Rodinná katechéza / Čo vidia anjeli

Biblická katechéza na sviatok Krstu Pána, rok B

 • Charakteristika: V katechéze sa pozrieme na udalosť Ježišovho krstu z perspektívy otvoreného neba, presnejšie z pohľadu dvoch anjelov, ktorí to všetko pozorne sledovali. Pripomenieme si kľúčové momenty Ježišovho krstu, i to, že odvtedy sa niečo podobné, vrátane nenápadného pootvorenia neba, deje pri každom krste. Samotnému priebehu krstu a jeho zmyslu, opäť z perspektívy toho, čo vidia a počujú anjeli, je venovaný pracovný list.
 • Kľúčové slová: anjel, krst, otvorené nebo, hlas z neba, holubica, Duch Svätý
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • TIP: Evanjelium môžeme uviesť rozhovorom o anjeloch. Pomocné otázky: Chcel by si byť anjelom? Čo anjeli v nebi robia celé dni? Potom sa zameriame na obrázok (SN_02). Čo robia naši anjeli? (Ležia na oblaku, pozorujú ľudí…) Čo robia tí ľudia? Čo vidia? (Ukazujú na nebo, vidia, že je otvorené.) Nasleduje zhrnutie. Sú v ňom naznačené aj časové údaje a súvislosti s Ježišovým narodením (tridsať rokov, otvorené nebo pri Ježišovom narodení, anjel Gabriel…). Ale ak si ich deti samé neuvedomia, netreba ich zvlášť rozvíjať.
Jedného dňa sa otvorilo nebo. Našich anjelikov to zaujalo, pretože niečo také sa dovtedy často nestávalo, naposledy asi pred tridsiatimi rokmi. Oveľa častejšie chodievali anjeli do sveta ľudí. Zvlášť jeden, Gabriel, sa tam istého času nachodil. Či presnejšie nalietal. To bolo tiež pred tými tridsiatimi rokmi. Ale to je už iný príbeh. Poďme sa pozrieť, prečo sa v ten deň Nebeský Otec rozhodol otvoriť nebo.
VIA-00B-Krst Pána-2024-Prez od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

 • Mk 1,7-11; SN_03.
Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Katechéza

 • TIP: Pokračujeme v diskusii otázkou: Čo videli anjeli? (SN_04). Možné odpovede podľa obrázka: otvorené nebo (padacie dvere), Nebeského Otca, holubicu (Ducha Svätého), Ježiša (deti môžu ukázať, ktorý to je – ten vo vode), Jána Krstiteľa (ten na brehu, ktorý krstí), ľudí, rieku (môžu pomenovať rieku). 
 • TIP: Prejdite k ďalšej otázke (SN_05): Čo videl Ježiš? Deti asi vymenujú to isté, čo videli anjeli. Ale to nie je presná odpoveď, tá sa skrýva v doplňovačke.
 • Doplňovačka (SN_06-07). Chýbajúce slová sú nahradené číslami, súčet označuje počet písmen. Obrázok je zámerne orezaný, aby sa zmenšil zorný uhol. Tak vidíme, čo videl Ježiš. Odpoveď je na ďalšom snímku: Videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.
Ježiš videl otvorené nebo. Nevidel anjelov (tí sa skrývajú za obláčikmi), ani Nebeského Otca. Videl ale jeho posla.
Ako sa to celé stalo? Nuž Nebeský Otec povedal: „Pošlem mu posla.“ Anjeli sa hneď hlásili do služby, veď oni sú nebeskí poslovia. A už prešlo tridsať rokov odvtedy, čo jeden z nich navštívil najprv Zachariáša, potom Máriu, Jozefa a napokon pastierov. 
 • TIP: Tu môžu deti doplniť meno archanjela Gabriela. Ja viem, že u pastierov a Jozefa to možno nebol Gabriel, ale tým netreba deti zaťažovať ;-).
Nebeský Otec pokrútil hlavou. „Je tam veľa ľudí, ktorí by sa mohli preľaknúť. Pôjde niekto nenápadnejší.“ A z neba zostúpil Duch Svätý v podobe obyčajnej holubice. A priniesol Ježišovi správu.
 • Doplňovačka (SN_07-08). Deti doplnia správu pre Ježiša. Chýbajúce slová sú nahradené písmenami A,B,C. Vpravo sú možnosti na výber. Správna odpoveď je na nasledovnom snímku.

Otvárané nebo

Inak odvtedy sa nebo otvára oveľa častejšie, nad niektorými kostolmi pomaly aj každý týždeň. A najčastejšie v nedeľu. 
 • TIP: Deti podľa obrázka (SN_10) hádajú, pri akej príležitosti sa odvtedy otvára nebo (krst).
Pri každom krste sa nenápadne otvára nebo. Nebeský Otec posiela Ducha Svätého, aby hovoril k srdcu toho, kto je práve pokrstený: „Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná, v tebe mám zaľúbenie.“ 
 • TIP: Podľa okolností sa môžete s deťmi porozprávať o priebehu slávenia krstu, pripomenúť ich krstný deň, ukázať im krstnú košieľku a sviecu a podobne. V pracovnom liste sa deti zoznamujú s priebehom slávenia krstu.

Obrázky

 • https://pixabay.com/photos/644267
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4429
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4578

Publikácie a pomôcky