Vo vinici...

CR-09 PO

"Chceli ho zajať, len sa báli zástupu," uzatvára Marek podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Konštatuje, že adresáti, veľkňazi, zákonníci a elita národa, pochopili, "že to o nich povedal toto podobenstvo."  
Bolo by divné, keby nepochopili. Poznali predsa ten silný obraz z piatej kapitoly proroka Izaiáša, pieseň o vinici, ktorou je Boží ľud Izrael. Prvá časť piesne hovorí o tom, s akou láskou a starostlivosťou bola vinica založená a obhospodarovaná. Druhá je o bolesti, pretože vinica rodila len trpké ovocie, takže sa pán s bolesťou pýta: "Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo, kým čakal som hrozno, urodila len plánky?" A aby každý pochopil, v poslednom verši to prorok vysvetlí po lopatisticky: "Vinicou Pána zástupov je dom Izraela a júdski mužovia jeho sadom rozkošným. On čakal na právo - a hľa, bezprávie, na spravodlivosť - a hľa, kvílenie."

"Vybadali..., že to o nich povedal toto podobenstvo"
, hovorí Marek. Cirkev chce, aby sme vybadali, že hovorí aj o nás. Vysvetľuje to v Katechizme: "Cirkev vysadil nebeský hospodár ako šľachetnú vinicu. Pravý vinič je Kristus: on dáva život a úrodnosť ratolestiam, čiže nám, ktorí prostredníctvom Cirkvi ostávame v ňom a bez neho nemôžeme nič urobiť." Vinicou je pre nás Cirkev, viničom Kristus, ratolesťami jednotliví veriaci, majiteľom je Boh. 

A kto sú vinohradníci? Nuž tí z nás, ktorí majú v Cirkvi nejakú špecifickú úlohu, poslanie starať sa o dobro Božieho ľudu. V kontexte blížiacich sa kňazských a diakonských vysviacok môžeme vo vinohradníkoch vidieť našich duchovných.
V tomto kontexte je to varovanie pre biskupov, kňazov, diakonov..., upozornenie aby sme pamätali na to, čo je naše poslanie a čo nie, kým sme a kým nie sme. Nie sme pánmi vinice, ale jej služobníkmi. 
Pokušenie moci je silné a jeden mu podľahne, ani nevie ako. Keď sa potom začne nabaľovať jedno na druhé, následky sú katastrofálne. Ako v tom podobenstve: "Vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘" 

A tak vás prosím o modlitbu a obety za služobníkov oltára, zvlášť za tých, ktorí sa v blízkej dobe stanú diakonmi a kňazmi. Pretože vysviacka z nás nerobí automaticky lepších, schopnejších, silnejších, ani odolnejších voči pokušeniu moci. Ani voči ostatným nie. Nech sme vinohradníkmi, ktorí slúžia vinici a nestrácajú čas hraním sa na pánov.
_________________
Obrázok od VĂN HỒNG PHÚC BÙI z Pixabay.

Publikácie a pomôcky