Rodinná katechéza / Väčšia spravodlivosť

Biblická katechéza na 6. nedeľu v Cezročnom období, rok A

Evanjelium

 • Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 (kratšia verzia). SN_02-03. 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Katechéza

Farizeji boli spravodliví ľudia, presne ako o tom čítali v Starom zákone. Každému dali, čo mu patrí.
 • SN_04. Deti hádajú, koľko zaplatil spravodlivý farizej v obchode napríklad za jablká. Ceny sú uvedené za 1 kilogram, starších môžete nechať počítať sumu trebárs za 2 kilá… Zdôraznite myšlienku, že farizej a zákonník dá každému, čo mu patrí. Potom z obrázku vytvorte krátky príbeh a prejdite na nasledovný snímok (SN_05). Napríklad:
Náš farizej sa zo Starého zákona naučil, aké je dôležité dať každému, čo mu patrí. Všimnite si Bibliu, ktorú drží v pravej ruke. Rád si z nej čítaval. Zaplatil za ovocie a zeleninu na cent presne, vložil nákup do tašky a išiel ďalej.

Pristavil sa pri ďalšom stánku, obzeral si v ňom nejaký tovar. A pritom sa tváril, že vôbec nevidí ušmudlaného chlapca, ktorý hladne poškuľoval po sladkom ovocí. Poznal ho, chlapec bol veľmi chudobný, nikto sa o neho poriadne nestaral a často sa stávalo, že nemal čo jesť. 
Ale keď sa opatrne prikradol a siahol po jablku, farizej ho prichytil priamo pri čine. Bol spravodlivý a tak aj chlapcovi dal, čo mu patrí.
 • SN_05. Nechajte deti príbeh dotvoriť. Pomocné otázky: Čo sa asi stalo ďalej? Ako farizej zareagoval? Čo urobil? Dal chlapcovi, čo mu patrí? Čo by mal urobiť podľa detí? Nápady: Mohol by zavolať políciu, dať chlapcovi výprask alebo mu aspoň poriadne prehovoriť do duše. Lebo to mu patrí. Alebo by mu mohol jablko podarovať, či ho zobrať na obed, aby sa konečne poriadne najedol. Vyzdvihnite, že deti neostávajú len na úrovni spravodlivosti typu dať každému, čo mu patrí, ale navrhujú riešenia, ktoré takúto spravodlivosť prevyšujú. K tomu nakoniec smeruje aj posledná pomocná otázka.
 • SN_06. Príbeh dokončíme bez schematických stereotypov. V skutočnosti  totiž každý slušný farizej a zákonník považoval za spravodlivé postarať sa o hladných a chudobných. 
Náš farizej bol slušný človek. Vedel, že je spravodlivé dať každému, čo mu patrí. Preto sa ochotne staral o chudobných, aby mali aj oni všetko, čo patrí ku slušnému životu. Preto navštívil chlapcových rodičov, porozprával sa s nimi a potom hľadal spôsob, ako pomôcť celej rodine, aby mali, čo potrebujú. Ježiš by mu určite povedal: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva“ (Mk 12,34).

Čo na to Ježiš?

 • SN_07. Ježiš hovorí: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Tu sme ale jeho vetu preformulovali do podoby imperatívu: „Nech je vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov.“ Ide o to, že naša spravodlivosť má byť väčšia, než v Starom zákone. V evanjeliu sa Ježiš dotkne troch prikázaní Desatora (5, 9 a 8). Heslovite sú uvedené na nasledovných snímkoch, v slovách sú vynechané samohlásky. Pozor, pri deviatom prikázaní je len slovo „nescudzuložíš“. Deti doplnia chýbajúce písmená, starší povedia znenie prikázania. Potom sa sústredíme na druhý riadok, v ktorom je pozitívna a rozširujúca interpretácia toho istého prikázania.
 • SN_08-10:
V Desatore v Starom zákone čítame: „Nezabiješ“. Zobrať len tak niekomu život, to určite nie je spravodlivé. A čo na to Ježiš? Chce, aby bola naša spravodlivosť väčšia. Učí nás chrániť život pred každým zlom, aj pred hnevom.
Desatoro učí ľudí, aby chránili manželstvá a rodiny. Ježiš nás učí chrániť lásku medzi manželmi aj pred zlými myšlienkami.
V ôsmom prikázaní sa hovorí o tom, že svedok má pri súde vypovedať vždy pravdu. A Ježiš nás učí chrániť pravdu a hovoriť ju s láskou v každej situácii, nie len pri súde. 
 • SN_11: Obrázok nehovorí, že si máme niečo z Písma vystrihnúť. Chce zdôrazniť dôležitosť lásky. Hľadajte lásku, nech je vaša spravodlivosť väčšia…
Ježiš chce, aby sme vo Svätom písme aj v živote hľadali lásku. Prikázania sú návodom, ako mať Pána Boha i ľudí ešte radšej.

Pracovný list

 • Pracovný list nájdete v metodike, tu je náhľad riešenia :-)

Obrázky

 • www.canva.com
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4525
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6080
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6082

Publikácie a pomôcky