Rodinná katechéza / Prišli sme sa mu pokloniť

Biblická katechéza na slávnosť Zjavenia Pána, rok C
  • Kľúčové slová: Klaňať sa, úcta, mudrci, kľačanie.
  • Téma: Úcta, ktorú prejavili mudrci novonarodenému Kráľovi kráľov.
  • Charakteristika: Katechéza má naratívny charakter, obsah je prostredníctvom príbehu troch súrodencov, ktorí si pripravujú pre svojich rodičov biblickú scénku klaňania sa mudrcov. Evanjeliová stať (Mt 2,1-12) je vyrozprávaná ako súčasť príbehu. Deti spoznajú biblické rozprávanie, dozvedia sa mená, ktorými sú tradične mudrci označovaní a cez príbeh sa učia vnímať, že úcta je cennejšia než materiálne dary. Môžu si vyrobiť vlastné postavičky (papierové skladačky) mudrcov či zahrať príbeh klaňania sa.

Príbeh

V jednej rodine chceli deti (Jurko, Agátka a Klárka) prekvapiť svojich svojich rodičov. A tak si na sviatok Zjavenia Pána pripravili pre nich divadielko, rozhodli sa zahrať príbeh o troch mudrcoch.
Najprv potrebovali rekvizity. Jurko trávil veľa času s počítačom, radšej ale nebudeme zisťovať, čo tam robil. No keď bolo treba niečo nájsť na internete, bol z celej rodiny najšikovnejší. Teraz našiel stránku s vystrihovačkami. A bolo tam presne to, čo potrebovali – betlehemská maštaľka, malý Ježiško, Jozef, Mária, oslík… a traja mudrci. Hneď svoj objav ukázal Agátke a Klárke. A všetci sa zhodli, že toto je presne to, čo potrebujú. Jurko obrázky stiahol a vytlačil.
Teraz prišla na rad Klárka, ktorá bola skvelá, keď bolo treba niečo vystrihnúť alebo zlepiť. Ale starší ju v tom nenechali samú. Pomoc sa jej veru zišla, veď návod bol v angličtine a tá išla tým starším oveľa lepšie.
Potom sa vedenia ujala Agátka, rodinná rozprávačka a režisérka. Vo Svätom písme našla rozprávanie o troch mudrcoch, pozorne si ho prečítala, každému pridelila úlohu a vysvetlila im, čo budú robiť.
Keď bolo všetko pripravené, spravili si generálku. Vyzeralo to nejako takto…
  • Vysvetlite slovo generálka, aby si to deti neplietli s armádou. Alebo hovorte radšej o skúške :-).

Evanjelium

  • Prečítajte evanjeliovú stať Mt 2,1-12 buď s podporou prezentácie alebo môžete počas čítania presúvať postavičky Herodesa a mudrcov. Pozor, v tomto momente nie je vašou úlohou nie je zahrať scénku, to budete robiť s deťmi neskôr :-).

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“


Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Pokračovanie príbehu

Keď skončili, Klárka nadšene tlieskala, Agátka všetkých upozorňovala na chyby, ktoré spravili a chcela, aby si to skúsili ešte raz, len Jurko zostal nejaký zamĺknutý.
„Ja to nechápem,“ povedal po chvíli. Tí mudrci museli byť predsa veľmi bohatí.
„To áno. V Betleheme v našom kostole majú dokonca kráľovské koruny“, doplnila praktická Agátka. 
„A volajú sa Gašpar, Melichar a Balniečo“ ozvala sa Klárka.
„Baltazár“, opravil ju Juraj. „Ale o to mi nejde. Ak boli takí bohatí, nemohli mu dať aj viac zlata a pokladov, aby nemusel vyrastať ako chudobný chlapec!“ Jurko mal Ježiša veľmi rád a bolo mu ľúto, že sa musel narodiť v maštali. Trochu sa preto na mudrcov aj hneval. „Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu… No fajn, dali mu niečo zo svojich pokladov, ale asi im to veľmi nechýbalo.“
„Vieš, ja si myslím,“ ozvala sa nesmelo Agátka, „že mu dali aj niečo cennejšie ako zlato, totiž urobili pre Ježiša niečo, čo mudrci ani králi normálne nerobia.“
„Čo tým myslíš?“ pozerali na ňu súrodenci nechápavo…

Čo urobili mudrci?

  • Prerušte príbeh a porozprávajte sa s deťmi o tom, čo urobili mudrci a čo mal asi Juraj na mysli. Môžete ich nechať vymenovať, čo urobili: cestovali, vypytovali sa na dieťa, navštívili kráľa Herodesa, dali Ježiškovi dary… Také veci múdri ľudia (myšlienka ešte viac vynikne, keď tu budeme hovoriť o kráľoch) alebo králi robievajú. Ale čo títo urobili a králi to nerobia? Evanjelista hovorí, že sa poklonili, vzdali mu úctu. Králi sú zvyknutí, že sa im iní klaňajú, nie že by sa oni mali klaňať. To si napríklad Herodes nedokázal ani predstaviť. Zľakol sa, by ho Ježiš, až raz dospeje, mohol pripraviť o trón a on by sa mu musel pokloniť.
„Ja si myslím, že najväčší dar ktorý mu oni mohli dať neboli peniaze, ale úcta, to že sa mu poklonili. To predsa králi nerobievajú, tí sú zvyknutí, že sa iní klaňajú im.“
Deti potom premýšľali, ako by oni mohli prejaviť Ježišovi úctu. Ale nič lepšie než tí mudrci nevymysleli. A tak sa rozhodli, že keď sa budú večer spolu modliť, kľaknú si pritom pred ich rodinným Betlehemom. Lebo ani oni to nerobievali. Väčšinou pri modlitbe sedeli, občas sa mrvili a často sa obzerali okolo.
Dnes večer pri modlitbe napodobnia mudrcov: kľaknú si tú chvíľku určite vydržia, otvoria pokladnice svojich sŕdc a poďakujú Ježišovi za všetko, čo od neho dostali.
  • Ale áno milí rodičia, máte pravdu, priznávam sa bez mučenia, že túto časť príbehu som vymyslel ja a nie tie tri deti :-). Ale to len preto, aby ste to s nimi vyskúšali. Kedysi ľudia pri rannej či večernej modlitbe doma kľačali. Vždy. Aj vaši starí rodičia to tak robievali. Skúste to aj vy so svojimi deťmi, aspoň dnes. :-).

Aha, ešte scénka…

  • Takmer som zabudol. Po katechézke môžete s vašimi deťmi nacvičiť scénku. Podobne, ako to urobili deti z príbehu. Pred spoločnou modlitbou, napríklad večer, si ju zahrajte. Prípadne urobte video, pošlite ho známym, alebo zaveste niekam na internet, nech je tam toho dobrého a pekného čo najviac :-).

Modlitba

  • Prosby: Ranné chvály, Zjavenie Pána.
Vzdajme hold nášmu Spasiteľovi, ktorému sa dnes poklonili mudrci, a s veľkou radosťou volajme: Svetlo zo Svetla, ožiar tento deň.
1. Kriste, ty si sa zjavil v tele; posväcuj nás Božím slovom a modlitbou.
2. Kriste, ty si bol ospravedlnený v Duchu; ochráň náš život od každého bludu.
3. Kriste, ty si sa ukázal anjelom; daj, nech už na zemi okusujeme nebeskú radosť.
4. Kriste, teba zvestovali národom; otváraj silou Ducha Svätého ľudské srdcia.
5. Kriste, mnohí na tomto svete v teba uverili; obnovuj vieru všetkých veriacich.
6. Kriste, ty si bol vzatý v sláve; zapáľ v nás túžbu po tvojom kráľovstve.
A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus: Otče náš.
  • Kolekta: Zjavenie Pána.
Bože, ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom; aj my sme ťa už spoznali svetlom viery a prosíme, priveď nás láskavo k sebe, aby sme vo večnej blaženosti mohli hľadieť na tvoju velebu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Obrázky

Didier Martin. Bible Paper Toys. The Nativity Story. In: https://www.mylittlehouse.org/the-nativity-story.html (04.01.2022).

Publikácie a pomôcky