Podstatné mená

Štvrtok po Popolcovej strede

Dnešné čítania nás veľmi umne uvádzajú do evanjelia prvej pôstnej nedele. Keď budeme počúvať o Ježišovom štyridsaťdňovom putovaní púšťou a o diablovi, ktorý mu núka slávu a moc všetkých kráľovstiev sveta, môžeme si spomenúť na dnešný Ježišov povzdych: "Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?" Budeme čítať o tom, ako démon navádzal Ježiša, aby si to uľahčil, skoncoval s pôstom a premenil kamene na chleba. Ježiš sa s ním odmietne baviť, on má pred sebou ďaleko náročnejšie veci, než len pôst: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." 

Diabol ho pri pokušeniach stále tlačí k nejakej voľbe. Ale je to voľba zbytočná, v lepšom prípade nezmyselná, v horšom škodlivá. Mojžiš naopak hovorí v prvom čítaní o voľbe, ktorá je nevyhnutná: "Dnes ti predkladám život a šťastie i smrť a nešťastie. Ak budeš poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes dávam, ak budeš milovať Pána, svojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho nariadenia, prikázania a ustanovenia, budeš žiť."   

Voľbu, ktorú ponúka diabol, môžeme vyjadriť slovesami mať, vládnuť a užívať si. Alebo môžeme jeho ponuku zhrnúť do podstatných mien jedlo, moc, popularita. 
To, čo predkladá Mojžiš, vystihujú slovesá poslúchať, milovať, kráčať a zachovávať. Alebo dve skutočne podstatné mená: život a šťastie. Čo si vyberieš?

Publikácie a pomôcky