Rodinná katechéza / Ježiš je skvelý

Biblická katechéza na IV. nedeľu v Cezročnom období, rok C (31.01.2022)

 • Katechéza pozostáva zo štyroch krokov. V prvých dvoch (Vyhnali ho z mesta a Lebo chce prísť ku každému si všimneme dôvody hnevu Nazaretčanov. Pozor, čítame evanjelium, preto sa aj v tomto texte chceme sústrediť na radostnú zvesť a nie na pranierovanie Ježišových rodákov. Evanjeliom, dobrou správou, v tomto rozprávaní je, že Ježiš chce prísť ku všetkým a že to nevzdáva s nikým, ani keď je odmietnutý (tretia a štvrtá časť katechézy).
 • Pri katechéze môžete využiť prezentáciu, prípadne obrázky na maľovanie (na konci metodiky), prvý stačí vymaľovať, na druhom je len cesta, po ktorej uteká Ježiš. Nie je ani tak dôležité odkiaľ (tak dobre, z Nazareta :-), ale kam. V tomto prípade sa ponáhľa ku vám domov. Deti dokreslia svoj dom a rodinu.
 • Na stiahnutie: metodika / prezentácia (ODP, PPTX, CANVA)

Modlitba

 • Na úvod predneste modlitbu. Kolekta, CR-04 NEC.

Pane a Bože náš, dopraj, aby sme ťa uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Predneste, samozrejme najlepšie postojačky a zo Svätého písma, nedeľné evanjelium Lk 4,21-30. Môžete ho uviesť slovami: „Počúvajme slová svätého Evanjelia podľa Lukáša.“ Na záver môžu všetci zvolať: „Dnes sa splnilo toto Písmo.“

   

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Katechéza

Vyhnali ho z mesta

Ježiš je skvelý. Taký skvelý, že ho proste nemôžem nemať rád. Všimli ste si, čím tak nahneval ľudí v Nazaretskej synagóge? Vysvetlil im, že nemôže zostať len doma, učiť iba ich a uzdravovať iba ich  choroby…, ale že Duch Svätý, ktorý naňho zostúpil, ho posiela aj k iným ľuďom. Čítali sme o tom v evanjeliu minulú nedeľu: 

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Najprv sa potešili lebo si mysleli, že sa to týka len ich. „Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.“ Akoby chudobní, zajatí a chorí boli len u nich. Ale keď im vysvetlil, že aj inde ho potrebujú, to nechceli počúvať.

Tak im to povedal slovami Svätého písma. Rozprával im o prorokovi Eliášovi, ktorý nesedel doma, ale išiel k cudzincom do Sarepty a im pomohol prežiť hladomor. A o prorokovi Elizeovi, ktorý uzdravil iba jediného malomocného, a to bol dokonca veliteľ nepriateľského vojska Náman.

To ich fakt naštvalo. My dospelí sa niekedy správame divne. Ak niečo nemôžeme mať len pre seba, radšej nech to nemá nikto. Deti sa tak hlúpo nesprávajú. Predstavte si chlapca, ktorý by radšej svoje auto rozbil, než aby sa oň podelil s mladším bratom…

Tak hlúpo sa zachovali Nazaretčania. Keď nemohli mať Ježiša len pre seba, radšej ho vyhnali zo svojho mesta.

Lebo chce prísť ku každému

Ale toto nemá byť o Nazaretčanoch, ale o Ježišovi, ktorý je fakt skvelý. Prečo?

No preto, že chce prísť ku každému človeku, nie len k pár vyvoleným. Chce byť aj tvojím priateľom, aj priateľom tvojich priateľov… Chce byť blízko pri všetkých. Poďakujme mu za to.

 • Tu je priestor na spontánnu modlitbu s deťmi. Stačí aj veľmi jednoducho, napríklad: „Ježiš, ďakujeme ti, že tu nie si len pre zopár vyvolených, ale že chceš prísť ku každému. Aj ku nám :-).“ 

Ale on to s nimi nevzdal

Čo myslíte, vrátil sa ešte niekedy do Nazareta, alebo sa na nich tak nahneval, že keď ho raz odmietli, majú smolu navždy? Jasné, že sa u nich zastavil vždy, keď išiel okolo. Počkal, kým ich prešiel hnev, a dookola to s nimi skúšal, stále znova a znova. Lebo aj oni mali svojich zajatých, uväznených, chudobných a chorých… Aj oni potrebovali počuť evanjelium. A Ježiš to s nimi nevzdal len preto, že sa raz zachovali voči nemu strašne zle, vyhnali ho zo svojho mesta a zatvorili bránu, aby sa nemohol hneď vrátiť. No nie je skvelý?

A nevzdá to ani s nami

Vlastne aj my sme mu niekedy zabuchli dvere pred nosom. Aj ty, aj ja. Napríklad každé naše „mne sa nechce“ (modliť sa, ísť na svätú omšu, pomôcť druhému, čítať si zo Svätého písma…) je zámkom, ktorý zamyká dvere nášho srdca a Ježiš nemôže vojsť. Ale to s nami nevzdáva, je stále na blízku a čaká, kedy mu otvoríme. No nie je skvelý? Poďakujme mu aj za toto.

 • Opäť priestor na modlitbu. Napríklad: „Ježiš, ďakujeme ti, že to s nami nevzdávaš. Že aj keď sme niekedy dali prednosť niečomu inému, ty chceš byť s nami.“ Môžete pridať aj modlitbu, v ktorej vyjadríte túžbu otvoriť Ježišovi dvere svojho srdca tak, ako to robí Mária na obrázku v prezentácii.

Modlitba

Prosby: Vešpery, nedeľa, IV. týždeň.

Radujme sa v Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

 1. Otče a Pán vesmíru, ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo tvoje meno; upevňuj svedectvo svojej Cirkvi medzi národmi.
 2. Daj, nech ochotnejšie prijímame apoštolské učenie a dôslednejšie žijeme podľa svojej viery.
 3. Ty miluješ spravodlivosť; ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.
 4. Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo, pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.
 5. Splň túžbu tým, čo usnuli v pokoji, a skrze svojho Syna ich priveď k sláve vzkriesenia.


 • Úloha: Horný obrázok vymaľuj a do spodného dokresli vašu rodinu a dom tak, aby bolo vidno, že Ježiš ide práve ku vám. Môže to vyzerať napríklad takto (ďakujem za obrázky :-):

Použité obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5191
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5014
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9009
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10344
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7658
 • https://villaluis.wordpress.com/2008/11/
 • http://josenicolasmadrid.blogspot.com/2019/01/evangelio-del-dia-jesus-proclama-la.html

Publikácie a pomôcky