Rodinná katechéza / Hodiny

Biblická katechéza na sviatok Krstu Pána, rok A,B a C
 • Téma: Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná.
 • Priebeh: Po úvodnej modlitbe z nedeľnej liturgie nasleduje čítanie z nedeľného evanjelia. V katechéze si najprv pripomenieme poslanie Jána Krstiteľa a Ježišov krst v Jordáne. Potom sa sústredíme na slovo z neba, ktorým Nebeský Otec povzbudzuje Syna: „Ty si môj milovaný…“ S citátom ďalej pracujeme a s využitím hodín si osvetlíme niektoré vzťahy v rodine. Podobne je spracovaná aj záverečná modlitba.

Pomôcky a príprava

 • Ku katechéze budete potrebovať hodiny z prílohy. Vytlačte si ich, vystrihnite, nalepte na tvrdší papier a umiestnite ručičky tak, aby sa dali voľne otáčať. Namiesto čísel umiestnite na hodiny mená členov vašej rodiny a nápisy Nebeský Otec (č. 12), Ježiš (č. 3) a Duch Svätý (č. 9). Horná polovica hodín môže predstavovať nebo (tam môžete napísať aj mená vašich zosnulých), dolná pozemský život. Hodiny využijeme aj pri modlitbe. Namiesto hodín môžete využiť prezentáciu. Podľa potreby si pripravte aj kartičky s nápismi, o ktorých sa hovorí v katechéze.

Modlitba

 • Kolekta, Krst Pána.
Všemohúci a večný Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; pomáhaj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej vôle. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať, pokiaľ možno všetci stoja.
 • V roku A alebo B: Mt 3,13-17
Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
 • V roku B: Mk 6,45-52
Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
 • V roku C: Lk 3,15-16.21-22
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
VIA-00ABC-Krst Pána - Prezentácia

Katechéza

 • V krátkosti prerozprávajte s deťmi evanjeliový príbeh.
S Jánom Krstiteľom sme sa už stretli, naposledy v advente, keď sme počúvali o tom, ako pripravoval ľudí na príchod Ježiša. Ján žil na pustom mieste, na okraji púšte. A tam za ním prichádzalo mnoho ľudí, aby počuli od neho skvelú správu o Božom kráľovstve, ktoré prichádza. Voláme ho Krstiteľ, pretože tých, ktorí sa chceli stať lepšími ľuďmi, krstil v rieke Jordán.
Jedného dňa prišiel aj Ježiš. A aj on sa dal Jánovi pokrstiť. Nie preto, že by urobil niečo zlé. Preto, aby ukázal, že naše viny a hriechy zoberie na seba. Vtedy sa stali tri veľké veci.
 • Tu treba krátko spomenúť, že sa 1. otvorilo nebo; 2. z neba ako holubica zostupoval na Ježiša Duch Svätý; 3. zaznel tajomný hlas z neba. Slová, ktoré z neba zazneli, sú dôležité, skúste ich svoje deti naučiť. „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Milovaný a milovaná

 • Nastavte ručičky hodín tak, aby nápis smeroval od Nebeského Otca k Ježišovi a vedľa hodín položte kartičku s textom „Krst v Jordáne“. 
Po krste v Jordáne začína Ježiš svoju službu ľuďom. Dovtedy žil v Nazarete so svojou mamou Máriou a s ostatnými príbuznými a bol obyčajným tesárom. Teraz sa začína v jeho živote niečo nové: bude chodiť po celej krajine, od mesta k mestu a od dediny k dedine, bude učiť ľudí o Božom kráľovstve, uzdravovať chorých a robiť zázraky. Nebeský Otec mu dáva na cestu a službu pomoc Ducha Svätého. A pripomenie mu niečo veľmi dôležité: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
 • Postupne vykladajte vedľa hodín ďalšie kartičky s nápismi zásnuby, sobáš, narodenie, modlitba a podobne. Deti majú za úlohy nastaviť ručičky na hodinách tak, aby ukazovali, kto komu v tej chvíli hovorí „Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná…“ Hodinové ručičky majú tvar šípok, takže by sa nemali pomýliť.
 • Upozornite deti, že vyznanie lásky nemusí byť len slovné, to, že máme druhého radi, vyjadrujeme aj darmi, drobnými pozornosťami, gestami, objatím, či slávnosťou alebo obradom. Napríklad pri zásnubách a sobáši sú tým vyznaním nie len slová a prstene, ale aj samotné obrady.
 • Môžete si pridať aj ďalšie kartičky, napríklad:
  • Modlitba: Modlitbou človek hovorí Bohu: „Ty si môj milovaný, v tebe mám zaľúbenie.“
  • Poslušnosť: Poslušnosťou vyznávame lásku a úctu k druhým ľuďom i k Bohu.
  • Božia vôľa: Tým, že Ježiš robí, čo mu prikázal Nebeský Otec, plní jeho vôľu a skutkami mu tak hovorí: „Ty si môj milovaný Otec, v tebe mám zaľúbenie.“
  • Čítanie Svätého Písma: Tým, že čítame evanjeliá a zaujímame sa o Ježiša, mu tiež hovoríme: „Ty si náš milovaný…“

Modlitba

 • Hodiny využijeme aj pri modlitbe. Prvé tri modlitby sú ďakovné, smerované na Otca, Syna a Ducha Svätého, druhá ručička smeruje vždy na jedného z nich, prvá vychádza od toho, kto modlitbu prednáša. Napríklad:
1. Mama ► Nebeský Otec: Nebeský Ocko, náš milovaný, ďakujeme ti, že sa o nás vždy s láskou staráš.
2. Otec ► Ježiš: Ježiš, náš milovaný brat, ďakujeme, že nás učíš milovať Nebeského Ocka.
3. Miško ► Duch Svätý: Duchu Svätý, ďakujeme za tvoje dary a vnuknutia, ktorými nám pomáhaš.

 • Nasledujú prosby. Pri nich ručičky začínajú pri Nebeskom Otcovi, Ježišovi a Duchu Svätom a smerujú ku človeku, za ktorého sa modlíte (ak je zapísaný na hodinách). Napríklad:

1. Ježiš ► Starký: Ježiš, daj prosíme silu nášmu starkému zvládnuť svoju chorobu.
2. Nebeský Otec ► Starká: Náš Otec, ktorý si na nebesiach, zober do nebeského kráľovstva našu starkú, ktorá už zomrela.
3. Duch Svätý ► Rodičia: Duch Svätý, daj múdrosť všetkým rodičom, aby vedeli svoje deti privádzať k Bohu.
 • Namiesto hodín môžete aj pri modlitbe využiť prezentáciu. Text modlitby je vždy uvedený na snímku, kto ju prednesie, je označené šípkou.
 • Zakončite modlitbou Pána a prežehnaním.

Použité obrázky

 • https://www.youtube.com/watch?v=oE2J9MjELdY
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4636

Publikácie a pomôcky