Rodinná katechéza / Čo robí Boh?

Biblická katechéza, 24. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Charakteristika: Katechéza k evanjeliovému textu Mt 18,21-35. Evanjelium uvedieme otázkou: „Čo robí Boh najradšej?“. Jednou z možných odpovedí je aj že Boh odpúšťa. Odtiaľ premostíme k Petrovej otázke o odpustení a podobenstvu o dvoch sluhoch. Zakončíme Modlitbou Pána.
 • Téma: Boh odpúšťa vždy. A ty?
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • Tajnička, SN_02-09. Tému uvedieme tajničkou, hľadáme odpovede na otázku: „Čo robí Boh najradšej?“ Postupne dopĺňame slovesá v tretej osobe jednotného čísla. Slovesá sú graficky vyjadrené nápovedou vľavo od tajničky.
  1. Boh TVORÍ náš svet.
  2. Boh OBDARÚVA všetkých ľudí.
  3. Boh nám POMÁHA v našich trápeniach. 
  4. Boh POČÚVA naše modlitby.
  5. Boh ŠEPKÁ ľuďom, že ich má rád.
  6. Boh PÚŠŤA ľudí do neba.
  7. Boh HĽADÁ stratenú ovečku.
Je veľa vecí, ktoré Boh robí. Nikdy ho neprestane baviť tvoriť svet pre ľudí, obdarúvať nás svojimi darmi, pomáhať nám, počúvať naše modlitby a šepkať odpoveď, že nás ľúbi. Nikdy neprestane hľadať stratených a dvere do neba zostanú otvorené všetkým, čo chcú vojsť.
A čo ešte robí Boh? No predsa odpúšťa. Poďme si o tom prečítať.
CR-24NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

 • SN_10-12; Mt 18,21-35.
Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.
Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.
No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.
Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Katechéza

 • SN_13.
Boh je ako kráľ z dnešného podobenstva. Odpúšťa všetko. Koľko dlhoval ten prvý sluha? Obrovskú sumu striebra, 10 000 talentov, to je ťažké aj prepočítať na €, tak veľa peňazí to bolo. Čo musel urobiť sluha, aby mu pán odpustil? Musel urobiť len jediné: úprimne poprosiť o odpustenie.

Kráľ z príbehu odpustil sluhovi dlh, veľa peňazí, tak veľa, že ich nikdy nemohol splatiť. A čo odpúšťa Boh nám?
 • TIP: Nechajte deti porozprávať, čo všetko Boh ľuďom odpúšťa. Potom to zhrňte pod jednotné meno hriech. Môžete si pomôcť obrázkom a hovoriť o hriechu ako o niečom, čo zašpiní srdce. Odpustenie je ako očistenie.
 • SN_14. Pokračujte otázkou: „Ako často Boh odpúšťa?“ Môžete nechať deti spočítať nápis „odpúšťa“. Potom diskutujte o tom, prečo vyzerá Boh na obrázku tak sklamane. 
 • SN_15.
Boh odpúšťa sedemdesiat krát. Sedemdesiat krát za deň, hodinu, minútu, sekundu… Jednoducho Boh odpúšťa vždy. Bodka. A ty? 
 • SN_16.
Čo by urobil Boh, keby za ním prišiel nejaký neporiadnik hoci aj 70 za hodinu (to je viac ako každú minútu) a úprimne poprosil o odpustenie? Určite by mu odpustil. Asi by ho vyzval, aby napravil, čo sa dá napraviť. Ale určite by mu odpustil.
 • SN_17.
Čo by urobila tvoja mamina, ocko alebo tvoja rodina, keby si prišiel hoci aj 70 krát za mesiac s úprimnou prosbou o odpustenie, pretože si zase niečo pokazil? 70 krát za mesiac, to je aspoň dvakrát denne! Snažili by sa ti pomôcť, aby sa to neopakovalo, možno by vymysleli nejaký trest, ktorý by ti pomohol sa spamätať alebo napraviť čo sa dá. A určite by ti odpustili.
 • SN_18.
A čo urobíš ty, keď sa niekto previní proti tebe? 

Modlitba

 • SN_19. Katechézu môžete ukončiť modlitbou Otče náš. Upozornite deti, že aj v nej hovoríme o odpustení: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame…“ 

Pracovný list

 1. Do stredu labyrintu napíš svoje meno.
 2. Nájdi správnu cestu k odpusteniu.
 3. Do správnej cesty napíš krátku prosbu o odpustenie.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8445
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8445
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8446
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9671
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10688

Publikácie a pomôcky