Rodinná katechéza / Blahoslavení

Biblická katechéza na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období, rok A
 • Naratívna katechéza na tému blahoslavenstiev.
 • Metodika a pracovný zošit (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Evanjelium

 • Mt 5,1-12a. SN_02-03.
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Katechéza

 • Prezentácia: zostaneme na SN_03.
„Koho to tu máme?“ pozeral sa Ježiš na zástupy na úpätí vrchu. 
„Videl som zopár chudobných v duchu“ hovoril Peter.
„A ja som si všimol, že viacerí sú nešťastní,  niektorí z nich mali slzy na krajíčku“, pridal sa Ján.
„Zopár ich je veľmi uzavretých a ostatní si ich nevšímajú, nevedeli sme, čo im povedať“, skonštatovali Jakub s Ondrejom.
„Rozprával som sa s niektorými,“ hovoril Filip, „ktorí zažili veľkú nespravodlivosť.“ 
„Presne“, pridal sa Bartolomej. „A pritom sú to ľudia s čistým srdcom, milosrdní ku všetkým. To nie je fér“, hovoril.
„Jedna rodina mi rozprávala, že ich dokonca vysmievajú a prenasledujú pre spravodlivosť“, pridal sa Matúš.
CR-04NEA-Prez (Prezentácia)
 • SN_04.
„Čo máme robiť? Ako im môžeme pomôcť?“ pýtali sa apoštoli.
„Dávajte dobrý pozor, ja vás to naučím,“ povedal Ježiš. „Veď ste moji učeníci. A vy to naučíte zase ostatných.“
Odišli od zástupov a Ježiš s učeníkmi „vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich.“

V ten deň sa učeníci naučili blahoslavenstvá. Blahoslavený človek, to je človek šťastný, či presnejšie požehnaný. Presnejšie naučili sa čo robiť, aby boli ľudia blahoslavení.
 • SN_05. Deti podľa obrázkov doplnia posledné dve slová citátu: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
Chudobní v duchu sú blahoslavení, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Učeníci samozrejme nemôžu dať druhým nebeské kráľovstvo. Ale môžu im povedať o tom, že Ježiš volá do kráľovstva každého. Tým, ktorí chcú, môžu pomôcť stať sa kresťanmi, pretože to znamená patriť do Ježišovho kráľovstva.
 • SN_06. V tomto snímku treba doplniť jedno slovo („Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“) Môžete položiť otázku, kto má potešiť plačúcich. Na obrázku je to Ježiš, ale potešovanie smutných nie je vec, ktorú by sme nezvládli aj my.
Tí, ktorí sú smutní, budú blahoslavení vďaka tým, čo ich potešia. „Toto zvládneme aj my“, správne pochopili učeníci. Možno nie všetkých, ale mnohých plačúcich vieme potešiť. Napríklad dobrou správou o kráľovstve.
 • SN_07. „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“
A čo tichí? Ježiš asi povedal učeníkom niečo v zmysle: „Zvlášť si všímajte tichých, tých na okraji, s ktor.ými iní nepočítajú. Pretože Boh s nimi počíta. Pomôžte im objaviť poklad, ktorý do nich vložil. Nech sa stanú dedičmi zeme.“
 • SN_08. „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“
„Vo svete sa vždy nájdu ľudia, ktorí budú nespravodliví“, hovoril Ježiš učeníkom. „Ale kresťanmi to tak nesmie byť. Všímajte si nespravodlivosť a odstraňujte ju, nech nemá medzi vami miesto. Vy buďte spravodliví. A tam, kde sa nedá nespravodlivosť odstrániť, pomôžte im vydržať.“
 • SN_09.
„Dosiahnu milosrdenstvo“, to je dobrá správa, ktorú učeníci išli povedať všetkým milosrdným. 
„Uvidíte Boha, nebojte sa, veľmi vás ľúbi“, hovorili ľuďom čistého srdca. 
A tých, ktorí vždy okolo seba šíria pokoj, dali nové mená. Volali ich Božími synmi, Božími dcérami. A deti, čo šíria pokoj, volali Božími deťmi. Možno na ne volali: „Poďte, deti Božie, zahráme sa nejakú hru.“
 • SN_10.
Na konci vyučovania sa niekto u učeníkov spýtal: „Ale čo ak nám nebudú veriť? Čo ak nás vysmejú, ponížia alebo nám budú robiť zle, hoci my máme len dobré úmysly?“
„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo,“ odpovedal im. „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“
 • Opakovanie blahoslavenstiev. SN_11-19.Tentoraz deti dopĺňajú prvú časť blahoslavenstiev. Túto časť môžete vynechať.

Zhrnutie

 • SN_19. Porozprávajte sa s deťmi, čo môžu urobiť preto, aby boli ľudia blahoslavení.
Čo môžeme urobiť preto, aby boli ľudia blahoslavení?
 1. Chudobných v duchu priveďte ku Ježišovi a jeho kráľovstvu.
 2. Potešujte smutných.
 3. Tichým pomôžte im objaviť poklad, ktorý do nich vložil.
 4. Buďte spravodliví voči všetkým.
 5. Povzbudzujte milosrdných.
 6. Chváľte tých, čo šíria pokoj.
 7. A nech sa stane čokoľvek, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Pracovný list

1. Aj ty patríš ku Ježišovým učeníkom. Nájdi si miesto na obrázku a nakresli seba, ako s ostatnými počúvaš Ježiša.
2. Čo sľúbil Ježiš tým, čo znášajú posmech pretože sú kresťania?

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10786
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10785
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9729

Publikácie a pomôcky