Pán je blízko a čo s tým...

ADV-04 NEA

Pán je blízko. Spievame o tom v dnešnom žalme ("Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy"). Izaiáš nám v prvom čítaní dáva indíciu: "Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel." Matúš hovorí, že Betlehemské udalosti prebehli tak ako prebehli preto, "aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka" Izaiáša. A Pavol to celé zhrnie v dnešnom druhom čítaní: Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, Boží Syn.


Prináša tri skvelé správy a tri dôležité rady. Dobré správy pre neho sú, akokoľvek to vie jedného zneistiť a vystrašiť, že jeho manželka je požehnaná, t.j. v požehnanom stave, že je to súčasť diela Ducha Svätého a že to bude syn.

A s tým súvisia tri rady: Neboj sa, prijmi, pomenuj.
  • Neboj sa, hovorí anjel Jozefovi. Niektorí komentátori predpokladajú, že Jozef podozrieval Máriu z nevery. No je tu aj iná možnosť. Možno Jozefa keď sa dozvedel o Máriinom zázračnom počatí premohla bázeň. O jedinečnom Božom zásahu vie od samého začiatku. Veď aj Matúš konštatuje, že sa ukázalo, "že počala z Ducha Svätého", ešte pred Jozefovým tajomným snom. Jozef sa cíti nehodný takej pocty. Rozhodne sa chrániť Máriino tajomstvo, kým bude treba s tým, že potom sa  v tichosti z jej života vytratí. Veď to, že "ju zamýšľal potajomky prepustiť" môže pokojne znamenať, že to plánuje urobiť neskôr, až bude mať dieťa trebárs 10 rokov. Takto o tom uvažujú napríklad svätí Tomáš Akvinský alebo Bernard z Clairvaux.
  • Prijmi. Prijmi Máriu, svoju manželku, tak znie druhá rada. Znamená to prijať ju celú, so všetkým, s minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. S jej povahou i poslaním. S príbuznými aj so snami... Inšpiratívne.
  • Pomenuj. Tretia rada sa týka mena. Toho istého, ktoré anjel poradil aj Márii: Ježiš - JHWH je spása. 
Nechaj si aj ty poradiť anjelom. To je dobrý plán do posledného adventného týždňa.
  • Neboj sa. Pomenuj svoje obavy i zdroj strachu. A urob rozhodnutie.
  • Prijmi. Koho? Čo? Opäť pomenuj, rozhodni sa a rob konkrétne kroky.
  • Pomenuj veci tak, ako sú. Pravda je taká, že JHWH je spása. Nie veci ani ľudia. Len Boh. 
Nechaj si poradiť anjelom. Veď Pán je blízko.

Publikácie a pomôcky