko bochníkom chleba. V závere totiž budeme pracovať s touto symbolikou. 
Anka, Janko a Alex sa rozhodli, že si doma zahrajú Betlehemský príbeh. Oni budú hrať pastierov, mamina s ockom Máriu s Jozefom a starkí si zahrajú mudrcov. Alex namietal, že mudrci by mali byť traja. A Janko poznamenal, že sa v príbehu hovorí o mudrcoch, takže si nie je istý, či sa na tú úlohu hodí aj starká. Pravdupovediac dúfal, že sa táto úloha ujde jemu. Ale Anka oboch uzemnila tým, že v evanjeliu sa predsa nehovorí, koľko tých mudrcov bolo. A niektorý z nich predsa mohol zobrať so sebou na cestu aj manželku. Okrem toho už viac hercov poruke proste nemajú, takže to bude tak, ako povedala. Chlapci vedeli, že hádať sa s Ankou aj tak nemá zmysel.
Deti pripravili scenár, zhromaždili celú rodinu, rozdelili úlohy a už sa chceli pustiť do hrania, keď tu začal mudrc starký mudrovať. „Nezabudli ste na niekoho? Chýba vám jedna postava.“ Anka mu obšírne vysvetlila to, čo predtým chlapcom, totiž že v skutočnosti nevieme, koľko tých mudrcov bolo a že o troch sa hovorí len kvôli počtu darov.
„Ale ja nehovorím o mudrcovi,“ usmial sa starký. „Chýba vám niekto oveľa dôležitejší.“

Bochník chleba

 • TIP: Tu môžete príbeh na chvíľu prerušiť a diskutovať s deťmi o tom, na ktorú postavu Anka, Janko a Alex zabudli. Kto je dôležitejší, než ktorýkoľvek mudrc? Keď si uvedomia, že deti zabudli na Ježiša, pripomeňte, že sa už minuli herci a nechajte deti navrhnúť, ako by boli túto situáciu vyriešiť (bábika namiesto malého Ježiška, obrázok, kríž v jasličkách…). Potom pokračujte v rozprávaní.
Deti chvíľu rozpačito premýšľali. Padlo niekoľko návrhov ako že by malého Ježiška nakreslili, alebo že použijú bábiku. Ale režisérka Anka všetky rezolútne zamietla. Urputne premýšľala, až dostala nápad. Utekala do kuchyne. Všetci čakali, čo sa bude diať. Anka priniesla veľkú bielu utierku a bochník voňavého, čerstvého chleba. Našťastie ho ešte nikto nerozkrojil. Mamina hneď pochopila, o čo jej ide a pomohla Anke zabaliť chlebík do utierky tak, aby vyzeral ako bábätko v perinke.
 • TIP: Tu môžete napodobniť príbeh a ukázať deťom podlhovastý bochník chleba, zabalený v bielej šatke ako dieťa v perinke (SN_05). Deti si tak ľahšie uvedomia podobnosť. 
Konečne bolo všetko bolo pripravené a deti s dospelými sa mohli pustiť do hrania. Všetkým sa to páčilo. Ale najväčší úspech mali mudrci. Ukázalo sa totiž, že starký so starkou sú skvelí herci. Deti netušili, že zamladi hrávali v ochotníckom divadle. 
 • TIP: Tu môžete príbeh opäť prerušiť a „potrápiť“ deti doplňovačkou (SN_06). Otázky: 1. Čo priviedlo mudrcov do Jeruzalema? (Hviezda) 2. Koho mudrci hľadali v Jeruzaleme? (Pýtali sa: Kde je ten novonarodený židovský kráľ?) 3. Ako sa volal kráľ v Jeruzaleme? (Herodes) 4. Kam poslal Herodes mudrcov? (Betlehem)

Ježiš je ako chlieb

 • Dokončíme príbeh. SN_07.
Keď dohrali divadielko, položili zabalený chlebík na čestné miesto na malý stolík v obývačke. Vedľa chlebíka bola kniha Svätého písma, otvorená presne tam, kde sa hovorí o klaňaní sa mudrcov.  A keď sa podvečer vrátili z návštev a vošli do obývačky, všade to rozvoniavalo chlebíkom.

Starký sa posadil do kresla, deti okolo neho. Nadýchol sa chlebovej vône a, ako správny mudrc, začal mudrovať. Najprv pochválil Anku za ten nápad s chlebíkom. A potom prehlásil, že v tej obývačke je to teraz presne ako v Betleheme. Deti mu najprv nerozumeli. Tak im vysvetlil, že mesto Betlehem sa nachádza v Izraeli. Tam sa hovorí po hebrejsky. A meno Betlehem vzniklo z hebrejských slov Bejt Lechem, čo znamená dom chleba.

Alex sa spýtal, čo bolo s tými mudrcmi ďalej. A Janko odpovedal, že sa predsa vrátili do svojej krajiny. Ale inou cestou, aby sa vyhli Herodesovi. 
„Ale čo bolo potom?“ pýtal sa Alex ďalej.
„Podľa legendy“, odpovedal mudrc starký, „vo svojej krajine rozprávali všetkým o Ježišovi. Keby som bol ja na ich mieste, hovoril by som im, že Ježiš je ako chlieb. Potrebujeme ho pre život každý deň. Veď sa aj stáva chlebom, pri svätej omši. Ale to je už iný príbeh,“ zakončil starký.

Deťom to hneď pripomenulo modlitbu, ktorú sa naučili, keď boli ešte celkom maličkí. Modlitbu o každodennom chlebe.
 • TIP: Zakončite Modlitbou Pána, zdôraznite prosbu „chlieb náš každodenný daj nám dnes“.

Obrázky

 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky