Rodinná katechéza / Ako sebe samému?

Biblická katechéza, 30. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Charakteristika: Naratívna katechéza (vyrozprávaná prostredníctvom príbehu). Dievčatko Zuzka rieši dilemu, či sa podelí alebo nepodelí so svojím bratom. Príbeh je vyrozprávaný pomocou vykladacích obrázkov alebo prezentácie. Deti tiež priraďujú výroky jednotlivým postavám. V druhej časti katechézy je prepojený s nedeľným evanjeliom a témou prikázania lásky. V závere je navrhnutá aktivita pre rodinu na celý týždeň.
 • Téma: Prikázanie lásky (Mt 22,34-40).
 • Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať obrázky z prílohy, vytlačené a vystrihnuté, alebo prezentáciu.
  • Metodika a prílohy (PDF)
  • Pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Verzia 2020 (metodika PDF, prílohy PDF)

Úvod

 • Na začiatku stretnutia alebo pred úkonom kajúcnosti pri svätej omši.
Prešiel ďalší týždeň. Počas neho sa nám podarilo veľa dobrých a pekných vecí. Ale boli aj také, s ktorými sa chváliť nemôžeme. Chvíle keď sme sa správali neporiadne, nevrelo, keď v nás vyhrala lenivosť… Priznajme si to a poprosme o odpustenie.
 • Po chvíli ticha:
Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, [bratia a sestry,] že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.  Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, [bratia a sestry,] modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
 • Len na stretnutí malej skupiny, nie pri omši (CR-30NE – kolekta, upravený text):
Všemohúci a večný Bože, znova zapáľ naše srdcia, rozmnož v nás vieru, nádej a lásku a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, aby sme dosiahli, čo sľubuješ. Skrze Krista, nášho Pána.

Evanjelium

 • Mt 22,34-40, prezentácia SN_02.
Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
CR-30NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_03. Ak nepoužívate prezentáciu, položte pred deti základný obrázok s dievčaťom. Pokračujte v rozprávaní a popritom ukladajte na základný obrázok vystrihnuté jahody, anjela a čerta.
Dnes si povieme príbeh o Zuzke, jej dvoch spoločníkoch a dvoch jahodách:
Zuzka raz našla v záhrade dve krásne jahody. Boli to prvé jahody v tom roku. Ešte neboli zrelé a Zuzka každý deň na ne nakukla a sledovala, ako sa mení ich farba z nezdravo zelenej na chutne červenú. Ale nikomu o nich zatiaľ nepovedala, bolo to jej malé tajomstvo.
 • SN_04 alebo obrázky čerta a anjela.
No Zuzka vlastne nebola nikdy sama. Mala dvoch neviditeľných spoločníkov, ktorí jej občas radili. Vlastne jeden z nich jej občas radil. Druhý mal stále kopu rečí a zbytočných poznámok, ktoré ju len miatli. A keď ho počúvala, nakoniec bola smutná a nespokojná. Viete ako sa volali tí dvaja?
 • Anjel a diabol samozrejme :-). Anjel je anjelom strážnym. Môžete deťom pripomenúť ich vlastných anjelov strážnych a modlitbu Anjel Boží, strážca môj.
 • SN_05 alebo obrázok chlapca.
Okrem jahôd a dvoch spoločníkov mala Zuzka aj mladšieho brata. Volal sa Miško.
Keď tak Zuzka premýšľala nad jahodami, ozvali sa spoločníci. Jeden hovoril: „Aké chutné jahody. Iba pre teba.“ A druhý: „To by bol skvelý darček. Veď máš Miška rada.“ 
 • SN_06-07. Deti priradia rady spoločníkom. Ak nepoužívate prezentáciu, môžu ich zapísať na lístky a položiť na základný obrázok. Prípadne si ich pripravte dopredu. Podobne postupujte aj s ostatnými radami.
 • Čertovské reči: „Aké chutné jahody. Iba pre teba.“ „Prečo by si sa mala deliť? On ti nič nedá!“ „Aj minule si nechal všetko len pre seba. Si hlúpa!“
 • Anjelské rady: „To by bol skvelý darček. Veď máš Miška rada.“ „Tak ich podaruj Pánu Bohu, On je aj v tvojom bratovi.“

Ako seba a ešte viac

 • Teraz sa zameriame na anjelské rady a prepojenie s evanjeliom. Upriamte deti na to, že anjel najprv radí Zuzke, aby sa s jahodami podelila, jednu pre seba, druhú pre Miška. Prvá rada je pozvaním k naplneniu príkazu lásky k blížnemu („Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“). Zjednodušene: ak Zuzka miluje brata ako seba, každý dostane jednu jahodu. Druhá rada je pozvaním milovať Boha, prítomného v bratovi, „celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ A všetkými (dvomi) jahodami :-). Ak je pre nás ťažké milovať druhého preto, že je náš blížny, môžeme sa pre lásku motivovať tým, že oceňujeme Božiu prítomnosť v ňom.
Ale to ten diabolský radca zamotal. Pokušiteľ jeden. Vlastne aj v dnešnom evanjeliu Ježiša pokúšajú. Nie diabol, ale ľudia. Jeden sa ho spýtal, aby ho pokúšal, ktoré prikázanie je najdôležitejšie vo Svätom Písme. Čo na to Pán Ježiš?
 • SN_08-10. Deti správne zostavia Ježišove výroky „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ a „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
 • SN_11-12. Deti môžu najskôr hádať, čím sa odlišujú obrázky na snímkoch (na prvom dáva Zuzka Miškovi jednu, na druhom dve jahody). Môžu sa pokúsiť vysvetliť, prečo je to tak. Nasleduje zhrnutie:
Anjel vlastne Zuzke radí to isté, čo Pán Ježiš. Buď môže Miškovi podarovať jednu jahodu a druhú si nechať, pretože ho má predsa rovnako rada ako seba. Alebo obdaruje Boha, ktorý je aj v Miškovi. A keďže Pána Boha má najradšej, podaruje obidve jahody.
 • TIP: Kruh darovania. S témou dávania a darovania sme sa stretli aj minulú nedeľu („Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“). Kým pred týždňom bol zdôraznený rozmer spravodlivosti, teraz kladieme dôraz na dar. Počas týždňa sa môže celá rodina zapojiť do kruhu darovania. Ako? Deti vystrihnú do zásoby niekoľko obrázkov jahôd (alebo iného ovocia). Pripravte malý košík alebo tanierik. A vždy, keď niekto z rodiny obdaruje druhého (vecou, pozornosťou, službou, dobrou radou, úsmevom…), obdarovaný vloží jednu jahodu do košíka. Ak ich bude dosť, v sobotu mamina upečie jahodový koláč. Alebo nejaký iný, podľa toho vyberte ovocie pre aktivitu. 

Obrázky

 • Kalendárik Malý misionár 2019/2020.
 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky