Rodinná katechéza / Pripraviť, vyrovnať, priniesť

Tohtoročným adventom nás sprevádzajú štyria skúsení sprievodcovia. Na cestu sme vykročili s prorokom Izaiáš,  Druhou adventnou nedeľou nás prevedie prorok Ján Krstiteľ a do cieľa prídeme spolu s rodičmi Máriou a Jozefom. Chcete sa s vašimi deťmi pridať?
 • Stiahnite si a vytlačte plagát Advent 2022 (formát A3 alebo A4). Deti na ňom nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní.
 • Čítajte s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium.
 • Každú nedeľu nájdete na stránke www.dkuza.sk katechézu, v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok, ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou katechézy je aj kvíz, po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky.

II. adventná nedeľa

Našim dnešným sprievodcom je Ján Krstiteľ. Kto to vlastne je? Započúvajme sa do dnešného evanjelia, aby sme zistili, čo sa môžeme o ňom dozvedieť. A čo sa môžeme dozvedieť od neho.

Evanjelium

 • Mt 3,1-12, SN_02-04.
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Katechéza

Kto je Ján Krstiteľ? Čo hovorí o ňom dnešné evanjelium? Ján je prorok. Podľa čoho sa pozná taký prorok?
 • Doplňovačka. SN_05. Deti doplnia príslovie „Šaty robia človeka“.  Ale rovnako by sme mohli doplniť aj „Šaty robia proroka“ (SN_06).
1. Oblečenie. „Šaty robia človeka“, hovorí ľudová múdrosť. Pracovný odev proroka je drsný, je to plášť z ťavej srsti.
2. Poslanie a plán. Aj minulú nedeľu bol našim sprievodcom prorok, volal sa Izaiáš. Dobre obidvoch prezrite. Čo majú spoločné?
 • SN_07. Na obrázkoch majú obaja proroci v rukách nákresy s plánmi. Porozprávajte sa o nich s deťmi. Pár tipov:
  • Izaiášove plány hovoria o premene oštepov na motyky, tankov na traktory, zamračených tvárí na usmiate a zaťatých pästí na otvorené dlane. Je to narážka na prvé čítanie a katechézu minulej nedele.
  • Jánove plány hovoria o ceste, ktorú treba pripraviť. Niekto, koho ešte nevidíme, chce vstúpiť do srdca. Pripraviť cestu znamená vyrovnať chodníky, odstrániť prekážky. Preto sú na obrázku dopravné značky a Ján má v ruke lopatu.
ADV-02NEA-Prez od používateľa DKU DCZA Prorok je človek, ktorý má od Boha poslanie. Títo dvaja, Izaiáš aj Ján Krstiteľ, dostali od Boha za úlohu pripraviť ľudí na príchod Mesiáša.
 • SN_08.
Izaiáš rozprával ľuďom o tom, čo sa bude diať, keď Mesiáš príde. Aby ho spoznali a nepomýlili si ho s nejakým podvodníkom. Na budúcu nedeľu budeme v prvom čítaním počúvať, ako učil, podľa čoho sa pozná Mesiáš: „Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne.“ 
 • SN_09.
Ján Krstiteľ rozprával ľuďom, čo majú robiť, pretože Mesiáš je už blízko. Je čas pripraviť cestu Pánovi, vyrovnať chodníky, odstrániť všetky prekážky… 

Prorok má plán...

Prorok má plán. Čo hovorí, že máme urobiť? Tri veci a s výkričníkom na konci, to už je teda niečo vážne.
 1. Pripravte cestu Pánovi!
 2. Vyrovnajte mu chodníky!
 3. Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
 • SN_10. Na obrázku sú valec a motyka, zástupcovia nástrojov budovania infraštruktúry. Konfrontujte deti s otázkou, kde také nástroje zoženú. Možno si spomenú na Izaiáša, ktorý navrhuje získať ich recykláciou zbraní (SN_11, téma katechézy predchádzajúcej nedele).
Pripraviť, vyrovnať a priniesť. Ale ako? Na to potrebujeme predsa nejaké nástroje. Ba priam rovno stroje.

Tvoj adventný plán

Aj my sa pripravujeme na príchod Mesiáša, na Narodenie Pána. Takže by sme si mali urobiť plán podobne ako Ján Krstiteľ. Ako? V takom pláne sú dôležité tri veci:
 1. Pripraviť cestu, aby Pán mohol prísť aj do nášho srdca.
 2. Vyrovnať svoje chodníky smerom ku druhým ľuďom.
 3. Sústrediť sa na ovocie pokánia.
Priprav cestu. Tento týždeň ku svojej rannej modlitbe pridaj jednoduchú prosbu: „Príď Pane Ježišu.“ Prví kresťania tieto slová používali dokonca ako pozdrav. Hovorili ho po aramejsky (marana tha). Keď pozývaš Ježiša, pripravuješ mu cestu do svojho srdca.
Vyrovnaj chodníky. Pouvažuj nad svojim správaním sa ku druhým. Nebolo v tom niečo „pokrivené“? Hnev, bitka, hádky, lenivosť, posmešky… Ak áno, rýchlo to urovnaj. Vieš ako? Pomôže ti slovíčko „prepáč“.
Sústreď sa na ovocie. V tomto týždni pridaj ku svojej večernej modlitbe krátke spytovanie svedomia. A sústreď sa v ňom na ovocie pokánia. Pýtaj sa: „Čo dobré som dnes urobil pre pre druhých?“ Poďakuj za to.

Kvíz

 • SN_13. Na stránke https://www.dkuza.sk/2022/11/ADV-A-2022-Deti.html si môžete stiahnuť plagát na tohtoročný advent. Každú nedeľu sa v rámci katechézy zoznámujeme s jedným adventným sprievodcom (dnes je to Ján Krstiteľ) a deti si vlepia do plagátu jeho farebný obrázok.  Pre každý týždeň sú na plagáte vypísané súradnice evanjelií, ktoré sa budú čítať pri svätých omšiach. Chceme povzbudiť deti, aby každý deň čítali Sväté písmo. Denné evanjelium možno nájsť aj na stránke https://lc.kbs.sk.  Na plagáte je aj tabuľka s jednotlivými adventnými dňami. Za každý deň adventu doplníme jedno písmeno. Písmená získajú deti za správne vyriešenie kvízu, písmená si dopíšu do plagátu.
 • SN_14-21. Na snímku je vždy otázka, na nasledujúcom je potom správna odpoveď a ďalšia otázka. Písmeno, ktoré dopĺňame, je označené farebne. Keďže chceme aby deti čítali evanjelium aj počas týždňa, posledné dve otázky sú z evanjelia štvrtku a pondelka prvého adventného týždňa (súradnice sú na plagáte).

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6028
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6029
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6030
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6031
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6032
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6033
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6043

Publikácie a pomôcky