Rodinná katechéza / Nenahraditeľná

Biblická katechéza na Nedeľu Svätej rodiny
 • Charakteristika: V tejto katechéze si kladieme za cieľ ohlásiť evanjelium, dobrú zvesť o rodine ako o mieste dozrievania v múdrosti. Rodina je predstavená ako to miesto, kde sa človek naučí to najdôležitejšie pre život. Východiskom je posledný verš evanjelia Sviatku svätej rodiny (Lk 2,22-40), v ktorom sa hovorí, že Ježiš rástol a mocnel, plný múdrosti. Po prečítaní evanjeliovej state najprv prostredníctvom kvízu zhrnieme dej rozprávania, potom sa zameriame na rodinu ako miesto dozrievania v múdrosti a zakončíme modlitbou za rodiny, ktorá je parafrázou prosby rodičov o požehnanie dieťaťa pri krstnom obrade.
 • Kľúčové slová: Svätá rodina, rast v múdrosti, rodina, dozrievanie. 
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • TIP: Diskutujte o slove plnosť. Začnite otázkou „Čo všetko môže byť plné?“ (SN_02). Potom prejdite na ďalší snímok prezentácie (SN_03) s príkladmi. Pokračujte v diskusii otázkou „Čím to môže byť naplnené?“ Pritom sa zamerajte na obrázky na snímku. Napokon položte tretiu otázku: „Čo sa stane, keď sa to preplní?“ Po diskusii nasleduje zhrnutie:
Čo všetko môže byť plné? Všeličo. Smetný kôš je na to, aby sme ho naplnili odpadkami. A keď sa preplní, treba ho vysypať, inak to dopadne zle. Podobne, ako keď má niekto príliš plné brucho. Hlava človeka môže byť plná nápadov alebo otázok. Srdce zase plné snov a túžob. Partia kamarátov môže byť plná nadšenia. Nejaký zúrivec môže byť plný hnevu. A dospeláci často hovoria, že majú plné ruky práce.
Počúvajte pozorne evanjelium a všimnite si, čím bol naplnený Ježiš.

Evanjelium

 • SN_04-05, Lk 2,22-40.
Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.
VIA-01NEB-Svätá rodina-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • TIP: Začneme rýchlym kvízom, v ktorom zhrnieme evanjeliový príbeh. Otázky sú v prezentácii. 
 • SN_06. Možnosti: a) 30 b); viac ako 30; c) menej ako jeden. Správna odpoveď je c; bolo 40 a viac dní po narodení.
Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Aký koľko mal vtedy Ježiš rokov?
 • SN_07. Možnosti: a) Betlehem b); chrám; c) maštaľka s jasličkami. Správna odpoveď je a; mali samozrejme namierené do chrámu.
Prišli do Jeruzalema. Ale Jeruzalem je veľké mesto. Kam ich pošleme? 
 • SN_08. Možnosti: a) pán kráľ Herodes; b) Pán Boh; c) pán prorok Simeon. Správne je b; preto je slovo napísané s veľkým P. 
Kto je ten Pán, ktorému išli Ježiša do Jeruzalema predstaviť?
 • SN_09. Možnosti: a) Joachim a Anna; b) Zachariáš a Alžbeta; c) Simeon a Anna. Správne je c; stretli Simeona a Annu.
V chráme stretli jedného výnimočných ľudí. Ako sa volali? 
 • SN_10. Možnosti: a) holúbky; b) medvedíky; c) rybičky. Správna odpoveď je samozrejme a. Slovo obetovať tu nahradíme slovom darovať.
Ako vlastne prebiehalo to predstavenie dieťatka Pánu Bohu? Asi mu povedali: „Milý Bože, pozri, toto je Ježiš, ktorého si nám dal. Je pre nás tým najvzácnejším darom. A aj my by sme ti radi niečo darovali. Sme chudobní. Ale priniesli sme aspoň tieto…“ Ozaj, čo vlastne priniesli? 

Darovali mu párik holúbkov. A zrejme dodali: „Vidíš, ako sa ľúbia? Presne tak, ako my ľúbime teba a Ježiša.“
 • SN_11. Túto časť môžu doplniť rodičia. Chýbajúce slová sú nahradené obrázkami. V skutočnosti je nepravdepodobné, že by Jozef s Máriou použili práve tieto slová, no je to modlitba, ktorú rodičia poznajú z krstu detí. Slová na doplnenie: dieťa, slávu, radosť, svetu.
A potom pozdvihli dieťatko Ježiša smerom k oltáru a prosili o požehnanie. Možno to boli práve tieto slová: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“

Plný múdrosti

 • SN_12-13. Chýbajúce slovo: múdrosti.
A stalo sa. Evanjelista Lukáš hovorí, že Boh vypočul Máriinu a Jozefovu prosbu o požehnanie a keď sa vrátili domov, chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Ježiš bol plný múdrosti. Určite aj všeličoho iného. Asi ako každý chlapec mal hlavu plnú nápadov a srdce plné snov a túžob. Keď trochu podrástol, jeho dni boli plné zábavy a dobrodružstiev. Objavovania nových vecí, učenia sa, spoznávania sveta. Presne ako tie vaše.
 • TIP: Diskutujte o tom, kde človek získava múdrosť. Ako sa volá miesto, kde človek rastie v múdrosti?  
Zmúdrieť môže človek všelikde, napríklad v škôlke alebo škole. A pomáhajú k tomu aj knihy, encyklopédie, počítače, ba dokonca aj televízor. Aj keď sa zdá, že posledné dva skôr spôsobujú, že ľudia hlúpnu :-).
 • SN_14. Na snímku je ukážka hebrejskej abecedy a obrázok zvitku. 
Ježiš do škôlky asi nechodil, encyklopédiu, počítač ani televízor nemal. Do školy samozrejme chodil, naučil sa čítať aj písať. Viete že písmo, ktorým písal, vyzeralo úplne inak ako to naše? A knihy vtedy nevyzerali ako dnes, v tom čase sa písalo na dlhé pergamenové zvitky. 
 • TIP: Z vyznačených písmen zložia deti slovo rodina. Mimochodom slová ako škola, knihy, televízor, encyklopédia alebo počítač sa z písmen v tejto vete vytvoriť nedajú. To ale nie je dôvod, aby ste to deti nenechali vyskúšať. Hmhm, slová internet a kamaráti síce áno, ale písmenká by boli poprehadzované. 
Najdôležitejšie miesto kde sa učíme múdrosti nie je škola. A to najdôležitejšie sme sa nenaučili z kníh. Miesto, kde Ježiš rástol v múdrosti a kde sa aj my učíme tomu najdôležitejšiemu, je rodina.
 • SN_15.
Existuje jedna zábavná dospelácka knižka. Volá sa „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Myslím, že názov by potreboval trochu poopraviť. Pretože to naozaj najdôležitejšie sme sa naučili doma, v rodine.
 • TIP: Diskutujte s deťmi o tom, čo všetko sa naučili doma – sedieť, stáť, chodiť, rozprávať, umývať si zuby, poďakovať, poprosiť, ospravedlniť sa, mať rád, odpúšťať, hovoriť pravdu, deliť sa.
Veru tak, to najdôležitejšie sme sa naučili vo svojej rodine. Z rodiny vieme, že sú ľudia, ktorí nás ľúbia. A rodina je to miesto, kde sa učíme mať radi ostatných. Rodina je nenahraditeľná. Je tak dôležitá, že ju potrebuje dokonca aj Boží Syn.
 • SN_16. Zakončite modlitbou za rodinu:
Bože, žehnaj naše rodiny, aby boli tebe na slávu, nám na spásu, všetkým na radosť a svetu na osoh. Amen.

Obrázky

 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky