Rodinná katechéza / Slová v srdci

Biblická katechéza na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 • Metodika
 • Prezentácie (ODT, PPTX, PDF)
 • Prílohy
 • V katechéze predstavíme jednotlivé tajomstvá radostného ruženca. Východiskom je verš „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ z evanjelia slávnosti Panny Márie Bohorodičky (Lk 2,16-21). Každé tajomstvo radostného ruženca reprezentuje jeden biblický citát. Pri katechéze môžete využiť prezentáciu, prípadne obrázky z prílohy, vrátane čiernobielej verzie (hodí sa na vymaľovanie).
Pri detskej omši (online) to môže vyzerať aj takto (Žilina - Hájik, 01.01.2022):

Opakovanie

 • Tému uvedieme krátkym opakovaním. Deti dostanú niekoľko otázok a po každej správnej odpovedi ukážeme časť obrázka. V prezentácii majú jednotlivé časti podobu skladačiek puzzle. Namiesto prezentácie môžete využiť obrázok z prílohy, ktorý si jednoducho postriháte na toľko kúskov, koľko otázok chcete deťom položiť. Otázky nájdete v prezentácii, odpovede určite viete :-). Pomocou obrázku potom uveďte čítanie evanjelia.

Evanjelium

 • Lk 2,16-21. Text s obrázkami nájdete aj v prezentácii.

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Katechéza

 • Porozprávajte sa s deťmi o ich prvých slovách. Mamy si zvyknú pamätať obľúbené hlášky svojich drobcov. Pripomeňte ich.
 • Potom upriamte pozornosť detí na verš z evanjelia:
Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Čo to znamená? Evanjelista Lukáš tým asi chce povedať, že Mária si zapamätala všetko, čo sa týkalo Ježiša. A že často o to premýšľala. Podobne ako si každá mamina pamätá aj tie najmenšie podrobnosti o svojich deťoch.

Niektoré z tých slov, ktoré Mária uchovávala vo svojom srdci, už poznáme. Napríklad anjel Gabriel povedal Márii: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ A teta Alžbeta jej hovorila: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života…“ Pastieri porozprávali Márii a Jozefovi, čo im povedal anjel a spomenuli aj nebeskú pieseň, ktorú spievali anjelskí speváci: „Sláva bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Neskôr, keď Jozef s Máriou zobrali maličkého Ježiša do chrámu, starček Simeon povedal Márii zvláštne slová: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých… a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“ O tom si povieme niekedy nabudúce.

No a v nedeľu sme počúvali o tom, ako sa Ježiš, keď už mal dvanásť rokov, v tom istom chráme v Jeruzaleme stratil. Keď ho rodičia našli, povedal Márii: „Prečo ste ma hľadali? Mám byť tam, kde ide o môjho Otca.“

Ruženec

Mária o tých slovách často premýšľala. A my to robíme tiež, vždy, keď sa modlíme radostný ruženec.

 • Porozprávajte sa s deťmi o ruženci (môžete využiť aj prezentáciu s obrázkami) a na záver sa pomodliť jeden desiatok.

Obrázky

 • https://vidaenoracion.wordpress.com/2016/12/20/evangelio-segun-san-lucas-1-26-38-2
 • https://smoranchel.blogspot.com/2018/12/tiempo-de-navidad-dia-1-de-enero-santa.html
 • https://view.genial.ly/5fe1ba2aa666f40d7dc66d73/game-nacimiento-de-jesus
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8398
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8949

Publikácie a pomôcky