Rodinná katechéza / Kráčať k prameňu Živej vody

Biblická katechéza: III. pôstna nedeľa, rok A

 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (pdf). Staršia verzia (2020, pdf)
  • Prezentácia (pptx, canva)
  • Studňa (jpg)

Evanjelium

 • Jn 4,5-42 alebo Jn 4,5-15.19b-26. 39a.40-42, v metodike a prezentácii (SN_02-05) skrátená verzia. 
Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.
Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“
Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“
Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“
Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“
Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“
Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“
Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Katechéza

Ježiš putuje pešo krajinou. Je horúci deň a on, unavený z cesty, si sadá ku studni v meste Sychar. Vtedy to mali ľudia ťažšie ako my. Nemali vodovod, ba väčšina z nich nemala ani vlastnú studňu. A tak si museli všetku vodu na pitie, varenie či umývanie priniesť zo spoločnej studne na námestí. Len si to predstavte, musela to byť poriadna drina.
 • SN_06. Môžete sa porozprávať o smäde, kedy boli deti naposledy smädné a podobne...
Táto žena, volá sa Fótiné (po slovensky by sme ju mohli volať Svetlana), musí byť poriadne smädná, keď ide po vodu cez tú najväčšiu horúčavu. Ťahá ju to ku vode, pretože je tak veľmi smädná… Na obrázku má v rukách zvláštny prútik. Niektorí ľudia veria, že pomocou neho môžu objaviť vodu. 
 • SN_07. 
No existuje aj iný smäd ako ten po vode. Napríklad smäd po dobrom slove. Ujo na našom obrázku každú chvíľu počúva slová ako „Nikdy nie si doma. Robíš  iba neporiadok. Vôbec mi nepomáhaš.“ Už ich má plnú hlavu. 
Pôst-03NEA-Prez od používateľa DKU DCZA
 • SN_08.
A pritom je smädný po dobrých slovách. Potreboval by napríklad počuť, že sa jeho rodina teší, keď je konečne doma. A potešila by ho aj nejaká tá pochvala.
 • SN_09. Deti môžu doplniť
Ale aby sme boli spravodliví musím povedať, že on má skvelú manželku. Lenže aj ona je tak strašne smädná po dobrých slovách. Už si ani nepamätá, kedy naposledy počula zázračné slová ďakujem, prosím a prepáč.
 • Deti môžu doplniť poďakovanie, prosbu či ospravedlnenie, ktoré by rada počula. Napríklad „Ďakujem za fantastickú večeru…“ 
 • SN_10. Pokračujte v rozhovore. Nechajte deti porozprávať o tom, ktoré slová sú tie najlepšie pre ne.
 • SN_11 Doplňovačka. Deti vyberú slová na doplnenie Ježišových výrokov. Správne odpovede sú na ďalšom snímku (SN_12). Nejde o presné citácie.
Ježiš povedal Fótiné niekoľko veľmi dobrých slov:
 1. Najprv ju poprosil o trochu vody. Nám sa to nezdá nijako zvláštne. No pre tú ženu to znamenalo veľa, pretože vtedy sa Židia (aj Ježiš bol žid) s cudzincami (Fótiné bola Samaritánka) nebavili, niektorí nechceli mať s nimi nič spoločné, ba našli sa aj takí, čo cudzincami pohŕdali. Ježiš jej vlastne akoby povedal: „Si dôležitá.“
 2. Ježiš má živú vodu. Fótiné je nešťastná žena. Ľudia ju nemajú radi a ona je nespokojná. Nevieme čo sa stalo, no asi to súvisí s jej manželstvami – už mala päť manželov, no žiaden s ňou dlho nevydržal, každý ju napokon odohnal. No Ježiš ju neodmietol ani neodohnal. Naopak, má pre ňu dobré slovo a sľubuje jej živú vodu.
 3. Ježiš je Mesiáš. Dokonca sa s ňou podelí o tajomstvo, ktoré dovtedy žiadni Samaritáni nevedeli – Ježiš je Mesiáš. To je taká skvelá správa, že žena nechá pri studni svoj džbán a ide o tom povedať všetkým obyvateľom mesta: „Našla som Mesiáša…“
 • SN_13. 
To bolo presne to, čo Samaritáni potrebovali počuť: Dobrá správa o Mesiášovi. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Prišli k Ježišovi a prosili ho, aby u nich zostal. 

Pôst znamená… 

Pôst znamená kráčať ku Prameňu s veľkým P, ku Ježišovi. On má pre nás i pre druhých dobré slovo. Ako sa potrebujeme každý deň napiť čerstvej vody, potrebujeme sa každý deň posilňovať aj Božím slovom. 
 • Tip. Vyrobte si doma papierovú studňu. Vyhľadajte v Písme Ježišove slová, napíšte alebo vytlačte ich na prúžky, tie zrolujte a vložte do studne. Môžete požiť aj nasledovné citáty vybrané z čítaní Tretieho pôstneho týždňa. Každý deň si môžu deti vybrať jeden a spolu uvažujte, pre koho je to dobré slovo určené a ako by ste ho mohli spoločne uskutočniť. Šablónu možno nájsť aj na stránke https://truewaykids.com/samaritan-woman/, v dolnej časti (Translations) nájdete odkaz aj na slovenskú verziu.  

Citáty

 1. Hľa, ja budem stáť pred tebou na skale Horebu; udrieš na skalu, vytryskne z nej voda a ľud sa napije. (Ex 17,6)
 2. Zostúpil teda a sedem ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý. (2 Kr 5, 14)
 3. Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. (Žalm 42,2)
 4. Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu a nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život, ale pouč o nich svojich synov a svojich vnukov. (Dt 4,9)
 5. Hlavné potreby pre život človeka sú: voda, chlieb, dom a (odev), čo zakrýva nahotu. (Sir 29,28)
 6. Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12,28-31)
 7. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. (Iz 43,2)

Pracovný listObrázky

https://www.canva.com
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6088
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9422
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9424

Publikácie a pomôcky